Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi và đáp án HSG môn Sinh học 12

Được đăng lên bởi NGHIÊM MẠNH THẮNG
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1605 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 3 ĐỀ THI GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY
LỚP 12 THPT - NĂM HỌC 2010 -2011
Môn: Sinh học ( Thời gian:150 phút )
HỌ VÀ TÊN:

ĐỀ SỐ 2

Bài 1.
Ở một loài, quan sát một tế bào sinh dục ở vùng sinh sản thấy có 80 cromatit khi NST
đang co ngắn cực đại. Một tế bào sinh dục sơ khai đực và một tế bào sinh dục sơ khai cái của
loài, cùng nguyên phân liên tiếp một số đợt, 384 tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào sinh giao
tử. Sau giảm phân số NST đơn trong các giao tử đực nhiều hơn trong các giao tử cái là 5120
NST. Để hoàn tất quá trình sinh giao tử của tế bào sinh dục sơ khai đực và tế bào sinh dục sơ
khai cái thì
a) Mỗi tế bào sinh dục sơ khai phân bào mấy lần?
b) Tổng số NST môi trường nội bào cung cấp cho từng tế bào là bao nhiêu? .
Bài 2.
Khi nuôi cấy vi khuẩn E. Coli trong môi trường nuôi cấy không liên tục bắt đầu từ 1200 tế
bào với pha tiềm phát kéo dài 1 giờ, thời gian thế hệ là 30 phút. Hãy tính số lượng tế bào được
tạo thành sau 55 phút, 5 giờ (trong trường hợp tất cả các tế bào đều phân chia và trường hợp 1/4
số tế bào ban đầu bị chết).
Bài 3.
Hệ số hô hấp (RQ) là tỉ số giữa các phân tử CO 2 thải ra và số phân tử O2 hút vào khi cơ
thể hô hấp và trong quá trình hô hấp cứ 1phân tử NADH qua chuỗi truyền eletron thì tế bào thu
được 3 ATP; 1phân tử FADH2 qua chuỗi truyền electron tế bào thu được 2 ATP.
a) Hãy tính (RQ) khi nguyên liệu hô hấp là C6H12O6 (Glucozơ).
b) Tính số phân tử ATP mà tế bào thu được trong các giai đoạn của quá trình hô hấp và
tổng số phân tử ATP mà tế bào thu được sau khi phân giải hoàn toàn 1 phân tử
glucozơ?
Bài 4.
Giả sử, đường kính của 1 trứng cóc là 30µm và của 1cầu khuẩn là 2µm. Tính diện tích bề
mặt, thể tích của trứng cóc và cầu khuẩn. So sánh tỉ lệ diện tích và thể tích (S/V) của trứng cóc
và cầu khuẩn, từ đó rút ra kết luận.
Bài 5.
Trong phép lai giữa hai cá thể ruồi giấm có kiểu gen sau đây:
AaBbCcXMXm x AabbCcXmY. Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên
các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết :
a) Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 4 tính trạng trên.
b) Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố.
c) Tỉ lệ con đực có kiểu hình giống mẹ.
Bài 6
Ở một loài thực vật, nếu các gen trên một NST đều liên kết hoàn toàn thì khi tự thụ phấn
nó có khả năng tạo nên 1024 kiểu tổ hợp giao tử. Trong một thí nghiệm người ta thu được một
số hợp tử. Cho 1/4 số hợp tử phân chia 3 lần liên tiếp, 2/3 số hợp tử phân chia 2 lần liên tiếp, còn
bao nhiêu chỉ qua phân chia 1 lần. Sau khi phân chia số NST tổng c...
TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 3 ĐỀ THI GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY
LỚP 12 THPT - NĂM HỌC 2010 -2011
Môn: Sinh học ( Thời gian:150 phút )
HỌ VÀ TÊN:
Bài 1.
một loài, quan sát một tế bào sinh dục vùng sinh sản thấy 80 cromatit khi NST
đang co ngắn cực đại. Một tế bào sinh dục khai đực một tế bào sinh dục khai cái của
loài, cùng nguyên phân liên tiếp một sđợt, 384 tế bào con sinh ra đu trở thành tế bào sinh giao
tử. Sau giảm phân số NST đơn trong các giao t đực nhiều hơn trong các giao tử cái 5120
NST. Đ hoàn tất quá trình sinh giao t của tế bào sinh dục khai đc và tế bào sinh dục
khai cái thì
a) Mỗi tế bào sinh dục sơ khai phân bào mấy lần?
b) Tổng số NST môi trường nội bào cung cấp cho từng tế bào là bao nhiêu? .
Bài 2.
Khi nuôi cấy vi khuẩn E. Coli trong môi trường nuôi cấy không liên tục bắt đầu từ 1200 tế
bào với pha tiềm phát kéo i 1 giờ, thời gian thế hệ 30 phút. Hãy tính số lượng tế bào được
tạo thành sau 55 phút, 5 giờ (trong tờng hợp tất cả các tế bào đều phân chia và trường hợp 1/4
số tế bào ban đầu bị chết).
Bài 3.
Hệ số hô hấp (RQ) tỉ s giữa c phân tử CO
2
thải ra và s phân tử O
2
hút vào khi cơ
thể hô hấptrong quá trình hấp cứ 1phân tử NADH qua chui truyền eletron t tế bào thu
được 3 ATP; 1phân tử FADH
2
qua chuỗi truyền electron tế bào thu được 2 ATP.
a) Hãy tính (RQ) khi nguyên liệu hô hấp là C
6
H
12
O
6
(Glucozơ).
b) Tính số phân tử ATP tế bào thu được trong các giai đoạn của quá trình hấp
tổng số phân tử ATP tế bào thu được sau khi phân giải hoàn toàn 1 phân tử
glucozơ?
Bài 4.
Giả sử, đường kính của 1 trứng cóc là 30µm và của 1cầu khuẩn là m. nh diện tích bề
mặt, thể tích của trứng cóc và cầu khuẩn. So sánh tỉ lệ diện tích thể tích (S/V) của trứng cóc
và cầu khuẩn, từ đó rút ra kết luận.
Bài 5.
Trong phép lai giữa hai cá thể ruồi giấm có kiểu gen sau đây:
AaBbCcX
M
X
m
x AabbCcX
m
Y. Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên
các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết :
a) Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 4 tính trạng trên.
b) Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố.
c) Tỉ lệ con đực có kiểu hình giống mẹ.
Bài 6
một loài thực vt, nếu các gen trên một NST đều liên kết hoàn toàn thì khi tự thụ phấn
khả năng tạo nên 1024 kiểu tổ hợp giao tử. Trong một thí nghiệm người ta thu được một
số hợp tử. Cho 1/4 số hợp tử phân chia 3 lần liên tiếp, 2/3 số hợp t phân chia 2 lần liên tiếp, còn
bao nhiêu chỉ qua phân chia 1 lần. Sau khi phân chia số NST tổng cng của tất cả các hợp tử
580. Hỏi số noãn được thụ tinh là bao nhiêu?
ĐỀ SỐ 2
Đề thi và đáp án HSG môn Sinh học 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi và đáp án HSG môn Sinh học 12 - Người đăng: NGHIÊM MẠNH THẮNG
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi và đáp án HSG môn Sinh học 12 9 10 356