Ktl-icon-tai-lieu

ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2008

Được đăng lên bởi bakaryumouse-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM LUYỆN THI HỒNG ĐỨC- TH ẦY CHU VĂN BIÊN:0912075223
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2008
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề 319 (Thời gian làm bài : 90 phút)
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
226
222
Câu 1: Hạt nhân 88 Ra biến đổi thành hạt nhân 86 Rn do phóng xạ
A.  và -.
B. -.
C. .
D. +
226
222
HD: 88 Ra  86 Rn  
Câu 2: Đối với sự lan truyền sống u
điện
từ thì
r
ur
A. vectơ cường độ điện trường E cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ B vuông góc
ur
với vectơ cường độ điện trường E .
ur
ur
B. vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B luôn cùng phương với phương truyền sóng.
ur
ur
C. vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B luôn vuông góc với phương truyền sóng.
ur
ur
D. vectơ cảm ứng từ B cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường E vuông góc
ur
với vectơ cảm ứng từ B .
HD: Sóng điện từ là song ngang
Câu 3: Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của
A. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn (êlectron).
B. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó.
C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau
D. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.
HD: Chùm ánh sang đơn sắc có cùng tần số nên năng lượng bằng nhau:  = hf
Câu 4: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ
phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng
xạ ban đầu?
A. 25%.
B. 75%.
C. 12,5%.
D. 87,5%.
t
H

 2 T  23  0 ,125  12 ,5%
HD:
H0
Câu 5: Cơ năng của một vật dao động điều hòa
A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.
B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
C. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.
D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.
HD: Cơ năng của một vật dao động điều hòa = động năng cực đại = bằng động năng của vật khi vật tới vị trí
cân bằng
Câu 6: Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số là f 1, f2 (với f1 < f2) vào một quả cầu kim loại đặt cô lập thì đều
xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V 1, V2. Nếu chiếu đồng thời hai bức
xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là
A. (V1 + V2).
B. V1 – V2.
C. V2.
D. V1.
2
mv2 max
HD: Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện bằng công cản:
 e Vmax  e V2
2
Câu 7: Phát biểu nào sao đây là sai khi nói về độ phóng xạ (hoạ...
TRUNG TÂM LUYỆN THI HỒNG ĐỨC- TH ẦY CHU VĂN BIÊN:0912075223
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2008
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề 319 (Thời gian làm bài : 90 phút)
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Hạt nhân
226
88
Ra
biến đổi thành hạt nhân
222
86
Rn
do phóng xạ
A.
-
. B.
-
. C. . D.
+
HD:
226 222
88 86
Ra Rn
Câu 2: Đối với sự lan truyền sống điện từ thì
A. vectơ cường độ điện trường
E
ur
cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ
B
ur
vuông góc
với vectơ cường độ điện trường
E
ur
.
B. vectơ cường độ điện trường
E
ur
và vectơ cảm ứng từ
B
ur
luôn cùng phương với phương truyền sóng.
C. vectơ cường độ điện trường
E
ur
và vectơ cảm ứng từ
B
ur
luôn vuông góc với phương truyền sóng.
D. vectơ cảm ứng từ
B
ur
cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường
E
ur
vuông góc
với vectơ cảm ứng từ
B
ur
.
HD: Sóng điện từ là song ngang
Câu 3: Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của
A. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn (êlectron).
B. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó.
C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau
D. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.
HD: Chùm ánh sang đơn sắc có cùng tần số nên năng lượng bằng nhau: = hf
Câu 4: Một chất phóng xạ chu kỳ bán 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ
phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng
xạ ban đầu?
A. 25%. B. 75%. C. 12,5%. D. 87,5%.
HD:
t
T
H
, , %
H
3
0
2 2 0 125 12 5
Câu 5: Cơ năng của một vật dao động điều hòa
A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.
B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
C. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.
D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.
HD: năng của một vật dao động điều hòa = đng năng cc đi = bằng động năng của vật khi vật tới vị trí
cân bằng
Câu 6: Khi chiếu lần lượt hai bức xạ tần số f
1
, f
2
(với f
1
< f
2
) vào một quả cầu kim loại đặt lập thì đều
xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt V
1
, V
2
. Nếu chiếu đồng thời hai bức
xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là
A. (V
1
+ V
2
). B. V
1
– V
2
. C. V
2
. D. V
1
.
HD: Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện bằng công cản:
max
max
mv
e V e V
2
2
2
2
Câu 7: Phát biểu nào sao đây là sai khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)?
A. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.
B. Đơn vị đo độ phóng xạ là becơren.
C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó.
D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất đó.
HD:
H N
không phụ thuộc nhiệt độ
Câu 8: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của hiệu điện thế
giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch
3
. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ
điện bằng
3
lần hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu
cuộn dây so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch trên là
1
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2008 - Người đăng: bakaryumouse-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2008 9 10 934