Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử VẬT Lí 2013

Được đăng lên bởi thien-tin-duong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
m"rrfrN* T.I{P? CHUY€N g"g,IN

n&

t$ Hsc lAx *

rm:rnrt

NI6n Vpt ly
Thdi gian ldm b&i: 9* plt*t;

*dc

{3{} cdu

tlsu l:

Dao d$ng cu* m$t

xi =;trcos{10nt +

+)
3',

=ls .lir
A.3o6m:

thuidi0n

cd cdc phurmg

v$ li r6ng hgp ctr* ? dao d$ng ctrng phuong

(cm)

vi

nglti$m}

x2= 2cos(iOnt + nJ (cm),lrong dd r tinh hing

tri*t

giiy {s}' Liil$ cua vit

r

C.

B" 3rfirnr,

*3vtrrr

I). *1',{crr

t-{, do dg s6ng ngang k}r6ng truyAn dugc trong chit khi vi trong ling c$c ehdt lang
vi shet khi ci khdi luqng ridng nho hrin chdt rin'
'r. clrAi l6ns
Il. hai loai inar nay khdng co tinh din hdi.
;. i;;; .nAt rr*y I'idd xuAt hi€n luc din iro; ttii bi bi6n d+'rg lech'
$. cdc phin til ci; h;i loq"i chdt nAv kh6ng li€n k6t voi nhau'

C*u

rv

t:

li:

il

tring chicu tirkhong khi vao ngoc voi goc rtii la 15{..Chi41 -.-:i::- nwsc d$i v{}i anh
saing bi lgch nhidu nhit'
siins nlin thiy ndnr tronfkhoing ru 1,33 din 1.35. Tin: goc klrric x+ cua tia
'-- - --D. 60u.
c,
n.

Cfiu 3:

r\.{gt

tia

serrg

"i.;.i;;.r

€ ii,rz*,

300.

/_."\ /
-',
-:"-e* 5sin{l3l }roti\ 5rr +I; I v*i u vi x $uqc d* b*:ng
$
6;
voi bitn d0 li
cm. t li th*i gi3n duqc rlo bnng s. Diiim $ chinh gif* m$t birng vi nr$t nirt dso d$ng
tJ.S crn.
3.
fl. 5 cm.
B. 3,5 cm.
A. ?,5 "li cm.
CSu 4: Fhu'rmg trinh m0

Ciu 5:

-lrong

ti

nrgr song dimg c6 d4ng ,,

so dO khoi cira miy plrrt sdng v0 tuy6n kh6ngco h6phqn
C. k-hugch
t?.

dai.

*n-ien.

diiu.

nio

sau tli-r'.:

I). tach sirng.
va dung"kh',ing li la1 f}'
C6u 6: Eoqn n:rryh RLC mi{: v{o mpng tlifn tfn s6 ii U:i cirn khsng le 36 A
: l?0 l{e thi cunng dQ dong diOn cung pha v*i difn 6p d hai rl{u ilo0n mech"
x$u *q*s iri*n *r, tan so fi
.t. bie,

Gia tri fr ln

A.4S0

Hz.

B. 60

I"Iz,

fl'

50

Hz'

D'

3Nl

!lz'

hsn crlng phug::g, cring tsn s6 la l0 Hz,

csu ?: Dao rt0ng ctra m$t v4t ti t6ng hgp cira hai r1a$ O*e dljf
vdi hi8n dS lA l0 \6 cm vi cd pha hrn rliu l"i
cring bi0n rlg rdrung lgch pha nha-u h x/3. 8i*t v$t ila* d$ng
*:r,1,1. llign dqr, tin s0 vS cric pha ban ddu ctrii c*c dac d$ng thinh ph{n s€ cS gid tr! l$n lrrryt ln
t]' 5 ri3 c*r. I 0 Hz^ ni2 r'i 116'
cm. 5 Hz. al6 vir - ni6.
A, 5

"[

C. 10"5 cm,

l0 th,-xl3 vi-

-:rrl?'in '5x!12.
vi hlg mic nOi *6p' ilo4n

D. i0 cm, 1{l l:lz.

?n13.

AM
via h*i
tt6 ;fi."a"tiy r co tiru&* uo " orsn msch MB cil tu dle"n" Klii mic
Jieii; ;;;h nrot'dien ap xo"y .t',ico tan s5 fi= 40 Hz thi hf_ si5.cOng suit ctra ioi: ltotl All'1"14l*0,6 con cita
difn dp hai tliu maclr. Hoi o tin sd f: b*r: thi lti
m...