Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm lớp 4

Được đăng lên bởi nguyenvht203
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC KỲ 1
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Số bốn mươi lăm nghìn ba trăm linh tám được viết là:
A. 45307
B. 45308
C. 45380
D. 45038
Câu 2: Tìm x biết:
a) x : 3 = 12 321
A. x = 4107
B. x = 417
C. x = 36963
D. x = 36663

b) x 5 = 21250
A. x = 4250
B. x = 425
C. x = 525
D. x = 5250
4cm
Câu 3: Tính chu vi hình sau:
A
B
A. 6cm
C. 10cm
2cm

B. 8cm
D. 12cm
D
C
Câu 6: Giá trị của biểu thức: 876 – m với m = 432 là:
A. 444
B. 434
C. 424
D. 414
Câu 9: Số 870549 đọc là:
A. Tám mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.
B. Tám trăm bảy mươi nghìn bốn trăm năm mươi chín.
C. Tám trăm linh bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.
D. Tám trăm bảy mươi nghìn năm trăm bốn mươi chín.
Câu 10: Số bé nhất trong các số sau: 785432; 784532; 785342; 785324 là:
A. 785432
B. 784532
C. 785342
D. 785234
Câu 11: Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn.
A. 567899; 567898; 567897; 567896.
B. 865742; 865842; 865942; 865043.
C. 978653; 979653; 970653; 980653.
D. 754219; 764219; 774219; 775219.
Câu 13: Chữ số 6 trong số 986738 thuộc hàng nào? lớp nào?
A. Hàng nghìn, lớp nghìn.
C. Hàng chục nghìn, lớp nghìn.
B. Hàng trăm, lớp nghìn.
D. Hàng trăm, lớp đơn vị.
Câu 14: Số gồm 6 trăm nghìn, 6 trăm, 4 chục và 3 đơn vị viết là:
A. 664300
B. 606430
C. 600634
D. 600643
Câu 17: Số bảy trăm triệu có bao nhiêu chữ số 0:
A. 7
B. 10
C. 9
D. 8
Câu 18: Đọc số sau: 325600608
A. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu mươi nghìn sáu trăm linh tám.
B. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm linh tám.
C. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu nghìn sáu trăm linh tám.
D. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm tám mươi.
Câu 22: Số tự nhiên liền trứơc số 10001 là:
A. 10011.
B. 10002
C. 10021
D. 10000
Câu 23: Chọn số nào để được số tự nhiên liên tiếp 99998;........100000.
A. 99997
B. 9999
C. 99999
D. 100 001
1

Câu 24:
A.
Câu 26:
A.
Câu 27:
Câu 29:
A.
Câu 30:
A.
Câu 31:
A.

Tìm số tròn chục x, biết: 58 < x < 70
40
B. 50
C.
6tạ 50kg = ? kg
650kg
B. 6500kg
C.
36000kg = ? tấn A. 36 tấn
B.
3 kg 7g = ? g.
37 g
B. 307 g
C.
6dag 5 g = ? g.
65 g
B. 605 g
C.
503g = ? …hg…g.
50hg 3g
B. 5hg 3g
C.

60

D. 69

6050kg
D. 5060kg
360 tấn C. 600 tấn D. 306 tấn
370 g

D. 3007 g

56 g

D. 650 g

500hg 3g

D. 5hg 30g

1
Câu 33:
phút = ? giây.
4

A. 15 giây
B. 20 giây
Câu 34: 2500 năm = ? thế kỷ.
A. 25
B. 500
Câu 35: 5 phút 40 giây = ? giây.
A. 540
B. 340
Câu 36: Năm 1459 thuộc thế kỷ thư mấy?
A
. XII

C. 25 giây

D. 30 giây

C. 250

D. 50

C. 3040

D. 405

B. XIII

C. XIV

D. XV

1
Câu 38: Một người đi xe má...
HỌC KỲ 1
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Số bốn mươi lăm nghìn ba trăm linh tám được viết là:
A. 45307 B. 45308 C. 45380 D. 45038
Câu 2: Tìm x biết:
a) x : 3 = 12 321
A. x = 4107 B. x = 417 C. x = 36963 D. x = 36663
b) x
5 = 21250
A. x = 4250 B. x = 425 C. x = 525 D. x = 5250
Câu 3: Tính chu vi hình sau: A
4cm
B
A. 6cm C. 10cm
2cm
B. 8cm D. 12cm D C
Câu 6: Giá trị của biểu thức: 876 – m với m = 432 là:
A. 444 B. 434 C. 424 D. 414
Câu 9: Số 870549 đọc là:
A. Tám mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.
B. Tám trăm bảy mươi nghìn bốn trăm năm mươi chín.
C. Tám trăm linh bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.
D. Tám trăm bảy mươi nghìn năm trăm bốn mươi chín.
Câu 10: Số bé nhất trong các số sau: 785432; 784532; 785342; 785324 là:
A. 785432 B. 784532 C. 785342 D. 785234
Câu 11: Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn.
A. 567899; 567898; 567897; 567896.
B. 865742; 865842; 865942; 865043.
C. 978653; 979653; 970653; 980653.
D. 754219; 764219; 774219; 775219.
Câu 13: Chữ số 6 trong số 986738 thuộc hàng nào? lớp nào?
A. Hàng nghìn, lớp nghìn. C. Hàng chục nghìn, lớp nghìn.
B. Hàng trăm, lớp nghìn. D. Hàng trăm, lớp đơn vị.
Câu 14: Số gồm 6 trăm nghìn, 6 trăm, 4 chục và 3 đơn vị viết là:
A. 664300 B. 606430 C. 600634 D. 600643
Câu 17: Số bảy trăm triệu có bao nhiêu chữ số 0:
A. 7 B. 10 C. 9 D. 8
Câu 18: Đọc số sau: 325600608
A. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu mươi nghìn sáu trăm linh tám.
B. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm linh tám.
C. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu nghìn sáu trăm linh tám.
D. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm tám mươi.
Câu 22: Số tự nhiên liền trứơc số 10001 là:
A. 10011. B. 10002 C. 10021 D. 10000
Câu 23: Chọn số nào để được số tự nhiên liên tiếp 99998;........100000.
A. 99997 B. 9999 C. 99999 D. 100 001
1
Đề thi trắc nghiệm lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi trắc nghiệm lớp 4 - Người đăng: nguyenvht203
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm lớp 4 9 10 665