Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán

Được đăng lên bởi geckowhitesocola
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
BÌNH PHƯỚC

KỲ THI TUYẺN SINH LỚP 10 THPT
Năm học: 2013-2014

ĐÈ CHÍNH THỨC

Đề thi môn: TOÁN (chung)
Ngày thi: 29/6/2013
Thòi gian làm bài: 120 phút

(Đe thi gồm có 01 trang)
Câu 1 (2,0 điểm):
1. Tính giá trị các biểu thức sau:

VĨ2Ĩ
— x 4_
2. Cho biểu thức T = x + + 9 +
. Tìm
VX +3
V x-2
Câu 2 (2,0 điểm):

XX

để TT có
có nghĩa và rút gọn T .
để

a) Vẽ parabol ( p ) và đường thẳng d trên cùng một hệ trục tọa độ.
b) Viết phương trình đường thẳng A song song với đường thẳng d và cắt trục tung tại điểm
có tung độ bằng 3.
2. Không sử dụng máy tính, giải hệ phương trình:
Câu 3 (2,5 điểm):
1. Cho phương trình

X2 - 2 ( m

- l ) x + m2 - 3 m = 0 (1), m là tham số.

a) Giải phương trình (1) khi m = 0.
b) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm X,, x2 thỏa mãn: |x, Ị- 4 > - Ịx21.
2. Hưởng ứng chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2013, lớp 9A của trường THCS Nguyễn
Văn Trỗi được giao trồng 480 cây xanh, lớp dự định chia đều số cây phải trồng cho mỗi bạn
trong lớp. Đen buổi lao động có 8 bạn đi làm việc khác nên mỗi bạn có mặt phải trồng thêm 3
cây nữa mới xong. Tính số học sinh của lóp 9A.
Câu 4 (1,0 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB = 10 c m , đường
Hãy tính các góc và diện tích của tam giác A B C .

caoAH - 5cm .

Câu 5 (2,5 điểm): Cho đường tròn ( 0 , R ) đường kính B C , điểm A ở bên ngoài

đường tròn với

OA = 2 R . Vẽ hai tiếp tuyến AD, AE với đường tròn (o ) ( D, E là các tiếp điểm).
1. Chứng minh tứ giác ADOE nội tiếp và xác định tâm / của đường tròn ngoại tiếp ADOE.
2. Chứng minh rằng tam giác ADE đều.
3. Vẽ DH vuông góc với CE (H e C E ) . Gọi p là trung điểm của D H , CP cắt đường tròn
(ơ ) tại Q

(Q*c), AQ

cắt đường tròn (ỡ ) tại M (M * Q ) . Chứng minh AQ.AM = 3R2.

4. Chứng minh đường thẳng AO là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ADQ .
Hết.
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:
SBD:.....
..Chữ kí:
Họ và tên giám thị 1:
..Chữ kí:
Họ và tên giám thị 2:

s ở GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
BÌNH PHƯỚC

HƯỚNG DẪN CHẮM THI TUYỀN SINH LỚP 10
TRUNG HỌC PHỎ THÔNG
Môn TOÁN (chung)
Năm học: 2013-2014

ĐÈ CHÍNH THỨC
(Hướng dân chầm gôm có 04 trang)
Câu
Câu 1
(2.0đ)

Nội dung
Tính giá trị các biêu thức sau:
VĨ5

v=

Ta có: V =

1

1

2 + V3

2 -V 3

L

VĨ2Ĩ

Thang
điểm

0.5

11

= 2 -7 3

2 + 71

0.25+0.25
4 -3
X + 6yfx + 9
JC-4
Cho biểu thức T = -----7=------------------- 7 =-------- . Tìm X để T có nghĩa và rút
VX+3
VX - 2
gọn r . _______________________________________________________
0.25
T...
S GO DỤC & ĐÀO TẠO
BÌNH PHƯỚC
K THI TUYN SINH LỚP 10 THPT
Năm học: 2013-2014
ĐÈ CHÍNH THC
Đ thi môn: TOÁN (chung)
Ngày thi: 29/6/2013
Thòi gian làm i: 120 phút
e thi gồm 01 trang)
Câu 1 (2,0 điểm):
1. Tính giá trị các biểu thc sau:
VĨ2Ĩ
2. Cho biểu thức T = x + +
2. Cho biểu thức T = x + + 9 x 4_ X đ T
VX +3 V x - 2
. Tìm X để T nghĩa và t gọn T .
Câu 2 (2,0 điểm):
a) V parabol (p) và đưng thng d trên cùng mt hệ trục tọa độ.
b) Viết phương trình đường thng A song song với đưng thẳng d và cắt trục tung tại điểm
tung độ bng 3.
u 3 (2,5 điểm):
1. Cho phương trình X2 -2(m -l)x + m2 -3m = 0 (1), m tham số.
a) Giải phương trình (1) khi
m =
0.
b) Tìm giá trcủa m đphương trình (1) hai nghiệm X,, x2 thỏa mãn: |x, - 4 > - x21.
2. Hưởng ng chiến dch mùa nh nguyện năm 2013, lớp 9A ca tng THCS Nguyn
Văn Trỗi đưc giao trng 480 y xanh, lớp dđịnh chia đều số cây phải trồng cho mỗi bạn
trong lớp. Đen buổi lao động có 8 bn đi làm việc khác n mi bạn mt phải trồng thêm 3
cây na mi xong. Tính shọc sinh của lóp 9A.
Câu 4 (1,0 đim): Cho tam gc ABC vng tại A cạnh AB = 10 cm, đường cao AH - 5cm .
Hãy nh các góc diện ch ca tam giác ABC.
Câu 5 (2,5 đim): Cho đưng tròn (0,R) đường kính BC, điểm A bên ngi đường tròn với
OA = 2R. Vhai tiếp tuyến AD, AE với đường tròn (o) ( D, E là các tiếp điểm).
1. Chứng minh tứ giác ADOE nội tiếp c định m / của đưng tròn ngoi tiếp ADOE.
2. Chng minh rng tam giác ADE đều.
3. Vẽ DH vng góc vi CE (H eCE). Gọi p trung điểm ca DH, CP cắt đường tn
(ơ) tại Q (Q*c), AQ cắt đưng tròn () tại M (M * Q). Chứng minh AQ.AM = 3R2.
4. Chứng minh đưng thng AO tiếp tuyến của đưng tn ngoại tiếp tam giác ADQ .
2. Không sử dụng máy nh, giải h phương trình:
Hết.
Gm thị coi thi không giải thích tm.
Hvà n thí sinh: SBD:
.....
..Chữ kí:
..Chữ :
H và n giám thị 1:
H và tên giám thị 2:
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán - Trang 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán - Người đăng: geckowhitesocola
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 9 10 185