Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi vào lớp 10 môn Tóan

Được đăng lên bởi Đình An
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 637 lần   |   Lượt tải: 2 lần
- 1 -
§Ò sè 1
§Ò sè 1§Ò sè 1
§Ò sè 1
C©u 1 ( 3 ®iÓm )
C©u 1 ( 3 ®iÓm ) C©u 1 ( 3 ®iÓm )
C©u 1 ( 3 ®iÓm )
Cho biÓu thøc :
2
2
2
1
2
1
.)
1
1
1
1
( x
x
xx
A
+
+
=
1) T×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó biÓu thøc A cã nghÜa .
2) Rót gän biÓu thøc A .
3) Gi¶i ph¬ng tr×nh theo x khi A = -2 .
C©u 2 ( 1 ®iÓm )
C©u 2 ( 1 ®iÓm ) C©u 2 ( 1 ®iÓm )
C©u 2 ( 1 ®iÓm )
Gi¶i ph¬ng tr×nh :
12315 = xxx
C©u 3 ( 3 ®iÓ
C©u 3 ( 3 ®iÓC©u 3 ( 3 ®iÓ
C©u 3 ( 3 ®iÓm )
m ) m )
m )
Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é cho ®iÓm A ( -2 , 2 ) vµ ®êng th¼ng (D) : y = - 2(x +1) .
a) §iÓm A cã thuéc (D) hay kh«ng ?
b) T×m a trong hµm sè y = ax
2
cã ®å thÞ (P) ®i qua A .
c) ViÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua A vµ vu«ng gãc víi (D) .
C©u 4 ( 3 ®iÓm )
C©u 4 ( 3 ®iÓm ) C©u 4 ( 3 ®iÓm )
C©u 4 ( 3 ®iÓm )
C
ho h×nh vu«ng ABCD ®Þnh , ®é dµi c¹nh a .E ®iÓm ®i chuyÓn trªn ®o¹n
CD ( E kh¸c D ) , ®êng th¼ng AE c¾t ®êng th¼ng BC t¹i F , ®
êng th¼ng vu«ng gãc víi AE t¹i
A c¾t ®êng th¼ng CD t¹i K .
1) Chøng minh tam gi¸c ABF = tam gi¸c ADK tõ ®ã suy ra t
am gi¸c AFK vu«ng c©n
.
2) Gäi I lµ trung ®iÓm cña FK , Chøng minh I lµ t©m ®êng trßn ®i qua A , C, F , K .
3) TÝnh sè ®o gãc AIF , suy ra 4 ®iÓm A , B , F , I cïng n»m trªn mét ®êng trßn .
Đề thi vào lớp 10 môn Tóan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi vào lớp 10 môn Tóan - Người đăng: Đình An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề thi vào lớp 10 môn Tóan 9 10 163