Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007

Được đăng lên bởi thanhphuongvo1976
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
dethivn.com
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
Môn thi: SINH HỌC, Khối B
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề thi 152

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (43 câu, từ câu 1 đến câu 43):
Câu 1: Quá trình tiến hoá dẫn tới hình thành các hợp chất hữu cơ đầu tiên trên Quả đất không có sự
tham gia của những nguồn năng lượng:
A. hoạt động núi lửa, bức xạ mặt trời.
B. phóng điện trong khí quyển, tia tử ngoại.
C. tia tử ngoại, hoạt động núi lửa.
D. tia tử ngoại và năng lượng sinh học.
Câu 2: Theo quan niệm hiện đại, cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là
A. axit nuclêic và lipit.
B. saccarit và phôtpholipit.
C. prôtêin và axit nuclêic.
D. prôtêin và lipit.
Câu 3: Trong kỹ thuật cấy gen với mục đích sản xuất các chế phẩm sinh học trên quy mô công
nghiệp, tế bào nhận được dùng phổ biến là vi khuẩn E. coli vì
A. E. coli có tần số phát sinh đột biến gây hại cao.
B. môi trường dinh dưỡng nuôi E. coli rất phức tạp.
C. E. coli không mẫn cảm với thuốc kháng sinh.
D. E. coli có tốc độ sinh sản nhanh.
Câu 4: Hai loài sinh học (loài giao phối) thân thuộc thì
A. cách li sinh sản với nhau trong điều kiện tự nhiên.
B. hoàn toàn biệt lập về khu phân bố.
C. giao phối tự do với nhau trong điều kiện tự nhiên.
D. hoàn toàn khác nhau về hình thái.
Câu 5: Tính trạng số lượng thường
A. có mức phản ứng hẹp.
B. do nhiều gen quy định.
C. ít chịu ảnh hưởng của môi trường.
D. có hệ số di truyền cao.
Câu 6: Đặc trưng cơ bản ở người mà không có ở các loài vượn người ngày nay là
A. bộ não có kích thước lớn.
B. có hệ thống tín hiệu thứ 2.
C. đẻ con và nuôi con bằng sữa.
D. khả năng biểu lộ tình cảm.
Câu 7: Theo quan niệm của Lamac, có thể giải thích sự hình thành đặc điểm cổ dài ở hươu cao cổ là
do
A. sự xuất hiện các đột biến cổ dài.
B. sự tích lũy các biến dị cổ dài bởi chọn lọc tự nhiên.
C. hươu thường xuyên vươn dài cổ để ăn các lá trên cao.
D. sự chọn lọc các đột biến cổ dài.
Câu 8: Những loại enzim nào sau đây được sử dụng trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp?
A. ADN-pôlimeraza và amilaza.
B. Restrictaza và ligaza.
C. Amilaza và ligaza.
D. ARN-pôlimeraza và peptidaza.
Câu 9: Phát biểu nào dưới đây không đúng với tiến hoá nhỏ?
A. Tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể qua các thế hệ.
B. Tiến hoá nhỏ là quá trình biế...
dethivn.com
Trang 1/5 - đề thi 152
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
(Đề thi có 05 trang)
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
Môn thi: SINH HC, Khi B
Thi gian làm bài: 90 phút.
đề thi 152
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:............................................................................
PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (43 câu, t câu 1 đến câu 43):
Câu 1: Quá trình tiến hoá dn ti hình thành các hp cht hu cơ đầu tiên trên Qu đất không có s
tham gia ca nhng ngun năng lượng:
A. hot động núi la, bc x mt tri. B. phóng đin trong khí quyn, tia t ngoi.
C. tia t ngoi, hot động núi la. D. tia t ngoi và năng lượng sinh hc.
Câu 2: Theo quan nim hin đại, cơ s vt cht ch yếu ca s sng là
A. axit nuclêic và lipit. B. saccarit và phôtpholipit.
C. prôtêin và axit nuclêic. D. prôtêin và lipit.
Câu 3: Trong k thut cy gen vi mc đích sn xut các chế phm sinh hc trên quy mô công
nghip, tế bào nhn được dùng ph biến là vi khun E. coli vì
A. E. coli có tn s phát sinh đột biến gây hi cao.
B. môi trường dinh dưỡng nuôi E. coli rt phc tp.
C. E. coli không mn cm vi thuc kháng sinh.
D. E. coli có tc độ sinh sn nhanh.
Câu 4: Hai loài sinh hc (loài giao phi) thân thuc thì
A. cách li sinh sn vi nhau trong điu kin t nhiên.
B. hoàn toàn bit lp v khu phân b.
C. giao phi t do vi nhau trong điu kin t nhiên.
D. hoàn toàn khác nhau v hình thái.
Câu 5: Tính trng s lượng thường
A. có mc phn ng hp. B. do nhiu gen quy định.
C. ít chu nh hưởng ca môi trường. D. có h s di truyn cao.
Câu 6: Đặc trưng cơ bn người mà không các loài vượn người ngày nay là
A. b não có kích thước ln. B. có h thng tín hiu th 2.
C. đẻ con và nuôi con bng sa. D. kh năng biu l tình cm.
Câu 7: Theo quan nim ca Lamac, có th gii thích s hình thành đặc đim c dài hươu cao c
do
A. s
xut hin các đột biến c dài.
B. s tích lũy các biến d c dài bi chn lc t nhiên.
C. hươu thường xuyên vươn dài c để ăn các lá trên cao.
D. s chn lc các đột biến c dài.
Câu 8: Nhng loi enzim nào sau đây được s dng trong kĩ thut to ADN tái t hp?
A. ADN-pôlimeraza và amilaza. B. Restrictaza và ligaza.
C. Amilaza và ligaza. D. ARN-pôlimeraza và peptidaza.
Câu 9: Phát biu nào dưới đây không
đúng vi tiến hoá nh?
A. Tiến hoá nh là quá trình biến đổi tn s alen và tn s kiu gen ca qun th qua các thế h.
B. Tiến hoá nh là quá trình biến đổi vn gen ca qun th qua thi gian.
C. Tiến hoá nh din ra trong thi gian địa cht lâu dài và ch có th nghiên cu gián tiếp.
D. Tiến hoá nh din ra trong thi gian lch s tương đối ngn, phm vi tương đối hp.
Câu 10: Mt qun th có 100% cá th mang kiu gen Aa t th phn liên tiếp qua 3 thế h. Tính theo
lí thuyết, t l các kiu gen thế h th ba s là:
A. 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa. B. 0,4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa.
C. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. D. 0, 375AA : 0,25Aa : 0,375aa.
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 - Trang 2
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 - Người đăng: thanhphuongvo1976
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 9 10 32