Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi và hướng dẫn giải chi tiết môn Vật lí Thi thử ĐH lần 1 Quỳnh Lưu 3 Nghệ An.pdf

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2014
Môn: Vật lí; Khối A và khối A1
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát ñề
Mã ñề thi: 249

Họ, tên thí sinh: …………………………………………….
Số báo danh: ………………………………………………..
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 ñến câu 40)
Câu 1. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ m = 500g và lò xo nhẹ có ñộ cứng 50N/m. Cho con lắc dao ñộng
ñiều hòa trên phương nằm ngang. Tại thời ñiểm vận tốc của quả cầu là 10cm/s thì gia tốc là − 3 m/s2. Cơ
năng của con lắc là:
A. 0,01J
B. 0,03J
C. 0,02J
D. 0,04J
Câu 2. Cho mạch ñiện xoay chiều AB gồm ñoạn AM chứa R và tụ ñiện C mắc nối tiếp, ñoạn MB chứa
π
. Điện áp hiệu dụng giữa
cuộn dây thuần cảm. Biết UAM = UMB =120V và uMB nhanh pha hơn uAB góc
3
hai ñầu ñoạn mạch AB là:
A. 100V.
B. 120V.
C. 240V.
D. 200V.
Câu 3. Trong mạch dao ñộng LC lí tưởng, công thức nào sau ñây là ñúng?
2

2

2

2

2
2
i2 u 2
 i   u 
 i   u 
i  u 
+
=
1
=
1
2
+
+
=
A.   + 
B.
C.
D.

  

    =1
I0 U 0
I U
 I0   U 0 
 I0   U0 
Câu 4. Một máy thu thanh có mạch chọn sóng với cuộn dây thuần cảm có ñộ tự cảm L=0,4mH. Lấy
π 2 = 10 . Để thu ñược sóng ñiện từ có bước sóng từ 30m ñến 600m thì cần thay ñổi ñiện dung của tụ ñiện
trong khoảng nào?
A. 6,25pF ≤ C ≤ 2500pF
B. 0,625pF ≤ C ≤ 250pF
C. 0,625nF ≤ C ≤ 250nF
D. 6,25nF ≤ C ≤ 2500nF
Câu 5. Đại lượng ñặc trưng cho tính chất ñổi chiều nhanh hay chậm của một dao ñộng ñiều hòa là:
A. Tần số
B. Vận tốc
C. Gia tốc
D. Biên ñộ
Câu 6. Một con lắc lò xo có ñộ cứng k = 100(N/m), khối lượng của vật m = 400g ñang dao ñộng ñiều hoà
trên phương thẳng ñứng thời gian mà lò xo bị nén trong một chu kì là 0,1s, lấy g = 10m/s2 và π2 = 10 .
Biên ñộ dao ñộng của vật là:
A. 8 3 cm.
B. 4 cm.
C. 4 2 cm.
D. 4 3 cm.
Câu 7. Một mạch dao ñộng LC lí tưởng, cuộn dây có hệ số tự cảm L=5mH, tụ ñiện có ñiện dung C=5nF.
Điện áp cực ñại giữa hai bản tụ là 6V. Khi ñiện áp giữa hai bản tụ là 3V thì cường ñộ dòng ñiện trong
mạch là:
A. 3 2.10−3 (A)
B. 5.10−3 (A)
C. 3 3.10 −3 (A)
D. 3.10−3 (A)
Câu 8. Thực hiện giao thoa trên mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp có phương trình là
u A = u B = a cos ωt . Biết bước sóng trên mặt chất lỏng là λ và AB = 7λ. Trên ñoạn AB có bao nhiêu cực
ñại giao thoa dao ñộng cùng pha với nguồn?
A. 4
B. 5
C. 7
D. 6
Câu 9. Một con lắc lò xo ñặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 500g dao ñộng ñiều hòa với biên ñộ
8cm. Khi M ñi qua vị trí cân bằng người ta thả nhẹ vật m có khố...
Trang 1
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO NGH AN
TRƯỜNG THPT QUNH LƯU 3
(Đề thi có 6 trang)
ĐỀ THI TH ĐẠI HC LN I NĂM 2014
Môn: Vt lí; Khi A và khi A1
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát ñề
H, tên thí sinh:
…………………………………………….
S báo danh:
………………………………………………..
I. PHN CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH (40 câu, t câu 1 ñến câu 40)
Câu 1.
Mt con lc xo gm vt nh m = 500g xo nh ñộ cng 50N/m. Cho con lc dao ñộng
ñiu hòa trên phương nm ngang. Ti thi ñim vn tc ca qu cu là 10cm/s thì gia tc là
3
m/s
2
. Cơ
năng ca con lc là:
A.
0,01J
B.
0,03J
C.
0,02J
D.
0,04J
Câu 2.
Cho mch ñin xoay chiu AB gm ñon AM cha R t ñin C mc ni tiếp, ñon MB cha
cun dây thun cm. Biết U
AM
= U
MB
=120V u
MB
nhanh pha hơn u
AB
góc
3
π
. Đin áp hiu dng gia
hai ñầu ñon mch AB là:
A.
100V.
B.
120V.
C.
240V.
D.
200V.
Câu 3.
Trong mch dao ñộng LC lí tưởng, công thc nào sau ñây là ñúng?
A.
2 2
0 0
i u
1
I U
+ =
B.
2 2
0 0
i u
1
I U
+ =
C.
2 2
0 0
i u
2
I U
+ =
D.
2 2
i u
I U
+ =
Câu 4.
Mt máy thu thanh mch chn sóng vi cun dây thun cm ñộ t cm L=0,4mH. Ly
2
10
π =
. Để thu ñược sóng ñin t bước sóng t 30m ñến 600m thì cn thay ñổi ñin dung ca t ñin
trong khong nào?
A.
6,25pF C 2500pF
B.
0,625pF C 250pF
C.
0,625nF C 250nF
D.
6,25nF C 2500nF
Câu 5.
Đại lượng ñặc trưng cho tính cht ñổi chiu nhanh hay chm ca mt dao ñộng ñiu hòa là:
A.
Tn s
B.
Vn tc
C.
Gia tc
D.
Biên ñộ
Câu 6.
Mt con lc lò xo có ñộ cng k = 100(N/m), khi lượng ca vt m = 400g ñang dao ñộng ñiu hoà
trên phương thng ñứng thi gian xo b n trong mt chu 0,1s, ly g = 10m/s
2
2
10
π =
.
Biên ñộ dao ñộng ca vt là:
A.
8 3
cm.
B.
4 cm.
C.
4 2
cm.
D.
4 3
cm.
Câu 7.
Mt mch dao ñộng LC lí tưởng, cun dây h s t cm L=5mH, t ñin ñin dung C=5nF.
Đin áp cc ñại gia hai bn t 6V. Khi ñin áp gia hai bn t 3V thì cường ñộ dòng ñin trong
mch là:
A.
3
3 2.10 (A)
B.
3
5.10 (A)
C.
3
3 3.10 (A)
D.
3
3.10 (A)
Câu 8.
Thc hin giao thoa trên mt cht lng vi hai ngun kết hp phương trình
A B
u u a cos t
= = ω
. Biết bước sóng trên mt cht lng
λ
và AB = 7λ. Trên ñon AB bao nhiêu cc
ñại giao thoa dao ñộng cùng pha vi ngun?
A.
4
B.
5
C.
7
D.
6
Câu 9.
Mt con lc xo ñặt nm ngang gm vt M khi lượng 500g dao ñộng ñiu hòa vi biên ñộ
8cm. Khi M ñi qua v trí n bng người ta th nh vt m khi lượng 300g lên M, (m dính cht ngay
trên M), sau ñó h m và M dao ñộng vi biên ñộ:
A.
2 3cm
B.
2 10cm
C.
2 6cm
D.
2 5cm
Câu 10.
Đon mch gm cun dây thun cm ni tiếp vi biến tr R. Đin áp hai ñầu ñon mch u =
U
2
cos2πft. Khi R = R
1
thì ñộ lch pha gia u i φ
1
. Khi R = R
2
thì ñộ lch pha gia u i φ
2
.
Nếu
1 2
2
π
ϕ + ϕ =
thì công sut mch ñin là:
A.
2
1 2
U
P
R R
=
+
B.
2
1 2
U
P
2(R R )
=
+
C.
2
1 2
2U
P
R R
=
+
D.
2
1 2
4U
P
R R
=
+
ñề thi: 249
Đề thi và hướng dẫn giải chi tiết môn Vật lí Thi thử ĐH lần 1 Quỳnh Lưu 3 Nghệ An.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi và hướng dẫn giải chi tiết môn Vật lí Thi thử ĐH lần 1 Quỳnh Lưu 3 Nghệ An.pdf - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề thi và hướng dẫn giải chi tiết môn Vật lí Thi thử ĐH lần 1 Quỳnh Lưu 3 Nghệ An.pdf 9 10 143