Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012

Được đăng lên bởi thangthua
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012
Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Khối D
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
2x + 3
Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số y =
(1).
x +1
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).
b) Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị hàm số (1), biết rằng d vuông góc với đường thẳng y = x + 2.
Câu 2. (2,0 điểm)
a) Giải phương trình 2cos 2 x + sin x = sin 3x.
b) Giải bất phương trình log 2 (2 x).log 3 (3 x) > 1.
3

Câu 3. (1,0 điểm) Tính tích phân I =

∫
0

x
x +1

dx.

Câu 4. (1,0 điểm) Cho khối chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = a 2 , SA = SB = SC.

Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng ( ABC ) bằng 60o. Tính thể tích khối chóp S . ABC và bán kính mặt
cầu ngoại tiếp hình chóp S . ABC theo a.
Câu 5. (1,0 điểm) Giải phương trình 4 x3 + x − ( x + 1) 2 x + 1 = 0 ( x ∈ \).
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 6.a. (2,0 điểm)
a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn (C ) : x 2 + y 2 − 2 x − 4 y + 1 = 0 và đường thẳng
d : 4 x − 3 y + m = 0. Tìm m để d cắt (C ) tại hai điểm A, B sao cho n
AIB = 120o , với I là tâm của (C ).
b) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng:

⎧x = t
⎪
d1 : ⎨ y = 2t (t ∈ \),
⎪z = 1 − t
⎩

⎧ x = 1 + 2s
⎪
d 2 : ⎨ y = 2 + 2s (s ∈ \).
⎪ z = −s
⎩

Chứng minh d1 và d 2 cắt nhau. Viết phương trình mặt phẳng chứa hai đường thẳng d1 , d 2 .
Câu 7.a. (1,0 điểm) Cho số phức z thỏa mãn (1 − 2i ) z −

2−i
= (3 − i ) z. Tìm tọa độ điểm biểu diễn của z trong
1+ i

mặt phẳng tọa độ Oxy.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 6.b. (2,0 điểm)
a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC. Các đường thẳng BC , BB ', B ' C ' lần lượt có
phương trình là y − 2 = 0, x − y + 2 = 0, x − 3 y + 2 = 0; với B ', C ' tương ứng là chân các đường cao kẻ từ
B, C của tam giác ABC . Viết phương trình các đường thẳng AB, AC .
x − 2 y +1 z +1
b) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :
và mặt phẳng
=
=
1
−1
−1
( P ) : 2 x + y − 2 z = 0. Đường thẳng Δ nằm trong ( P ) vuông góc với d tại giao điểm của d và ( P).
Viết phương trình đường thẳng Δ.
Câu 7.b. (1,0 điểm) Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − 2 z + 1 + 2i = 0. Tính z1 + z2 .
----------- Hết ---------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.............
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
ĐỀ THI TUYN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012
Môn: TOÁN; Khi A, Khi A1, Khi B và Khi D
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 đim)
Câu 1. (2,0 đim) Cho hàm s
23
(1).
1
x
y
x
+
=
+
a) Kho sát s biến thiên và v đồ th ca hàm s
(1 ).
b)
Viết phương trình tiếp tuyến
d
ca đồ th hàm s biết rng vuông góc vi đường thng (1),
d
2.yx
=
+
Câu 2. (2,0 đim)
a)
Gii phương trình
2cos2 sin sin3 .
x
xx+=
b) Gii bt phương trình
23
log (2 ).log (3 ) 1.xx>
Câu 3. (1,0 đim) Tính tích phân
3
0
d.
1
x
Ix
x
=
+
Câu 4. (1,0 đim) Cho khi chóp đáy
.S ABC
A
BC
là tam giác vuông cân ti
,
A
2
A
Ba= ,
.SA SB SC
=
=
Góc gia đường thng mt phng bng Tính th tích khi chóp và bán kính mt
cu ngoi tiếp hình chóp theo
.
SA ( )ABC
o
60 . .S ABC
.S ABC
a
Câu 5. (1,0 đim) Gii phương trình
3
4(1)210(xxx x x+− + += \).
II. PHN RIÊNG (3,0 đim): Thí sinh ch được làm mt trong hai phn riêng (phn A hoc phn B)
A. Theo chương trình Chun
Câu 6.a. (2,0 đim)
a)
Trong mt phng vi h ta độ , cho đường tròn Oxy
22
(): 2 4 1 0Cx y x y
+
−−+=đường thng
Tìm để ct ( ti hai đim :4 3 0.dx ym−+=
m
d
)C
,
B
sao cho
n
o
120 ,AIB =
vi là tâm ca
I
( ).C
b) Trong không gian vi h ta độ , cho hai đường thng: Oxyz
1
:2 (
1
xt
dyt t
zt
=
=∈
=−
\), ).
2
12s
:22 (
x
dy ss
zs
=+
=+
=−
\
Chng minh
ct nhau. Viết phương trình mt phng cha hai đường thng
1
d
2
d
12
, .dd
Câu 7.a. (1,0 đim) Cho s phc tha mãn
z
2
(1 2 ) (3 ) .
1
i
iz iz
i
−− =
+
Tìm ta độ đim biu din ca trong
mt phng ta độ
Ox
z
.
y
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 6.b. (2,0 đim)
a)
Trong mt phng vi h ta độ , cho tam giác Oxy
.
A
BC
Các đường thng
, ', ' '
B
CBB BC
ln lượt có
phương trình là vi 2 0, 2 0, 3 2 0;
yxyxy−= += +=
', '
B
C
tương ng là chân các đường cao k t
,
B
C
ca tam giác
A
BC
. Viết phương trình các đường thng
, .
A
BAC
b) Trong không gian vi h ta độ , cho đường thng Oxyz
21
:
111
1
x
yz
d
++
==
và mt phng
Đường thng
Δ
nm trong vuông góc vi ti giao đim ca và ( ():2 2 0.Pxyz+− = ( )P
d d
).P
Viết phương trình đường thng
.Δ
Câu 7.b. (1,0 đim) Gi là hai nghim phc ca phương trình
12
, zz
2
2120zz i.
++ = Tính
12
.zz+
----------- Hết ----------
Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
H và tên thí sinh:.............................................; S báo danh................................
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 - Người đăng: thangthua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 9 10 413