Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi : toán cao cấp A3

Được đăng lên bởi Tales Bounce
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
KHOA KHOA HỌC
BỘ MÔN TOÁN

Điểm (số)

Điểm(chữ)

ĐỀ THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010-2011
Môn thi : Toán A3
Thời gian làm bài: 75 phút
Mã đề 1

HỌ TÊN, CHỮ KÝ
GIÁM KHẢO 1

HỌ TÊN, CHỮ KÝ
GIÁM KHẢO 2

HỌ TÊN, CHỮ KÝ
GIÁM THỊ 1

HỌ TÊN, CHỮ KÝ
GIÁM THỊ 2

Họ và tên sinh viên: ...................................................
Mã số sinh viên: ............................................... Lớp: ........................ Số thứ tự: ...............

Lưu ý : * SV không dùng tài liệu .
* Đối với phần trắc nghiệm SV đánh dấu (X) trên mẫu tự được chọn.
Chọn B
Bỏ B, chọn D
Bỏ D, chọn lại B

0
0
0

A
A
A

B
B
B

C
C
C

D
D
D

BẢNG TRẢ LỜI
1 A B C D

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D

5 A B C D

6 A B C D

7 A B C D

8 A B C D

9 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

* Đối với phần tự luận SV làm rõ ràng, gọn vào phần giấy trống này.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Trang 1 / Đề 1

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...
Trang 1 / Đề 1
H và tên sinh viên: ...................................................
Mã s sinh viên: ............................................... Lp: ........................ S th t: ...............
Lưu ý :
*
SV không dùng tài liu
.
* Đối vi phn trc nghim SV đánh du (X) trên mu t được chn.
Chn B
0 A B C D
B B, chn D
0 A B C D
B D, chn li B
0 A B C D
BNG TR LI
* Đối vi phn t lun SV làm rõ ràng, gn vào phn giy trng này.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
KHOA KHOA HC
B MÔN TOÁN
ĐỀ THI HC K II - NĂM HC 2010-2011
Môn thi : Toán A
3
Thi gian làm bài: 75 phút đề 1
Đim (s)
Đim(ch)
H TÊN, CH
GIÁM KHO 1
H TÊN, CH
GIÁM KHO 2
H TÊN, CH
GIÁM TH 1
H TÊN, CH
GIÁM TH 2
1
A
B
C
D
2
A
B
C
D
3
A
B
C
D
4
A
B
C
D
5
A
B
C
D
6
A
B
C
D
7
A
B
C
D
8
A
B
C
D
9
A
B
C
D
10
A
B
C
D
11
A
B
C
D
12
A
B
C
D
13
A
B
C
D
14
A
B
C
D
15
A
B
C
D
16
A
B
C
D
17
A
B
C
D
18
A
B
C
D
19
A
B
C
D
20
A
B
C
D
Đề thi : toán cao cấp A3 - Trang 2
Đề thi : toán cao cấp A3 - Người đăng: Tales Bounce
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi : toán cao cấp A3 9 10 625