Ktl-icon-tai-lieu

Đề THI THỬ VẬT LÍ 8

Được đăng lên bởi khachoai12
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 58 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ò kiÓm tra chän ®éi tuyÓn häc sinh giái më réng líp 9
N ¨m häc 2010 2011
M«n vËt lÝ 8
Thêi gian lµm bµi 120 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u I ( 5®iÓm ): Lóc 6 giê s¸ng, mét ngêi ®i xe ®¹p thµnh phè A vÒ phÝa thµnh phè B ë c¸ch A
114km, víi vËn tèc
1
18 /v km h
. Lóc 7 giê mét xe m¸y ®i tõ B vÒ phÝa A víi vËn tèc
2
30 /v km h
.
1/ H·y x¸c ®Þnh thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ cña hai xe (so víi A) khi:
a. hai xe c¸ch nhau 24 km.
b. hai xe gÆp nhau.
2/ Trªn ®êng cã mét ngêi ®i bé, lóc nµo còng c¸ch ®Òu hai xe trªn. BiÕt r»ng ngêi ®ã còng khëi
hµnh lóc 7 h. Hái:
a. §iÓm khëi hµnh cña ngêi ®ã c¸ch B bao nhiªu km?
b. Ngêi ®ã ®i theo híng nµo?
c. VËn tèc cña ngêi ®i xe ®¹p?
C©u II ( 5®iÓm ): B×nh (1) h×nh trô diÖn tÝch ®¸y trong S
1
= 32cm
2
chøa níc ®Õn ®é cao h
1
=
24cm. B×nh h×nh trô (2) cã diÖn tÝch ®¸y trong S
2
= 48cm
2
chøa níc ®Õn ®é cao h
2
= 50cm.
1/ TÝnh ®é cao cét níc ë mçi b×nh khi nèi chóng th«ng nhau ë ®¸y b»ng mét èng dÉn nhá
dung tÝch kh«ng ®¸ng kÓ (®¸y cña hai b×nh ngang nhau).
2/ Th¶ nhÑ vµo nh¸nh (2) mét khèi h×nh lËp ph¬ng cã c¹nh a = 6cm. T×m ®é d©ng møc
nuíc ë mçi b×nh. BiÕt khèi lîng riªng cña 400kg/m
3
, cña níc 1g/cm
3
khi c©n b»ng khèi
gç næi theo ph¬ng th¼ng ®øng.
C©u III ( 5®iÓm ):§Ó x¸c ®Þnh nhiÖt ®é cña mét c¸i lß, mét ngêi nung mét qu¶ cÇu b»ng ®ång, khèi
lîng m = 50 gam trong lß, råi th¶ nhanh vµo mét nhiÖt lîng b»ng ®ång, khèi lîng 200 gam,
chøa 600 gam níc ë 20
0
C. NhiÖt ®é c©n b»ng cña hçn hîp lµ 26,6
0
C.
1. TÝnh nhiÖt ®é cña p lß? BiÕt nhiÖt dung riªng cña ®ång 380J/kg.K; cña níc 4200
J/kg.K;
2. PhÐp ®o nµy cha thËt chÝnh x¸c. Sai c yÕu do ®©u? thÓ kh¾c phôc b»ng c¸ch
nµo?
C©u IV ( 3®iÓm ): Cho ®iÓm s¸ng S vµ mét ®iÓm M ®Æt tríc g¬ng ph¼ng G nh h×nh vÏ.
1. Tr×nh bµy c¸ch vÏ mét tia s¸ng xuÊt ph¸t tõ S chiÕu tíi G t¹i I råi ph¶n x¹ tíi M.
2. Chøng minh r»ng ®êng ®i cña tia s¸ng S
I
M ®êng ng¾n nhÊt (trong nh÷ng ®êng
nèi S, M víi mét ®iÓm trªn g¬ng). . M
S .
G
C©u V ( 2®iÓm ):Víi c¸c dông cô vµ vËt liÖu sau: cèc, c©n vµ bé qu¶ c©n, níc ®· biÕt khèi lîng riªng
D
n
, chÊt láng cha biÕt khèi lîng riªng . H·y tr×nh bµy c¸ch x¸c ®Þnh khèi lîng riªng cña chÊt láng?
---------HÕt---------
Hä vµ tªn thÝ sinh:…………………………………. Sè b¸o danh:………………
Đề THI THỬ VẬT LÍ 8 - Người đăng: khachoai12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề THI THỬ VẬT LÍ 8 9 10 132