Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm môn hóa đại cương

Được đăng lên bởi Nguyễn Võ Kiều Trinh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1 : Nguyên tử của nguyên tố thuộc nhóm VA có cấu hình electron là
A. 1s22s22p63s23p63d54s2
B. 1s22s22p63s23p63d104s24p3
C. 1s22s22p63s23p63d74s2
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
Câu 2 : Cấu hình electron của ion Fe3+ là
A. [Ar] 3d3 4s2
B. [Ar] 3d6 4s2
C. [Ar] 3d5 4s0
D. [Ar] 3d4 4s2
Câu 3 : Electron cuối cùng điền vào cấu hình electron của nguyên tử Mn (Z = 25) có bộ 4
số lượng tử là:
A. n = 3, l = 2, ml = +1, ms = –1/2
B. n = 3, l = 0, ml = 0, ms = –1/2
C. n = 3, l = 2, ml = +2, ms = +1/2
D. n = 3, l = 2, ml = -2, ms = +1/2
Câu 4 : Một nguyên tử có electron cuối cùng ứng với 4 số lượng tử : n = 3, l = 2, ml = +2,
ms = -1/2, nguyên tử đó có cấu hình phân lớp cuối là:
A. 3d8 B. 3d9
C. 3d10
D. 3d6
Câu 5 : Cấu trúc lớp electron hóa trị của nguyên tử nguyên tố X được biểu diễn như sau
4s2 4p4. X là nguyên tố
A. S
B. Si
C. Se
D. Te
Câu 6 : Trong 4 Nguyên tố K (Z = 19), Sc (Z = 21), Cr (Z = 24), và Cu (Z = 29), nguyên
tử của các nguyên tố có cấu hình e ngoài cùng là 4s1 :
A. K, Cr, Cu
B. K, Sc, Cr
C. K, Sc, Cu
D. Cr, Cu, Sc
Câu 7 : Cho 5 nguyên tố: V (Z = 23), Mn (Z = 25), Co (Z = 27), Ni (Z = 28), As (Z =
33).Ở trạng thái cơ bản , các nguyên tố có cùng số e độc thân là:
A. V, Co và As
B. Mn, Co và Ni
C. Co, Ni và As
D. V, Mn và Co
Câu 8 : Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kỳ, có chung một đặc điểm là:
A. cùng số nơtron
B. cùng số electron
C. cùng số proton
D. cùng số lớp electron
Câu 9 : Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là
A. Na B. Mg
C. F
D. Cl
Câu 10 : Độ mạnh của các axít sau đây được xếp giảm dần theo dãy:
A. H2CO3, H2SiO3, HNO3.
B. HNO3, H2CO3, H2SiO3.
C. HNO3, H2SiO3, H2CO3.
D. H2SiO3, H2CO3, HNO3.

Câu 11 : Chọn kết luận đúng về bán kính của các ion:
A. Mg2+ > Rb+
B. Na+ > K+
C. As3+ > Sb3+
D. Br − > Cl −
Câu 12 : Tiểu phân có bán kính lớn nhất là :
A. Na B. Na+
C. Al
D. Al3+
Câu 13 : Bộ bốn số lượng tử không phù hợp là :
A. n = 3, l = 1, ml = 0, ms = +1/2
B. n = 4, l = 3, ml = -3, ms = –1/2
C. n = 2, l = 1, ml = 2, ms = –1/2
D. n = 3, l = 2, ml = +1, ms = +1/2
Câu 14 : Ion X2+ có phân lớp cuối là 2p6, trong bảng tuần hoàn, X thuộc ô thứ :
A. 10
B. 12
C. 14
D. 16
Câu 15 : Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố Coban (Co) thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB.
Nguyên tử Co có số electron hóa trị là
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
Câu 16: Trong các cấu hình electron sau đây, cấu hình có 2 electron độc thân là
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Câu 17: Trong các ion Cl-, S2-, K+, Ca2+; ion có bán ...
Câu 1 : Nguyên tử của nguyên tố thuộc nhóm VA có cấu hình electron là
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
2
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
2
4p
3
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
7
4s
2
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
2
4p
5
Câu 2 : Cấu hình electron của ion Fe
3+
A. [Ar] 3d
3
4s
2
B. [Ar] 3d
6
4s
2
C. [Ar] 3d
5
4s
0
D. [Ar] 3d
4
4s
2
Câu 3 : Electron cuối cùng điền vào cấu hình electron của nguyên tử Mn (Z = 25) có bộ 4
số lượng tử là:
A. n = 3, l = 2, ml = +1, ms = –1/2 B. n = 3, l = 0, ml = 0, ms = –1/2
C. n = 3, l = 2, ml = +2, ms = +1/2 D. n = 3, l = 2, ml = -2, ms = +1/2
Câu 4 : Một nguyên tử có electron cuối cùng ứng với 4 số lượng tử : n = 3, l = 2, ml = +2,
ms = -1/2, nguyên tử đó có cấu hình phân lớp cuối là:
A. 3d
8
B. 3d
9
C. 3d
10
D. 3d
6
Câu 5 : Cấu trúc lớp electron hóa trị của nguyên tử nguyên tố X được biểu diễn như sau
4s
2
4p
4
. X là nguyên tố
A. S B. Si C. Se D. Te
Câu 6 : Trong 4 Nguyên tố K (Z = 19), Sc (Z = 21), Cr (Z = 24), và Cu (Z = 29), nguyên
tử của các nguyên tố có cấu hình e ngoài cùng là 4s
1
:
A. K, Cr, Cu B. K, Sc, Cr
C. K, Sc, Cu D. Cr, Cu, Sc
Câu 7 : Cho 5 nguyên tố: V (Z = 23), Mn (Z = 25), Co (Z = 27), Ni (Z = 28), As (Z =
33).Ở trạng thái cơ bản , các nguyên tố có cùng số e độc thân là:
A. V, Co và As B. Mn, Co và Ni
C. Co, Ni và As D. V, Mn và Co
Câu 8 : Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kỳ, có chung một đặc điểm là:
A. cùng số nơtron B. cùng số electron
C. cùng số proton D. cùng số lớp electron
Câu 9 : Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là
A. Na B. Mg C. F D. Cl
Câu 10 : Độ mạnh của các axít sau đây được xếp giảm dần theo dãy:
A. H
2
CO
3
, H
2
SiO
3
, HNO
3
. B. HNO
3
, H
2
CO
3
, H
2
SiO
3
.
C. HNO
3
, H
2
SiO
3
, H
2
CO
3
. D. H
2
SiO
3
, H
2
CO
3
, HNO
3
.
Đề thi trắc nghiệm môn hóa đại cương - Trang 2
Đề thi trắc nghiệm môn hóa đại cương - Người đăng: Nguyễn Võ Kiều Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm môn hóa đại cương 9 10 804