Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm bộ môn: hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi spmattroi
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 13277 lần   |   Lượt tải: 67 lần
Đề thi trắc nghiệm bộ môn: hệ thống thông tin
1.____ bao gồm các chương trình máy tính mà chúng quản lý các hoạt động của máy tính.
A. Một cơ sở dữ liệu
B. Phần cứng
C. networks
D. Phần mềm

2______báo cáo mô tả các tình huống bất thường hay quan trọng.
A. nhu cầu
B. ngoại lệ
C. định kỳ
D. theo lịch trình
3.Mục đích của_____là việc kiểm tra và sửa đổi hệ thống để cho nó tiếp tục để đáp ứng nhu cầu kinh doanh
đang thay đổi.
A. hệ thống bảo trì và xem xét
B. hệ thống phân tích
C. hệ thống thực hiện
D. hệ thống thiết kế

4._____ bao gồm tất cả các phần cứng phần mềm, cơ sở dữ liệu viễn thông con người và thủ tục đó được
cấu hình thu thập thao tác lưu trữ và xử lý dữ lieuej thành thông tin.
A: CBIS
B: Công nghệ hạ tầng
C: networks
D: hệ thống biến

5.____ là một số lượng hoặc mục mà có thể được kiểm soát bởi các nhà sản xuất quyết định.
A. hệ thông quản lý CSDL
B. hệ thống xử lý giao dịch
C. chuyên gia hệ thống thông tin
D. hệ thống quy trình làm việc

6. A n()___ là phần mêm quản lý dựa trên nguyên tắc chỉ đạo điều phối và giám sất thực hiện một bộ các
nhiệm vụ sắp xếp với nhau để tạo thành một quy trình kinh doanh.
A. hệ thống quản lý CSDL
B. hệ thống xử lý giao dịch
C chuyên gia hệ thống thông tin
D. hệ thống quy trình làm việc
7. các hoạt động của việc tạo ra hoặc sửa đổi hệ thống kinh doanh hiện tại được gọi là____
A. hệ thống điều tra
B. hệ thống phân tích

C. hệ thống thiết kế
D. hệ thống phát triển

8. Mệnh đề nào sau đây về việc sử dụng httt là ko đúng?
A. ngành công nghiệp hàng không sử dụng các trang web đấu giá Internet để cung cấp giá vé gaimr giá và
doanh thu tăng lên
B. đầu tư các công ty sử dụng httt để phân tích các phương tiện đầu tư và để cung cấp các dịch vự cải thiện
đến khách hàng của họ.
C. HMO của đã bắt đầu sử dụng công nghệ web để truy cập đủ điều kiện bảo hiểm cho bệnh nhân và các
thông tin khác được tổ chức tại CSDL để cắt giảm chi phí cho bệnh nhân.
D. Nghành công nghiệp vận tải đã được làm chậm để thông qua việc sử dụng các httt và vài ứng dụng tồn
tại trong nghành công nghiệp này.

9.____ A là một mô hình mà là đại diện hữu hình của thực tế.
A. tường thuật mô hình
B. mô hình vật lý
C. sơ đồ mô hình
D. mô hình toán học
10.____là một nhận thức và sự hiểu biết của một tập hợp các thông tin và cách mà thông tin có thể được
thực hiện hữu ích để hỗ trợ một nhiệm vụ cụ thể hoặc đạt được một quyết định.
A. kiến thức
B. số liệu
C. thông tin phản hồi
D. một quy trình

11.____ cuộc tấn công có khả năng áp đảo của một số các trang web được ...
Đề thi trắc nghiệm bộ môn: hệ thống thông tin
1.____ bao gồm các chương trình máy tính mà chúng quản lý các hoạt động của máy tính.
A. Một cơ sở dữ liệu
B. Phần cứng
C. networks
D. Phn mềm
2______báo cáo mô tả các tình hung bất thường hay quan trng.
A. nhu cầu
B. ngoại lệ
C. định kỳ
D. theo lịch trình
3.Mục đích của_____là việc kiểm tra và sửa đổi hệ thng để cho nó tiếp tục để đáp ứng nhu cầu kinh doanh
đang thay đổi.
A. hệ thống bảo trì và xem xét
B. hệ thống phân tích
C. h thống thực hiện
D. hệ thống thiết kế
4._____ bao gồm tất cả các phần cứng phần mềm, cơ sở dữ liệu viễn thông con người và thủ tục đó được
cấu hình thu thập thao tác lưu trữ và xử lý dữ lieuej thành thông tin.
A: CBIS
B: Công nghệ hạ tầng
C: networks
D: hệ thống biến
5.____ là một số lượng hoặc mục mà có thể được kiểm soát bởi các nhà sản xuất quyết định.
A. hệ thông quản lý CSDL
B. hệ thống xử lý giao dịch
C. chuyên gia h thng thông tin
D. hệ thống quy trình làm vic
6. A n()___ là phần mêm quản lý dựa trên nguyên tắc chỉ đạo điều phối và giám sất thực hiện một bộ các
nhiệm vụ sắp xếp với nhau để tạo thành một quy trình kinh doanh.
A. hệ thống quản lý CSDL
B. hệ thống xử lý giao dịch
C chuyên gia hệ thống thông tin
D. hệ thống quy trình làm vic
7. các hoạt động của việc tạo ra hoặc sửa đổi hệ thống kinh doanh hin tại được gọi là____
A. hệ thống điều tra
B. hệ thống phân tích
Đề thi trắc nghiệm bộ môn: hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi trắc nghiệm bộ môn: hệ thống thông tin - Người đăng: spmattroi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm bộ môn: hệ thống thông tin 9 10 309