Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 12

Được đăng lên bởi truclan99
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên:………………………….
1. Liên kết kim loại là liên kết giữa các nguyên tử và ion dương kim loại với
A. ion âm
B. electron cập đôi
C. electron tự do
D. electron độc thân
2. Các nguyên tử kim loại liên kết với nhau chủ yếu bằng liên kết
A. ion
B. cộng hóa trị
C. kim loại và cộng hóa trị
D. kim loại
3. Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3s23p6. Nguyên tử R là
A. F(Z=9)
B. K(Z=19)
C. Na(Z=11)
D. Cl(Z=17)
4. Phân tử saccarozơ được cấu tạo từ
A. một gốc -glucozơ và một gốc -glucozơ
B. một gốc -glucozơ và một gốc -fructozơ
C. hai gốc -glucozơ
D. hai gốc -glucozơ
5. Kim loại cứng nhất là
A. Cu
B. Al
C. Fe
D. Cr
6. Saccarozơ thuộc loại
A. đisaccarit
B. monosaccarit
C. polisaccarit
D. polime
7. Điều nào sau đây sai
A. amin đều có tính bazơ
B. anilin có tính bazơ rất yếu
C. tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3
D. amin có tính bazơ do N có cặp electron tự do
8. Cho nước brom dư vào anilin thu được 16,5 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng là 100%. Khối lượng anilin
trong dung dịch là
A. 4,5 gam
B. 4,65 gam
C. 9,30 gam
D. 4,56 gam
9. Trong cơ thể protein chuyển hóa thành
A. axit béo
B. amino axit
C. glucozơ
D. axit hữu cơ
10. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím
A. CH3CH2OH
B. (H2N)2-CH-COOH
C. HOOC-(CH2)2CH(NH2)-COOH

D. C6H5OH
11. Cho 0,1 mol glyxin phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch (Y). cho dung dịch (Y) tác
dung hết với dung dịch HCL dư thu được m (gam) chất hữu cơ (Z). giá trị m là.
A. 13,35
B. 9,7
C. 15,11
D. 11,15
12. Dãy các kim loại được xếp theo chiều tăng dần tính khử là:
A. Ag, Cu, Fe
B. Fe, Cu, Ag
C. Ag, Fe, Cu
D. Cu, Fe, Ag
13. Từ phương trình phản ứng: Cu + 2FeCl3  CuCl2 + 2FeCl2 cho thấy:
A. Cu có thể khử Fe3+ thành Fe2+
B. Cu có tính khử mạnh hơn Fe
C. Cu2+ có tính oxi hóa mạnh hơn Fe3+
D. Fe3+ vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa
14. Phương trình phản ứng hóa học nào sau đây sai
A. Cu + Fe2+  Cu2+ + Fe
B. Cu + 2Fe3+  2Fe2+ + Cu2+
C. Zn + Pb2+  Zn2+ + Pb
D. Al + 3Ag+  Al3+ + 3Ag
15. Tơ nilon-6,6 thuộc loại
A. tơ nhân tạo
B. tơ tổng hợp
C. tơ bán tổng hợp
D. tơ thiên nhiên
16. Chất nào sau đây không là polime
A. tinh bột
B. thủy tinh hữu cơ
C. isopren
D. xenlulozơ trinitrat
17. Tơ nào sau đây là tơ bán tổng hợp
A. tơ nilon-6,6
B. tơ capron
C. tơ visco
D. tơ nitron
18. A là dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2, AgNO3. B là hỗn hợp các kim loại Zn, Ni. Cho B vào A, phản ứng
xong thu được chất rắn X chỉ gồm một kim loại duy nhất, kim loại đó là
A. Cu
B. Ni
C. Ag
D. Zn
19.Cho 0,1 mol A (α-amino axit dạng H2NRCOOH...
Tên:………………………….
1. Liên kết kim loại là liên kết giữa các nguyên tử và ion dương kim loại với
A. ion âm
B. electron cập đôi
C. electron tự do
D. electron độc thân
2. Các nguyên tử kim loại liên kết với nhau chủ yếu bằng liên kết
A. ion
B. cộng hóa trị
C. kim loại và cộng hóa trị
D. kim loại
3. Cation R
+
có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3s
2
3p
6
. Nguyên tử R là
A. F(Z=9)
B. K(Z=19)
C. Na(Z=11)
D. Cl(Z=17)
4. Phân tử saccarozơ được cấu tạo từ
A. một gốc -glucozơ và một gốc -glucozơ
B. một gốc -glucozơ và một gốc -fructozơ
C. hai gốc -glucozơ
D. hai gốc -glucozơ
5. Kim loại cứng nhất là
A. Cu
B. Al
C. Fe
D. Cr
6. Saccarozơ thuộc loại
A. đisaccarit
B. monosaccarit
C. polisaccarit
D. polime
7. Điều nào sau đây sai
A. amin đều có tính bazơ
B. anilin có tính bazơ rất yếu
C. tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH
3
D. amin có tính bazơ do N có cặp electron tự do
8. Cho nước brom dư vào anilin thu được 16,5 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng là 100%. Khối lượng anilin
trong dung dịch là
A. 4,5 gam
B. 4,65 gam
C. 9,30 gam
D. 4,56 gam
9. Trong cơ thể protein chuyển hóa thành
A. axit béo
B. amino axit
C. glucozơ
D. axit hữu cơ
10. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím
A. CH
3
CH
2
OH
B. (H
2
N)
2
-CH-COOH
C. HOOC-(CH
2
)
2
CH(NH
2
)-COOH
Đề thi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 12 - Trang 2
Đề thi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 12 - Người đăng: truclan99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 12 9 10 820