Ktl-icon-tai-lieu

đề thi toán minh họa năm 2015

Được đăng lên bởi Linh Dino
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 15 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LUYỆN GIẢI ĐỀ – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

Facebook: Lyhung95

ĐỀ THI MINH HỌA CHUẨN KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015
[Môn Toán – Lần 02]
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
VIDEO và LỜI GIẢI CHI TIẾT chỉ có tại website MOON.VN
[Link Khóa học: Luyện đề thi thử THPT Quốc gia 2015]
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3 − 3mx 2 + 3 ( m 2 − 1) x − m3 + 1 ( Cm ) ( m là tham số).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( Cm ) với m = 1 .
b) Gọi d là tiếp tuyến tại điểm cực đại A của ( Cm ) . Đường thẳng d cắt trục Oy tại B . Tìm m để
S ∆OAB = 6 với O là gốc tọa độ.

Câu 2 (1,0 điểm).
a) Cho góc α thỏa mãn sin α =

1
2 2

π
π

< α < π. Tính giá trị của biểu thức P = 2 cos  2α +  .
2
3


và

b) Tìm phần ảo của số phức z thỏa mãn z −

z
6 + 7i
=
.
1 + 3i
5

(

)

Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình 2 log 2 x + log 1 1 − 2 x =
2

1
log
2

(

2

( 2x − 2

)

x +1 − 3 .

)

3 x 2 + 3 y 2 + 8 = ( y − x ) y 2 + xy + x 2 + 6

Câu 4 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
( x, y ∈ ℝ ) .
( x + y − 13) 3 y − 14 − x + 1 = 5

(

2 2

Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân I =

∫

3

)

x

dx .
x2 + 1 + x2 − 1

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S . ABCD có SA ⊥ ABCD , đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D,
AB = 2a, AD = DC = a . Góc giữa 2 mặt phẳng ( SBC ) và ( ABCD ) bằng 600 . Tính thể tích của khối chóp
S . ABD và khoảng cách từ trung điểm I của SD đến mặt phẳng ( SBC ) .

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thang cân ABCD có diện tích bằng 3 3 ,

(

)

đáy lớn AB : x − 3 = 0 , hai đường chéo AC và BD tạo với nhau một góc 600 và giao nhau tại I 3 + 3; −1 .
Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang, biết điểm A có tung độ âm.

Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M ( 2;1; 0 ) và đường thẳng
x −1 y + 1 z
=
=
. Tính khoảng cách từ M đến ∆ và lập phương trình đường thẳng đi qua M , cắt và
2
1
−1
vuông góc với ∆ .
Câu 9 (0,5 điểm). Một lớp học có 10 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để tham
dự đại hội đoàn trường. Tính xác suất để trong 3 học sinh được chọn có ít nhất 1 học sinh nữ.
∆:

Câu 10 (1,0 điểm). Cho x, y là các số thực thỏa mãn 2 x − 2 + y + 1 + 1 = x + y .
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P =

(

)

2 32 + xy x + y
x
y
.
( x − y) + ( y − x) +
2
2
x+ y

Tham gia các khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán tại MOON.VN để đạt điểm số cao nhất trong kì thi THPT Quốc gia 2015!

...
Khóa hc
LUYN GII ĐỀ
– Thy
ĐẶNG VIT HÙNG [0985.074.831]
Facebook: Lyhung95
Tham gia các khóa Luyn thi trc tuyến môn Toán ti MOON.VN để đt đim s cao nht trong kì thi THPT Quc gia 2015!
VIDEO và LI GII CHI TIT ch có ti website MOON.VN
[Link Khóa hc: Luyn đề thi th THPT Quc gia 2015
]
Câu 1 (2,0 đim). Cho hàm s
(
)
3 2 2 3
3 3 1 1
y x mx m x m
= + +
(
)
m
C
(
m
là tham s
).
a)
Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
đồ
th
(
)
m
C
v
i
1
m
.
b)
G
i
d
ti
ế
p tuy
ế
n t
i
đ
i
m c
c
đạ
i
A
c
a
(
)
m
C
.
Đườ
ng th
ng
d
c
t tr
c
Oy
t
i
B
. Tìm
m
để
6
OAB
S
=
v
i
O
là g
c t
a
độ
.
Câu 2
(1,0
đim
).
a)
Cho góc
α
th
a mãn
1
sinα
2 2
=
π
α π.
2
< <
Tính giá tr ca biu thc
π
2cos 2α
3
P
= +
.
b)
Tìm phn o ca s phc
z
tha mãn
6 7
1 3 5
z i
z
i
+
=
+
.
Câu 3
(1,0
đ
i
m). Gii phương trình
(
)
(
)
2 1
2
2
1
2log log 1 2 log 2 2 1 3
2
x x x x
+ = +
.
Câu 4
(1,0
đ
i
m). Gii h phương trình
( )
(
)
( )
( )
( )
2 2 2 2
3 3 8 6
,
13 3 14 1 5
x y y x y xy x
x y
x y y x
+ + = + + +
+ + =
.
Câu 5 (1,0 đim). Tính tích phân
2 2
2 2
3
1 1
x
I dx
x x
=
+ +
.
Câu 6
(1,0
đ
i
m). Cho hình chóp .
S ABCD
SA ABCD
,
đ
áy
ABCD
là hình thang vuông t
i
A
,
D
2 ,
AB a AD DC a
= = =
. Góc gi
a 2 m
t ph
ng
(
)
SBC
(
)
ABCD
b
ng
0
60
. nh th
tích c
a kh
i chóp
.
S ABD
và kho
ng cách t
trung
đ
i
m
I
c
a
SD
đế
n m
t ph
ng
(
)
SBC
.
Câu 7 (1,0 đ
i
m
). Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy
cho hình thang cân
ABCD
di
n tích b
ng
3 3
,
đ
áy l
n
: 3 0
AB x
=
, hai
đườ
ng chéo
AC
BD
t
o v
i nhau m
t góc
0
60
và giao nhau t
i
(
)
3 3; 1
I
+
.
Tìm t
a
độ
các
đỉ
nh c
a hình thang, bi
ế
t
đ
i
m
A
có tung
độ
âm.
Câu 8 (1,0 đ
i
m
). Trong không gian v
i h
t
a
độ
Oxyz
cho
đ
i
m
(
)
2;1;0
M
đườ
ng th
ng
1 1
:
2 1 1
x y z
+
= =
. Tính kho
ng cách t
M
đế
n
và l
p ph
ươ
ng trình
đườ
ng th
ng
đ
i qua
M
, c
t và
vuông góc v
i
.
Câu 9 (0,5 đ
i
m
). M
t l
p h
c 10 h
c sinh nam 20 h
c sinh n
. Ch
n ng
u nhiên 3 h
c sinh
để
tham
d
đạ
i h
i
đ
oàn tr
ườ
ng. Tính xác su
t
để
trong 3 h
c sinh
đượ
c ch
n có ít nh
t 1 h
c sinh n
.
Câu 10 (1,0 đ
i
m
). Cho
,
x y
là các s
th
c th
a mãn
2 2 1 1
x y x y
+ + + = +
.
Tìm giá tr
l
n nh
t và giá tr
nh
nh
t c
a bi
u th
c
( ) ( )
(
)
2 32
2 2
xy x y
x y
P x y y x
x y
+ +
= + +
+
.
ĐỀ THI MINH HỌA CHUẨN KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015
[Môn Toán – Lần 02]
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
đề thi toán minh họa năm 2015 - Người đăng: Linh Dino
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi toán minh họa năm 2015 9 10 690