Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi toán rời rạc K35 UEH

Được đăng lên bởi Vy Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA TIN HỌC QUẢN LÝ
Đề thi môn : Toán Rời Rạc
(K35 THQL lần I – thời gian 60 phút)
Câu 1. (2 điểm)
a) Đơn giản biểu thức mệnh đề sau:

[[[(p  q)  r]  [(p  r)  r]]  q]  s

b) Khẳng định sau đúng hay sai?

(p  q)  (p  q)  p  q

Câu 2. (2 điểm)
Khảo sát 100 sinh viên (SV) trong một trường đại học, người ta thống kê được như sau:
Có 60 SV đang theo học tiếng Anh, 40 SV đang theo học tiếng Pháp, 30 SV đang theo học
tiếng Hoa, 20 SV đang theo học tiếng Anh và tiếng Pháp, 16 SV đang theo học tiếng Anh và
tiếng Hoa, 10 SV đang theo học tiếng Hoa và tiếng Pháp, 6 SV đang theo học cả ba thứ tiếng
trên.
a) Hỏi có bao nhiêu SV đang theo học ít nhất một trong ba thứ tiếng trên?
b) Hỏi có bao nhiêu SV chỉ theo học tiếng Anh?
Câu 3. (3 điểm) Cho đồ thị có trọng số như sau
e

6
b

2
g

3

2

7

c
3

h
9

1
5

d

a

4

3

8

7
11

f

a) Lập ma trận liền kề của đồ thị trên.
b) Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung tối tiểu của đồ thị trên.
c) Sử dụng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh h của đồ thị trên.
Câu 4. (3 điểm) Cho hàm Boole f (x, y, z,t) = xyt + x yz + x y zt + xy z t + y zt + z t .
a) Lập bản đồ Karnaugh của hàm Boole f .
b) Tìm các hình chữ nhật tối đại trên bản đồ của f .
c) Tìm các tổng chuẩn tắc tối tiểu của hàm Boole f .
Ghi chú: Không sử dụng tài liệu.

Hướng dẫn giải
Câu 1. (2 điểm)
a) Đơn giản biểu thức mệnh đề
[[[(p Ù q) Ù r ]Ú [(p Ù r ) Ù r ]]Ú q ] ® r
Û [[(pqr ) Ú (prr )]Ú q] ® r
Û [(pqr Ú 0) Ú q ] ® r
Û (prq Ú q) ® r Û (pr Ú q) ® r
Û [pr Ù q]Ú r Û [(p Ú r )q]Ú r
Û pq Ú rq Ú r Û pq Ú q Ú r Û q Ú r .

b) Với p = 0 và q = 0, ta có:
(p  q)  (p  q)  p  q

=
=
=
=

(0  0)  (0  0) (0  0)
[(1  0)  (0  1)]  0
[0  1]  0
1  0 = 0.

Suy ra khẳng định này sai.
Câu 2. (2 điểm)
Gọi A, B và C là tập hợp các SV theo học tiếng Anh, Pháp và Hoa tương ứng; U là tập hợp
tất cả các SV trong trường. Khi đó theo giả thiết của bài toán ta có:
U =100,|A| = 60, |B| = 40, |C | = 30,
|AB| = 20, |AC | = 16, |BC | = 10, |ABC | = 6.

a) Số SV đang học ít nhất một trong ba thứ tiếng trên là:

|A È B È C | =|A| +|B| + |C | - (|AB| + |AC | + |BC |) +|ABC |

= 60 + 40 + 30 – (20 + 16 + 10) + 6 = 90.
b) Số SV chỉ học tiếng Anh là:
|AB .C |= A(B È C) = A - A(B È C ) = A - AB È AC
|AB .C |= A - ( AB + AC - ABC ) = 30 .

Câu 3. (3 điểm)
a) Ma trận liền kề của đồ thị:
a
b
c
d
e
f
g
h

a
0
3

5

11



b
3
0
2

6




c

2
0
1
3




d
5

1
0

7
9


e

6
3

0
3
2


f
11


7
3
0
4
8

b) Sử ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA TIN HỌC QUẢN LÝ
Đề thi môn : Toán Rời Rạc
(K35 THQL lần I – thời gian 60 phút)
Câu 1. (2 điểm)
a) Đơn giản biểu thức mệnh đề sau:
[[[(p q) r] [(p r) r]] q] s
b) Khẳng định sau đúng hay sai?
(p q) (p q) p q
Câu 2. (2 điểm)
Khảo sát 100 sinh viên (SV) trong một trường đại học, người ta thống kê được như sau:
60 SV đang theo học tiếng Anh, 40 SV đang theo học tiếng Pháp, 30 SV đang theo học
tiếng Hoa, 20 SV đang theo học tiếng Anh tiếng Pháp, 16 SV đang theo học tiếng Anh
tiếng Hoa, 10 SV đang theo học tiếng Hoa tiếng Pháp, 6 SV đang theo học cả ba thứ tiếng
trên.
a) Hỏi có bao nhiêu SV đang theo học ít nhất một trong ba thứ tiếng trên?
b) Hỏi có bao nhiêu SV chỉ theo học tiếng Anh?
Câu 3. (3 điểm) Cho đồ thị có trọng số như sau
a) Lập ma trận liền kề của đồ thị trên.
b) Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung tối tiểu của đồ thị trên.
c) Sử dụng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh h của đồ thị trên.
Câu 4. (3 điểm) Cho hàm Boole
( , , , ) .f x y z t xyt x yz x y zt xy z t y zt z t= + + + + +
a) Lập bản đồ Karnaugh của hàm Boole
.f
b) Tìm các hình chữ nhật tối đại trên bản đồ của
.f
c) Tìm các tổng chuẩn tắc tối tiểu của hàm Boole
.f
Ghi chú: Không sử dụng tài liệu.
e
b
h
g
c
d
a f
6
3
2
3
2
1
5
7
8
4
3
7
11
9
Đề thi toán rời rạc K35 UEH - Trang 2
Đề thi toán rời rạc K35 UEH - Người đăng: Vy Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi toán rời rạc K35 UEH 9 10 59