Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh ĐH môn Hóa khối B

Được đăng lên bởi harleluya-sgs
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải chi tiết Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2014

trantuyen89hy@gmail.com

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi : HÓA, khối B - Mã đề : 739
ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K= 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag=108; Ba = 137.
Câu 1 : Cho sơ đồ phản ứng sau:
o

t

 RCl2 + H2

R + 2HCl(loãng)
o

t
 2RCl3
2R + 3Cl2 
R(OH)3 + NaOH(loãng)  NaRO2 + 2H2O
Kim loại R là
A. Cr.
B. Al.
C. Mg.
D. Fe.
Câu 2 : Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol
Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 14,775.
B. 9,850.
C. 29,550.
D. 19,700.
Giải
n CO2  n OH  n CO2  0,35  0,15  0,2
3

nBa2  nCO2 => kª't tña ti'nh theo Ba 2
3

=> m = 0,1197=19,7 gam
Đáp án D
Câu 3 : Cho phản ứng: SO2 + 2KMnO4 + H2O  K2SO4 + MnSO4 + H2SO4.
Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2 là
A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 7.
Giải
5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O  1K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4
Đáp án A
Câu 4: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?
A. Ca + 2H2O  Ca(OH)2 + H2.

o

t
 Al2O3 + 2Fe.
B. 2Al + Fe2O3 

o

t
 2Cr2O3.
C. 4Cr + 3O2 

D. 2Fe + 3H2SO4(loãng)  Fe2(SO4)3 + 3H2.
Giải
Vì : Fe + H2SO4(loãng) → FeSO4 + H2
=> Đáp án D
Câu 5: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe2O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X.
Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0,15 mol khí H2 và m gam muối. Giá trị của
m là
A. 34,10.
B. 32,58.
C. 31,97.
D. 33,39.
Giải
t0
8Al
+ 3Fe3O4 
9Fe
+
4Al2O3

Ban đầu : 0,12
0,04
Pư:
8a
3a
9a
4a
Sau pư :
0,12-8a
0,04-3a
9a
4a
Bảo toàn e : 3.(0,12-8a) + 2×9a = 2×0,15 => a = 0,01
=> X gồm : Al dư (0,04 mol); Fe3O4 (0,01 mol) ; Fe (0,09 mol) ; Al2O3 (0,04 mol )
=> m = 0,12×27 + 0,12×56 + (0,12×3 + 0,1×2 + 0,02×3)35,5 = 31,97 gam
Đáp án C
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol
CO2 và 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol của anken trong X là
A. 40%.
B. 50%.
C. 25%.
D. 75%.
Giải

ĐT : 0974.892.901


1

Giải chi tiết Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2014

trantuyen89hy@gmail.com

[0,2  (0,4  0,35)]100
= 75% §¸p ¸n D
0,2
Câu 7: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu
được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản
ứng với dung dịch...
Giải chi tiết Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2014 trantuyen89hy@gmail.com
https://www.facebook.com/trantrongtuyen.dhh ĐT : 0974.892.901
1
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi : HÓA, khối B - Mã đề : 739
ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K= 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag=108; Ba = 137.
Câu 1 : Cho sơ đồ phản ứng sau:
R + 2HCl
(loãng)
o
t
RCl
2
+ H
2
2R + 3Cl
2
o
t
2RCl
3
R(OH)
3
+ NaOH
(loãng)
NaRO
2
+ 2H
2
O
Kim loại R là
A. Cr. B. Al. C. Mg. D. Fe.
Câu 2 : Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO
2
(đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH 0,1 mol
Ba(OH)
2
, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 14,775. B. 9,850. C. 29,550. D. 19,700.
Giải
2
2
3
CO
CO OH
n n n 0,35 0,15 0,2

22
3
2
Ba CO
n n => kª't tña ti'nh theo Ba
=> m = 0,1 197=19,7 gam

Đáp án D
Câu 3 : Cho phản ứng: SO
2
+ 2KMnO
4
+ H
2
O K
2
SO
4
+ MnSO
4
+ H
2
SO
4
.
Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO
4
là 2 thì hệ số của SO
2
A. 5. B. 6. C. 4. D. 7.
Giải
5SO
2
+ 2KMnO
4
+ 2H
2
O 1K
2
SO
4
+ 2MnSO
4
+ 2H
2
SO
4
Đáp án A
Câu 4: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?
A. Ca + 2H
2
O Ca(OH)
2
+ H
2
. B. 2Al + Fe
2
O
3
o
t
Al
2
O
3
+ 2Fe.
C. 4Cr + 3O
2
o
t
2Cr
2
O
3
. D. 2Fe + 3H
2
SO
4(loãng)
Fe
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
.
Giải
Vì : Fe + H
2
SO
4(loãng)
→ FeSO
4
+ H
2
=> Đáp án D
Câu 5: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al 0,04 mol Fe
2
O
4
một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X.
Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0,15 mol khí H
2
m gam muối. Giá trị của
m là
A. 34,10. B. 32,58. C. 31,97. D. 33,39.
Giải
8Al + 3Fe
3
O
4
0
t
9Fe + 4Al
2
O
3
Ban đầu : 0,12 0,04
Pư: 8a 3a 9a 4a
Sau pư : 0,12-8a 0,04-3a 9a 4a
Bo toàn e : 3.(0,12-8a) + 2×9a = 2×0,15 => a = 0,01
=> X gm : Al
(0,04 mol); Fe
3
O
4
(0,01 mol) ; Fe (0,09 mol) ; Al
2
O
3
(0,04 mol )
=> m = 0,12×27 + 0,12×56 + (0,12×3 + 0,1×2 + 0,02×3)35,5 = 31,97 gam
Đáp án C
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan một anken, thu được 0,35 mol
CO
2
và 0,4 mol H
2
O. Phần trăm số mol của anken trong X là
A. 40%. B. 50%. C. 25%. D. 75%.
Giải
Đề thi tuyển sinh ĐH môn Hóa khối B - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tuyển sinh ĐH môn Hóa khối B - Người đăng: harleluya-sgs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh ĐH môn Hóa khối B 9 10 775