Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa học

Được đăng lên bởi hagiang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 89 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tran
g
1/2
Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
Hng Yªn
§Ò chÝnh thøc
Kú thi tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT
N¨m häc 2011 - 2012
M«n thi: Ho¸ häc
Thêi gian: 60 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
§Ò thi gåm 02 trang
PhÇn A: Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan
(2,0 ®iÓm)
Chän ph¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng (A, B, C hoÆc D) vµ ghi vµo bµi thi
C©u 1. Cã c¸c chÊt sau: CO, Fe
2
O
3
, Fe(OH)
3
, H
2
O.
Canxi oxit t¸c dông ®îc víi
A. Fe
2
O
3
B. CO
C. H
2
O D. Fe(OH)
3
C©u 2. Nh«m kh«ng t¸c dông ®îc víi chÊt nµo sau ®©y ?
A. H
2
SO
4
lo·ng B. H
2
SO
4
®Æc, nguéi
C. Dung dÞch Cu(NO
3
)
2
D. H
2
SO
4
®Æc, nãng
C©u 3. H
2
SO
4
lo·ng t¸c dông ®îc víi tÊt c¶ c¸c chÊt trong d·y chÊt nµo sau ®©y ?
A. Fe
2
O
3
, Al(OH)
3
, BaCl
2
B. Mg, Fe(OH)
2
, KNO
3
C. Cu, Al
2
O
3
, K
2
CO
3
D. CuO, NaHCO
3
, NaCl
C©u 4. §Ó khö hoµn toµn 17,6 gam hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe
2
O
3
th× cÇn mét lîng CO
võa ®ñ cã thÓ tÝch 4,48 lÝt (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Khèi lîng cña Fe thu ®îc lµ
A. 14,5 gam
B. 15,5 gam
C. 14,4 gam
D. 16,5 gam
C©u 5. Hîp chÊt C
3
H
8
cã c«ng thøc cÊu t¹o (viÕt gän) lµ
A. CH
3
-CH
2
=CH
3
B. CH
3
-CH-CH
3
C. CH
3
-CH
2
-CH
3
D. CH
3
=CH
2
=CH
3
C©u 6. Cã c¸c chÊt sau: Na, Cu, Ca(OH)
2
, CaCO
3
.
Dung dÞch axit axetic kh«ng t¸c dông ®îc víi
A. Na
B. Ca(OH)
2
C. CaCO
3
D. Cu
C©u 7. D·y chÊt nµo sau ®©y gåm tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu tham gia ph¶n øng thñy ph©n ?
A. ChÊt bÐo, glucoz¬, saccaroz¬ B. ChÊt bÐo, saccaroz¬, tinh bét
C. Rîu etylic, glucoz¬, tinh bét
D. Glucoz¬, rîu etylic, axit axetic
C©u 8. §èt ch¸y hoµn toµn 4,48 lÝt C
2
H
4
(®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), thu ®îc CO
2
vµ H
2
O.
Cho toµn bé s¶n phÈm ch¸y hÊp thô hÕt vµo dung dÞch Ca(OH)
2
d, thu ®îc kÕt tña cã
khèi lîng lµ
A. 20 gam
B. 30 gam
C. 40 gam D. 10 gam
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa học - Trang 2
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa học - Người đăng: hagiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa học 9 10 922