Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm Hóa Sinh (có đáp án)

Được đăng lên bởi nhannguyen-281092
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 2 lần
*.CHUYỂN HÓA LIPID
1. Estrogen ức chế tổng hợp cholesterol bằng cách ức chế enzym HMG CoA synthetase.
A. Đúng
B. Sai
2. Tổng hợp cholesterol este ở gan, ruột, thượng thận có sự tham gia của lecithin.
A. Đúng
B. Sai
3. Ở mức độ tế bào thoái hóa acid béo xảy ra ỏ bào tương:
A. Đúng
B. Sai
4. Enzym xúc tác cho quá trình tổng hợp acid béo là multienzym gồm 7 protein.
A. Đúng
B. Sai
5. Sản phẩm thoái hóa của lecithin:
A. Sphingosin, acid béo, acid phosphoric, cholin
B. Glycerol, acid béo, acid phosphoric,
serin
C. Glycerol, acid béo, acid phosphoric, cholin
D. Sphingosin, acid béo, galactose
E. Sphingosin, acid béo, acid phosphoric, ethanolamin
6. Thủy phân Lecithin cho các thành phần sau đây, ngoại trừ:
A. Glycerol
B. Acid béo
C. Cholin
B. D. Sphingosin
E. Phosphat
7. Thoái hóa hoàn toàn acid béo Palmitic 16C tạo thành năng lượng ATP:
C. A. 129 ATP
B. 136 ATP
C. 130 ATP
D. 131 ATP

E. 138 ATP

8. Thoái hóa hoàn toàn acid béo Stearic tạo thành năng lượng ATP:
A. 129 ATP
B. 130 ATP
C. 136 ATP
D. 146 ATP
E. 151 ATP
9. Trong tế bào tổng hợp acid béo xảy ra chủ yếu ở:
A. Màng trong ty thể
B. Màng ngoài ty thể
C. Bào tương
D. Vi thể
Thể Golgi
10. Tổng hợp cholesterol este xảy ra ở:
A.Gan
B. Ruột
C. Thượng thận
D. Huyết tương
E. Tất cả các câu đều đúng
11.Quá trình tiêu hóa Lipid nhờ :
1.Sự nhũ tương của dịch mật,tụy
2.Sự thủy phân của enzym amylase
3. 2.Sự thủy phân của enzym lipase
4.Sự thủy phân của enzym peptidase
5.Sự thủy phân của enzym phospholipase
Chọn tập hợp đúng :
A.1,2,3
B.1,2,4
C.1,3,5
D.2,3,4
E.2,3,5
12. Liên quan enzym lipase nhạy cảm với hormon:
1.Thủy phân triglycerid ở mô mỡ
2. Bị kích thích bởi glucagon
3. Bị ức chế bởi adrenalin
4. Bị ức chế bởi insulin
5. Bị ức chế bởi ACTH
Chọn tập hợp đúng: A. 1,2,3
B. 1,2,4
C. 1,3,4
D. 1,3,5
E. 1,4,5
13. Giai đoạn 1 (giai đoạn hoạt hóa acid béo) của quá trình thoái hóa acid béo bão hòa có sự
tham gia của thành phần nào sau đây:

E.

1. Carnitin
2. Malonyl CoA
3. ATP
4. Coenzym A
5. FAD
Chọn tập hợp đúng: A. 1,2,3
B. 1,3,4
C.1,3,5
D. 2,3,5
E. 3,4,5
14. Thoái hóa acid béo bão hòa có số carbon chẳn:
1. Hai mẫu carbon được cắt dần kể từ đầu nhóm metyl
2. Sự oxy hóa acid béo xảy ra ở carbon α
3. Sản phẩm cuối cùng của quá trình thoái hóa là acetyl CoA
4. Năng lượng cần cho hoạt hóa một phân tử acid béo là 2ATP
5. Bào tương là nơi xảy ra giai đoạn hai của quá trình thoái hóa acid béo
Chọn tập hợp đúng: A. 1,2
B. 2,3
C. 2,4
D. 3,4
E. 4,5
15. Thứ tự các bước của giai đoạn hai quá trình tổng hợp acid béo:
A. Ngưng tụ...

  !"#$%&'(%)
*+ ,-).
/0  1)23425678)&.)9) ..
*+ ,-).
:;&<4!=#.7)).>!?@A%)B!=5CD
*+ ,-).
E$%&@+#F3#G).>!? =&3 .$%&H&I.
*+ ,-).
J-AK&#.7)9) ..D
-..2).>!?2).>.2 .,( % 2).>!?2).>.2
.
( % 2).>!?2).>.2 .-..2).>!?2) )
-..2).>!?2).>.2) )&.
L09%M..#=N)3<M%2O.PD
 ( % ,.>!? .
, -..)
I0#.7)==).>!?) &..LO=Q 50D
 /R0 ,:L0:S0:0:T0
T0#.7)==).>!?-).O=Q 50D
/R0 ,:S0:L0EL0J0
R0!=).>!?@A%)9%31D
'=%U ,'==.%U,=5CV.U
0U( .
S0  @A%)1D
() ,W34056
3%5C0XA#M3<Y3<+
Z3#G.[37)..>\D
-8]5C9)>^&62_%
/-89%M9)$%&)&% )
:/-89%M9)$%& .)
E-89%M9)$%&.>)
J-89%M9)$%& .)
`6<+D
2/2: ,2/2E 2:2J /2:2E
/2:2J
/.[F3)$%& .)O%A&ab.&D
09%M. %.>1&c&d/,^eff!1. 3)
:,^!1.)>) .E,^!1..3 .
J,^!1.0
`6<+D2/2: ,2/2E 2:2E
2:2J2E2J
:(.).<Og.).<OO7)).>!?h9)F3#G#.7)).>!?!ij)78
)&.)9)=N=)3<M%D
Đề thi trắc nghiệm Hóa Sinh (có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi trắc nghiệm Hóa Sinh (có đáp án) - Người đăng: nhannguyen-281092
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm Hóa Sinh (có đáp án) 9 10 268