Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi vào lớp 10 môn Tóan

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 2 lần
së GD & ®t qu¶ng b×nh kú thi tuyÓn sinh vµo líp 10 thpt
n¨m häc 2012 - 2013
(ĐỀ CHÍNH THỨC) Khoá ngày 04 - 07 - 2012
Môn : TOÁN
Họ tên : ........................ Thời gian làm bài : 120 phút (không kể thời gian giao đề)
SBD: ............................ MÃ ĐỀ: 011
Đề thi gồm có 01 trang
Câu 1: (2,0 điểm) Cho biểu thức
2
1 2 1
1
A
x x x x
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức A có giá trị nguyên.
Câu 2: (1,5 điểm) Giải hệ phương trình sau:
3 3
2 7
x y
x y
Câu 3: (2,0 điểm)
a) Giải phương trình:
2
2 3 0x x
.
b) Cho phương trình bậc hai:
2
2 0x x m
(m là tham số).
Tìm m để phương trình có hai nghiệm x
1
, x
2
và thoả mãn:
2 2
1 2
8x x
.
Câu 4: (1,0 điểm) Cho các số thực a, b thoả mãn:
2a b
.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
3 3 2 2
P a b a b
.
Câu 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC đều có AH là đường cao, M là điểm bất kì trên
cạnh BC (M khác B, C). T M vẽ MP vuông góc AB, MQ vuông góc AC (P thuộc
AB, Q thuộc AC).
a) Chứng minh: A, P, M, H, Q cùng nằm trên một đường tròn.
b) Gọi O trung điểm của AM. Chứng minh các tam giác OPH OQH tam
giác đều, từ đó suy ra
OH PQ
.
c) Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn PQ khi M chạy trên cạnh BC, biết độ dài cạnh của
tam giác ABC là a.
HÕT
Mã đề 011 - 013 Trang 0
Đề thi vào lớp 10 môn Tóan - Trang 2
Đề thi vào lớp 10 môn Tóan - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi vào lớp 10 môn Tóan 9 10 42