Ktl-icon-tai-lieu

ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A, A1 NĂM 2014

Được đăng lên bởi Hữu Tố
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 600 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 863
(Thời gian làm bài : 90 phút)
Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19C; tốc độ ánh sáng
trong chân không c = 3.108 m/s; 1uc2 = 931,5 MeV.
Câu 1: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.
B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.
C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.
D. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.
Câu 2: Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng
A. tích của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nuclôn của hạt nhân ấy.
B. tích của độ hụt khối của hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
C. thương số của khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
D. thương số của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nuclôn của hạt nhân ấy.
Câu 3: Đặt điện áp u =
100 2 cos t (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì

cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i= 2 2 cos(t  ) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
3
A. 200 3 W.
B. 200 W.
C. 400 W.
D. 100 W.
Câu 4: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng K thì năng lượng của nguyên tử hiđrô là -13,6eV còn khi ở quỹ
đạo dừng M thì năng lượng đó là -1,5eV. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng
K thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng
A. 102,7 pm.
B. 102,7 mm.
C. 102,7 m.
D. 102,7 nm.
2
Câu 5: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 50cm , gồm 1000 vòng dây,urquay đều
với tốc độ 25 vòng/giây quanh một trục cố định  trong từ trường đều có cảm ứng từ B . Biết 
ur
nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với B . Suất điện đọng hiệu dụng trong khung là
ur
200V. Độ lớn của B là
A. 0,18 T.
B. 0,72 T.
C. 0,36 T.
D. 0,51 T.
Câu 6 : Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục. Tia có
bước sóng nhỏ nhất là
A. tia hồng ngoại.
B. tia đơn sắc lục.
C. tia X.
D. tia tử ngoại.
Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại
của chất điểm là
A. 10 cm/s.
B. 40 cm/s.
C. 5 cm/s.
D. 20 cm/s.
Câu 8 : Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có
điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Gọi U 0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện; u và I là
điện áp giữa hai bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là
C 2
L 2
2
2
2
2
2
2
2
A. i  LC(U 0  u ) . B. ...
ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A, A1 NĂM 2014
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 863 (Thời gian làm bài : 90 phút)
Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10
-34
J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10
-19
C; tốc độ ánh sáng
trong chân không c = 3.10
8
m/s; 1uc
2
= 931,5 MeV.
Câu 1: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.
B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.
C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.
D. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.
Câu 2: Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng
A. tích của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nuclôn của hạt nhân ấy.
B. tích của độ hụt khối của hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
C. thương số của khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.
D. thương số của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nuclôn của hạt nhân ấy.
Câu 3: Đặt điện áp u =
100 2 cos t
(V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì
cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i=
2 2 cos( t )
3
(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A.
200 3
W. B. 200 W. C. 400 W. D. 100 W.
Câu 4: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng K thì năng lượng của nguyên tử hiđrô là -13,6eV còn khi ở quỹ
đạo dừng M thì năng lượng đó -1,5eV. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng
K thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng
A. 102,7 pm. B. 102,7 mm. C. 102,7 m. D. 102,7 nm.
Câu 5: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 50cm
2
, gồm 1000 vòng dây, quay đều
với tốc độ 25 vòng/giây quanh một trục cố định trong từ trường đều cảm ứng từ
B
ur
. Biết
nằm trong mặt phẳng khung dây vuông góc với
B
ur
. Suất điện đọng hiệu dụng trong khung
200V. Độ lớn của
B
ur
A. 0,18 T. B. 0,72 T. C. 0,36 T. D. 0,51 T.
Câu 6 : Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X tia đơn sắc lục. Tia
bước sóng nhỏ nhất là
A. tia hồng ngoại. B. tia đơn sắc lục. C. tia X. D. tia tử ngoại.
Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm tần s góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại
của chất điểm là
A. 10 cm/s. B. 40 cm/s. C. 5 cm/s. D. 20 cm/s.
Câu 8 : Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L tụ điện
điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Gọi U
0
là điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện; u và I là
điện áp giữa hai bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là
A.
2 2 2
0
i LC(U u )
. B.
2 2 2
0
C
i (U u )
L
. C.
2 2 2
0
i LC(U u )
. D.
2 2 2
0
L
i (U u )
C
Câu 9: Một sóng truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 5cos(8t 0,04x) (u x tính
bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ là
A. 5,0 cm. B. -5,0 cm. C. 2,5 cm. D. -2,5 cm.
Câu 10: Máy biến áp là thiết bị
A. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
B. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
C. có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều.
D. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.
Câu 11: Một chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ . Ở thời điểm t
0
= 0, có N
0
hạt nhân X. Tính từ
t
0
đến t, số hạt nhân của chất phóng xạ X bị phân rã là
A. N
0
e
-
t
. B. N
0
(1 – e
t
). C. N
0
(1 – e
-
t
). D. N
0
(1 - t).
Câu 12: Đặt điện áp u =
U 2 cos t
(U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm
cuộn dây tụ điện. Biết cuộn dây hệ số công suất 0,8 tụ điện điện dung C thay đổi được.
ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A, A1 NĂM 2014 - Trang 2
ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A, A1 NĂM 2014 - Người đăng: Hữu Tố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI A, A1 NĂM 2014 9 10 467