Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tóan

Được đăng lên bởi Văn Hữu Dương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NGÃI

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2015 - 2016
Ngày thi: 11/6/2015
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1: (1,5 điểm)
1. Thực hiện phép tính: 4 16  3 9

 a+ a  
a  a
1  1


a +1 
1 a 



2. Rút gọn biểu thức: M =
Với a ≥ 0 và a ≠ 1.
Bài 2: (2,0 điểm)
1. Giải phương trình và hệ phương trình sau:

 2x  y  1

 3x  2y  12

a) x +3x  4 = 0
b)
2
2. Cho phương trình: x – 2x + m + 3 = 0 (với m là tham số)
a) Tìm m để phương trình có nghiệm x = 3 và tìm nghiệm còn lại.
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn hệ thức
2

x12  x22  x1 x2  4  0.
Bài 3: (2,0 điểm)
Hai đội công nhân cùng làm chung trong 4 giờ thì xong một con đường. Nếu mỗi
đội làm riêng để xong con đường thì thời gian đội thứ nhất ít hơn đội thứ hai là 6 giờ. Hỏi
nếu làm riêng thì mỗi đội làm xong con đường trong thời gian bao lâu?
Bài 4: (3,5 điểm)
Cho nửa đường tròn đường kính AB và C là một điểm nằm giữa hai điểm A và B
Trên nửa mặt phẳng có bờ AB chứa nửa đường tròn, vẽ hai tia Ax và By tiếp xúc với nửa
đường tròn đã cho. Trên tia Ax lấy điểm I (với I khác A); đường thẳng vuông góc với CI
tại C cắt tia By tại K. Đường tròn đường kính IC cắt tia IK tại E.
1. Chứng minh tứ giác CEKB nội tiếp được đường tròn.
2. Chứng minh AI . BK = AC.CB.
3. Chứng minh điểm E nằm trên nửa đường tròn đường kính AB.
4. Cho các điểm A; B; I cố định. Hãy xác định vị trí điểm C sao cho diện tích hình
thang ABKI lớn nhất.
Bài 5: (1,0 điểm)
Cho x, y là các số dương thỏa mãn (11x + 6y + 2015)(x – y + 3) = 0. Tìm giá trị
nhỏ nhất của biểu thức P  xy  5 x  2016

----------------------- HẾT ----------------------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NGÃI
KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2015 - 2016
Ngày thi: 11/6/2015
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút
B/i 1: (1,5 điểm)
1. Thực hiện phép tính:
4 16 3 9
2. Rút gọn biểu thức: M =
a + a a a
1 1
a +1 1 a
Với a ≥ 0 và a ≠ 1.
B/i 2: (2,0 điểm)
1. Giải phương trình và hệ phương trình sau:
a)
2
x +3x 4=0
b)
2x y 1
3x 2y 12
2. Cho phương trình: x
2
– 2x + m + 3 = 0 (với m là tham số)
a) Tìm m để phương trình có nghiệm x = 3 và tìm nghiệm còn lại.
b) Tìm m để phương trình hai nghiệm phân biệt x
1
, x
2
thỏa n hệ thức
2 2
1 2 1 2
4 0.x x x x
B/i 3: (2,0 điểm)
Hai đội công nhân cùng làm chung trong 4 giờ thì xong một con đưng. Nếu mỗi
đội làm riêng để xong con đường thì thời gian đội thứ nhất ít hơn đội thứ hai là 6 giờ. Hỏi
nếu làm riêng thì mỗi đội làm xong con đường trong thời gian bao lâu?
B/i 4: (3,5 điểm)
Cho nửa đường tròn đường kính ABC là một điểm nằm giữa hai điểm AB
Trên nửa mặt phẳng có bờ AB chứa nửa đường tròn, vẽ hai tia Ax By tiếp xúc với nửa
đường tròn đã cho. Trên tia Ax lấy điểm I (với I khác A); đường thẳng vuông góc với CI
tại C cắt tia By tại K. Đường tròn đường kính IC cắt tia IK tại E.
1. Chứng minh tứ giác CEKB nội tiếp được đường tròn.
2. Chứng minh AI
.
BK = AC.CB.
3. Chứng minh điểm E nằm trên nửa đường tròn đường kính AB.
4. Cho các điểm A; B; I cố định. Hãy xác định vị trí điểm C sao cho diện tích hình
thang ABKI lớn nhất.
B/i 5: (1,0 điểm)
Cho x, y các số dương tha mãn (11x + 6y + 2015)(x y + 3) = 0. Tìm giá trị
nhỏ nhất của biểu thức
5 2016P xy x
----------------------- HẾT ----------------------
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tóan - Trang 2
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tóan - Người đăng: Văn Hữu Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tóan 9 10 778