Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi vật lý đại cương A2

Được đăng lên bởi 14142367
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
BỘ MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 2
Mã môn học: PHYS 120202
Ngày thi: 15/08/2014
Thời gian làm bài: 75 phút
Không sử dụng tài liệu

Câu 1: (2,5 điểm)
a. Từ định lý cộng vận tốc trong thuyết tương đối hẹp hãy kiểm tra lại tính đúng đắn của
tiên đề 2 về vận tốc ánh sáng trong chân không của Einstein.
b. Từ một tàu vũ trụ, chuyển động với vận tốc 0,4c so với mặt đất, bắn ra một tên lửa có vận
tốc 0,8c vuông góc với chiều chuyển động của tàu vũ trụ (đối với người quan sát trên tàu vũ
trụ). Hỏi người quan sát trên mặt đất thấy tên lửa chuyển động với vectơ vận tốc như thế
nào?
Câu 2: (2,5 điểm) Dây tóc vonfram của bóng đèn điện 25W có thể xem có dạng hình trụ có
đường kính 0,3mm và có chiều dài 5cm. Tìm nhiệt độ của dây tóc bóng đèn, giả sử rằng ở
trạng thái cân bằng, tất cả nhiệt lượng do đèn phát ra đều ở dạng bức xạ nhiệt. Tỉ số giữa
năng suất phát xạ toàn phần của dây tóc vonfram và của vật đen tuyệt đối bằng 0,3.
Câu 3: (2,5 điểm)
a. Hiện tượng tán xạ Compton là gì? Hãy giải thích định tính kết quả thu được từ hiện tượng
tán xạ Compton.
b. Chiếu một chùm tia X đơn sắc có bước sóng λ vào một lá nhôm mỏng. Chùm tia X tán xạ
Compton với các electron trong lá nhôm. Biết rằng trong hiện tượng tán xạ Compton cho
bởi bức xạ đó, động năng lớn nhất của electron bắn ra là 0,5MeV. Hãy xác định bước sóng λ
của chùm tia X.
Câu 4: (2,5 điểm)
a. Hãy trình bày giả thuyết de Broglie về sóng vật chất. Hãy giải thích vì sao hàm sóng
trong cơ học lượng tử mang ý nghĩa thống kê.
b. Hỏi phải cung cấp cho một hạt electron thêm một năng lượng bằng bao nhiêu để cho
bước sóng de Broglie của nó giảm từ 1Å đến 0.5 Å?
Cho biết: 1 eV = 1,610-19 J,
Hằng số Stefan-Boltzmann  = 5,6710-8 W/m2.K4 ,
Hằng số Planck h = 6,625×10-34 J.s,
Tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3×108 m/s,
Khối lượng của electron me = 9,1×10-31 kg,
Bước sóng Compton của electron:  C = 2,43×10-12 m.
Đề thi có 01 trang. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Chuû nhieäm boä moân

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ 2
Mã môn học: PHYS120202 - Thi ngày 15/8/2014
Người soạn: Trần Tuấn Anh

Câu
1

Lời giải
Điểm
a.
Công thức cộng vận tốc trong thuyết tương đối hẹp:
Xét hệ quy chiếu K đứng yên và hệ quy chiếu K’ đang chuyển động với vận
tốc V so với hệ quy chiếu K.
Gọi u là vận tốc của một vật trong hệ quy chiếu K, u’ là vận tốc của vật đó
trong hệ quy chiếu K’.
V2
u -V
dx'
c2 ;
u'x 
 x
; u'y 
V
dt' 1  V u
1  2 ux
2 x
c
c
u y 1-

V2
c2 ;
u'z 
V
1  2 ux
c
u z 1-

0,5

Kiểm tra...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ 2
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN Mã môn học: PHYS 120202
BỘ MÔN VẬT LÝ Ngày thi: 15/08/2014
Thời gian làm bài: 75 phút
Không sử dụng tài liệu
Câu 1: (2,5 điểm)
a. Từ định cộng vận tốc trong thuyết tương đối hẹp hãy kiểm tra lại tính đúng đắn của
tiên đề 2 về vận tốc ánh sáng trong chân không của Einstein.
b. Từ một tàu vũ trụ, chuyển động với vận tốc 0,4c so với mặt đất, bắn ra một tên lửa có vận
tốc 0,8c vuông góc với chiều chuyển động của tàu vũ trụ (đối với người quan sát trên tàu vũ
trụ). Hỏi người quan sát trên mặt đất thấy tên lửa chuyển động với vectơ vận tốc như thế
nào?
Câu 2: (2,5 điểm) Dây tóc vonfram của bóng đèn điện 25W thể xem dạng hình trụ
đường kính 0,3mm chiều dài 5cm. m nhiệt độ của dây tóc bóng đèn, giả srằng
trạng thái cân bằng, tất cả nhiệt lượng do đèn phát ra đều dạng bức xạ nhiệt. Tỉ sgiữa
năng suất phát xạ toàn phần của dây tóc vonfram và của vật đen tuyệt đối bằng 0,3.
Câu 3: (2,5 điểm)
a. Hiện tượng tán xạ Compton là gì? Hãy giải thích định tính kết quả thu được từ hiện tượng
tán xạ Compton.
b. Chiếu một chùm tia X đơn sắc có bước sóng λ vào một lá nhôm mỏng. Chùm tia X tán xạ
Compton với các electron trong nhôm. Biết rằng trong hiện tượng tán xạ Compton cho
bởi bức xạ đó, động năng lớn nhất của electron bắn ra là 0,5MeV.y xác định bước sóng λ
của chùm tia X.
Câu 4: (2,5 điểm)
a. Hãy trình bày giả thuyết de Broglie về sóng vật chất. Hãy giải thích sao hàm sóng
trong cơ học lượng tử mang ý nghĩa thống kê.
b. Hỏi phải cung cấp cho một hạt electron thêm một năng lượng bằng bao nhiêu để cho
bước sóng de Broglie của nó giảm từ đến 0.5 Å?
Cho biết: 1 eV = 1,6
10
-19
J,
Hằng số Stefan-Boltzmann
= 5,67
10
-8
W/m
2
.K
4
,
Hằng số Planck h = 6,625×10
-34
J.s,
Tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3×10
8
m/s,
Khối lượng của electron m
e
= 9,1×10
-31
kg,
Bước sóng Compton của electron:
C
= 2,43×10
-12
m.
Đề thi có 01 trang. n bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Chuû nhieäm boä moân
Đề thi vật lý đại cương A2 - Trang 2
Đề thi vật lý đại cương A2 - Người đăng: 14142367
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi vật lý đại cương A2 9 10 575