Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tóan

Được đăng lên bởi Toan Nguyen
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI THỬ SỐ: 01

---------------------

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014
Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông
Thời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề.
---------------------------------------------------

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 7,0 điểm )
y   x 3  3 x 2  4 Câu 1 (3,0 điểm): Cho hàm số
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ
đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Tìm tất cả các giá trị của
 x3  3x 2  m  0
tham số m sao cho phương trình
có 3 nghiệm thực phân biệt.
Câu 2 (3,0 điểm):
1) Giải bất phương
log 22  x  2   5log 2  x  2   6  0
trình:
1
2) Tính tích phân:
I3 ( xx 2e1x )e x dx
3) Tìm tất cả các giá trị
y  x 02mx  m 2x  2
của m để hàm số đạt cực tiểu
tại .
Câu 3 (1,0 điểm ):
Cho hình chóp S.ABCD có đáy
·
SDA
 300
ABCD là hình chữ nhật, các mặt bên
(SAB) và (SAD) vuông góc với đáy, SA = AB = a, góc . Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm ):
Thí sinh chỉ được chọn một trong 2 phần ( phần 1 hoặc phần 2 )
Phần 1. Theo chương trình Chuẩn:

1  2t Câu 4a (2,0 điểm): Trong không gian
 x 

với hệ toạ độ Oxyz cho điểm A(1; 2; 3),
 y  1  t đường thẳng () có phương trình và mặt
 z  t
phẳng () có phương trình: 2x + 2y + z - 1

= 0.
1) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi  qua A và vuông góc với đường thẳng ().
 trên đường thẳng , tiếp xúc với mặt phẳng ()
2) Viết phương mặt cầu (S) tâm I nằm 
và có bán kính bằng 2.
2  3i Câu 5a (1,0 điểm): Tìm số phức liên hợp
z
4  3i của số phức .
Phần 2. Theo chương trình Nâng cao:
x  1 y  1 z  2 Câu 4b (2,0 điểm): Trong không


2
1
3 gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm
M (2; 1; 3) và đường thẳng (d) có
phương trình
1) Viết phương trình mặt phẳng () đi  qua điểm M và chứa trục Ox.
2) Viết phương trình đường thẳng đi qua M, cắt và vuông góc với đường thẳng (d).
x(1  3i )  y (1  i)3  3  13i Câu 5b (1,0 điểm ): Tìm các số
thực x, y thỏa mãn



------------Hết------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI THỬ SỐ: 02

---------------------

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014
Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông
Thời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề.
---------------------------------------------------

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
y   x 3 +3 x 2 – 5

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ
đồ thị (C) của hàm số .

2) Tìm m để phương trình: có – x 3   3 x 2 – m  0
ít nhấ...
  !
"""""""""""""""""""""
#$%&'()'*+,-.%/0$1&2.3&4%&#$1
Thời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề.

56789:( 7,0 điểm ;
<0 =3,0 điểm;

 !
"#$%&'
()*&'$
+,&-(.-!
<0=3,0 điểm;(
/%()*&
'$
"#00(.
,#$%&'
1213
2!
<0>=1,0 điểm;(
$+(4!567+8
5679$:;<=
4564573>&&+?8<45@56@<&+!#010A+(4!567!
56?(3,0 điểm ):
Thí sinh chỉ được chọn một trong 2 phần ( phần 1 hoặc phần 2 )
Phần 1. Theo chương trình Chuẩn:
<0!@=2,0 điểm;#'&A>&&
?-2BCD8E15F"F,<
)G&H&+()*&'$=
(H&+()*&'$"DI"8IE
@J!
K()*&'$=(H&L M353>&&+?)G&H&!
"K()*&=N34.OP ')G&H&<(DQ?=(H&
+A0P&"!
<0A@=1,0 điểm;(#$(R9S(
(R!
Phần 2.Theo chương trình Nâng cao:
<0!B=2,0 điểm;(#'&A>&
&?-2BCD8E1
T"FF,)G&H&U+
()*&'$
K()*&'$=(H& M31TR'VCD!
"K()*&'$)G&H&M3T<W3>&&+?)G&H&U!
<0AB=1,0 điểm;(#$
D<8X 

Y
, "
, Zy x x 
, "
, Jx x m
"
" "
9& D " [9& D " \ J
J
x x
I x e e dx
3 2 2
y x 2mx m x 2
D
·
J
475 ,J
" ,
Z ,
i
z
i
D 8 E "
" ,
,
, , ,x i y i i
CD S( 01
Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tóan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tóan - Người đăng: Toan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tóan 9 10 350