Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử Vĩnh Phúc 20132014

Được đăng lên bởi Dinh Thang
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1005 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC


KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Toán 12. Khối D.

Đề chính thức
(Đề thi gồm 01 trang)

Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2,0 điểm). Cho hàm số y   x 3  ( 2m  1)x 2  m  1 ( Cm ) .
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m  1 .
2) Tìm m để đường thẳng y  2mx  m  1 cắt cắt đồ thị hàm số ( Cm ) tại ba điểm phân biệt có

hoành độ lập thành một cấp số cộng.
Câu II (2,0 điểm) 1) Giải phương trình: 2 sin3 x  3  3 sin 2 x  2 sin x  3 tan x .





4

2
2
 13
2
9  x  y   2xy 
x  y


2)Giải hệ phương trình: 
.
1
2x 
3

x y
3

3x  2  3x  2
x2
Câu IV (1,0 điểm). Cho hình chóp S .ABCD có đáy là hình bình hành với AB  2a , BC  a 2 ,
BD  a 6 . Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng ABCD là trọng tâm G của tam giác BCD ,
biết SG  2a .
Tính thể tích V của hình chóp S .ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB theo a .
1 1 1
   3 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu
Câu V (1,0 điểm). Cho x, y là các số dương thoả mãn
xy x y
3y
3x
1
1 1


 2 2
thức: M 
x( y  1) y ( x  1) x  y x
y
Câu III (1,0 điểm). Tính giới hạn : L  lim
x 2

B. PHẦN RIÊNG (3 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc 2)
1.Theo chương trình Chuẩn
Câu VIA (2,0 điểm) 1)Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy , cho hình thang cân ABCD có hai
đáy là AB , CD ; hai đường chéo AC , BD vuông góc với nhau. Biết A  0;3  , B  3;4  và C nằm trên
trục hoành. Xác định toạ độ đỉnh D của hình thang ABCD .
n

2 

2)Tìm số hạng không chứa x trong khai triển : p  x    3 x 
 . Biết rằng số nguyên dương n
x

thoả mãn Cn6  3Cn7  3Cn8  Cn9  2Cn8 2

CâuVIIA (1,0điểm).Xác định m để hàm số: y   m2  3m  x  2  m  3  cos x luôn nghịch biến trên 

2.Theo chương trình nâng cao.
Câu VI B (2,0 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy ,lập phương trình chính tắc của elip
 E  biết rằng có một đỉnh và hai tiêu điểm của  E  tạo thành một tam giác đều và chu vi hình chữ nhật





cơ sở của  E  là 12 2  3 .
2
3
2013
 2.3.C2013
   2012.2013.C2013
2) Tính tổng : S  1.2.C2013

CâuVII B (1,0 điểm).Xác định m để hàm số: y   m 2  m  1 x   m 2  m  1 sin x  2m luôn đồng
biến trên 
---------- HẾT ----------


TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Toán 12. Khối D.

Đề chính thức
(Đề thi gồm 01 trang)

Thời gian làm bài: 180 ...
WWW.VNMATH.COM
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Toán 12. Khối D.
Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)
A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2,0 điểm). Cho hàm số
3 2
y x ( 2m 1)x m 1
( Cm )
.
1)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi
m 1
.
2)
Tìm
m
để đường thẳng
y 2mx m 1
cắt cắt đồ thị hàm số
( Cm )
tại ba điểm pn biệt
hoành độ lập thành một cấp số cộng.
Câu II (2,0 điểm) 1) Giải phương trình:
3 2
.
2)Giải hệ phương trình:
2 2
2
4
9 x y 2xy 13
x y
1
2x 3
x y
.
Câu III (1,0 đim). Tính giới hạn :
3
x 2
3x 2 3x 2
L lim
x 2
Câu IV (1,0 điểm). Cho hình chóp
S.ABCD
đáy hình bình hành với
AB 2a
,
BC a 2
,
BD a 6
. nh chiếu vuông góc của
S
lên mặt phẳng
ABCD
trọng m
G
của tam giác
BCD
,
biết
SG 2a
.
Tính thể tích V của hình chóp
S.ABCD
và khoảng cách giữa hai đường thẳng
AC
SB
theo
a
.
Câu V (1,0 điểm). Cho
,
x y
các số dương thoả mãn
1 1 1
3
xy x y
. Tìm gtrlớn nhất của biểu
thức:
2 2
3 3 1 1 1
( 1) ( 1)
y x
M
x y y x x y x y
B. PHẦN RIÊNG (3 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc 2)
1.Theo chương trình Chuẩn
Câu VIA (2,0 điểm) 1)Trong mặt phẳng với hệ trục toạ đ
Oxy
, cho hình thang cân
ABCD
hai
đáy
AB
,
CD
; hai đường chéo
AC
,
BD
vuông góc với nhau. Biết
A 0;3
,
B 3;4
C
nằm trên
trục hoành. Xác định toạ đđỉnh
D
của hình thang
ABCD
.
2)Tìm số hạng không chứa
x
trong khai triển :
n
3
2
p x x
x
. Biết rằng số nguyên dương
n
thoả mãn
6 7 8 9 8
n n n n n 2
C 3C 3C C 2C
CâuVIIA (1,0điểm).Xác định
m
để hàm số:
2
y m 3m x 2 m 3 cos x
luôn nghịch biến trên
2.Theo chương trình nâng cao.
Câu VI B (2,0 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy ,lập phương trình chính tắc của elip
E
biết rằng có một đỉnh và hai tiêu điểm của
E
to thành một tam giác đều và chu vi hình chữ nhật
cơ sở của
E
là
12 2 3
.
2) Tính tổng :
2 3 2013
2013 2013 2013
S 1.2.C 2.3.C 2012.2013.C
CâuVII B (1,0 điểm).Xác định
m
để hàm số:
2 2
y m m 1 x m m 1 sin x 2m
luôn đồng
biến trên
---------- HẾT ----------
Đề chính thức
(Đề thi gồm 01 trang)
Đề thi thử Vĩnh Phúc 20132014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử Vĩnh Phúc 20132014 - Người đăng: Dinh Thang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi thử Vĩnh Phúc 20132014 9 10 501