Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 12

Được đăng lên bởi trangpig13091998
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC A

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN vật lý 12

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
Câu 1: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m = 100g được treo với lò xo có hệ số cứng k = 100N/m
tại nơi có gia tốc trọng trường là g = 10m.s – 2. Từ vị trí cân bằng kéo vật m xuống theo phương thẳng đứng sao cho lò
xo giãn 5cm. Xác định công của lực kéo
A. 12,5.10– 2 J
B. 7.10– 2 J
C. 12.10– 2 J
D. 8.10– 2 J
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình li độ dạng x = Acos(t + ). Biểu thức vận tốc tức thời
của chất điểm là
A. v = Acos(t +  -





) B. v = Acos(t +  + ) C. v = Acos(t +  + ) D. v = Acos(t +  + )
2
2
2
2

Câu 3: Con lắc đơn gồm một quả nặng nối với một dây treo. Trong trường hợp nào sau đây, dao động của con lắc
đơn được coi là dao động điều hòa
A. độ dài của dây treo lớn B. kích thước của vật nhỏ
C. khối lượng của vật nhỏ D. biên độ dao động nhỏ
Câu 4: Tại nơi gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc o nhỏ. Lấy mốc thế năng
ở vị trí cân bằng, khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li
độ góc của con lắc bằng
A. 

o
2

B. 

o
3

C.

o
3

D.

o
2

Câu 5: Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k = 100N/m, vật nặng có khối lượng m = 200g. Do có ma sát nên
con lắc dao động tắt dần. Quãng đường mà vật nặng đi được từ lúc có biên độ là 8cm cho đến khi dừng hẳn là 2m ( vị
trí dừng lại lò xo không biến dạng), lấy g = 10m.s– 2. Hệ số ma sát trượt giữa vật và giá đỡ (nằm ngang) là
A. 0,02
B. 0,18
C. 0,08
D. 0,24
Câu 6: Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi
gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là
A. 3
B. 2
C. 1/3
D. 1/2
Câu 7: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Cứ sau khoảng thời gian bằng 0,04s thì động năng của chất điểm bằng
thế năng đàn hồi của lò xo. Biết lò xo có độ cứng k = 50N/m. Lấy 2 = 10. Khối lượng của chất điểm dao động là
A. 62,5g
B. 320g
C. 32g
D. 1,25kg
Câu 8: Chu kì dao động của con lắc đơn toán học gồm vật nhỏ khối lượng m được nối với dây treo có chiều dài là l
tại nơi gia tốc trọng trường là g - khi được kích thích dao động nhỏ - xác định bởi biểu thức
1 l
l
1 g
g
A. T 
B. T  2
C. T 
D. T  2
2 g
g
2 l
l
Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước bởi hai nguồn giống nhau, gọi hiệu hai quãng đường sóng
truyền đến điểm M là d, bước són...
TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC A
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN vật lý 12
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
Câu 1: Một con lắc xo gồm một vật nhỏ khối lượng m = 100g được treo với xo hệ số cứng k = 100N/m
tại nơi có gia tốc trọng trường là g = 10m.s
– 2
. Từ vị trí cân bằng kéo vật m xuống theo phương thẳng đứng sao cho lò
xo giãn 5cm. Xác định công của lực kéo
A. 12,5.10
– 2
J B. 7.10
– 2
J C. 12.10
– 2
J D. 8.10
– 2
J
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa phương trình li độ dạng x = Acos(t + ). Biểu thức vận tốc tức thời
của chất điểm là
A. v = Acos(t + -
2
) B. v = Acos(t + +
2
) C. v = Acos(t + +
2
) D. v = Acos(t + +
2
)
Câu 3: Con lắc đơn gồm một quả nặng nối với một dây treo. Trong trường hợp nào sau đây, dao động của con lắc
đơn được coi là dao động điều hòa
A. độ dài của dây treo lớn B. kích thước của vật nhỏ C. khối lượng của vật nhỏ D. biên độ dao động nhỏ
Câu 4: Tại nơi gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc
o
nhỏ. Lấy mốc thế năng
vị trí cân bằng, khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí động năng bằng thế năng thì li
độ góc của con lắc bằng
A.
2
o
B.
3
o
C.
3
o
D.
2
o
Câu 5: Một con lắc xo nằm ngang độ cứng k = 100N/m, vật nặng khối lượng m = 200g. Do có ma sát nên
con lắc dao động tắt dần. Quãng đường mà vật nặng đi được từ lúc có biên độ là 8cm cho đến khi dừng hẳn là 2m ( vị
trí dừng lại lò xo không biến dạng), lấy g = 10m.s
– 2
. Hệ số ma sát trượt giữa vật và giá đỡ (nằm ngang) là
A. 0,02 B. 0,18 C. 0,08 D. 0,24
Câu 6: Vật nhỏ của một con lắc xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi
gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là
A. 3 B. 2 C. 1/3 D. 1/2
Câu 7: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Cứ sau khoảng thời gian bằng 0,04s thì động năng của chất đim bằng
thế năng đàn hồi của lò xo. Biết lò xo có độ cứng k = 50N/m. Lấy
2
= 10. Khối lượng của chất điểm dao động là
A. 62,5g B. 320g C. 32g D. 1,25kg
Câu 8: Chudao động của con lắc đơn toán học gồm vật nhỏ khối lượng m được nối với dây treo có chiều dài là l
tại nơi gia tốc trọng trường là g - khi được kích thích dao động nhỏ - xác định bởi biểu thức
A.
1
2
l
T
g
B.
2
l
T
g
C.
1
2
g
T
l
D.
Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước bởi hai nguồn giống nhau, gọi hiệu hai quãng đường sóng
truyền đến điểm M là d, bước sóng của sóng truyền là , điều kiện để điểm M dao động có biên độ cực tiểu là
A. d =
(2 1)
4
k
B. d =
(2 1)
2
k
C. d = k D. d =
2
k
Câu 10: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động cùng pha với tần số f =
20Hz; AB = 8cm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Một đường tròn có tâm tại trung điểm O của AB,
nằm trong mặt phẳng chứa các vân giao thoa, bán kính 3cm. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là
A. 16 B. 9 C. 20 D. 18
Câu 11: Phương trình sóng tại nguồn O có dạng: u
0
= 3cos10πt (cm), tốc độ truyền sóng là v = 1m/s thì phương trình
dao động tại điểm M cách O một đoạn 5 cm có dạng u với :
A. u = 3cos(10πt – π) (cm) B. u = 3cos(10πt +
2
)(cm) C. u = 3cos(10πt + π) (cm) D. u = 3cos(10πt -
2
)(cm)
Câu 12: Một vật dao động điều hoà khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v = 20 cm/s. Gia tốc cực đại của vật là a
max
= 2m/s
2
. Chọn t = 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ. Phương trình dao động của vật là :
Trang 1/4 - Mã đề thi 132
Đề thi trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 12 - Trang 2
Đề thi trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 12 - Người đăng: trangpig13091998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 12 9 10 189