Ktl-icon-tai-lieu

đề thi vật lý neutron

Được đăng lên bởi Xử Nữ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi kết thúc học kì I năm học 2009-2010
Môn Vật lý neutron và Lò phản ứng
Vật lý hạt nhân K51 B1 (2 đvht)
(Thời gian làm bài 60 phút)

Bài 1 (2 điểm):
Viết biểu thức của công thức 4 thừa số và giải thích ý nghĩa của từng thừa số.
Bài 2 (4 điểm):
Giả sử δk=0.0005
Thời gian sống của một thế hệ neutron tức thời là l≈ 5x10-4s.
Thời gian sống của một thế hệ neutron trễ: l=12.4s.
β=0.0064
Tính chu kỳ của lò phản ứng và từ đó nêu vài trò của neutron trễ trong lò phản ứng hạt nhân.
Bài 3 (4 điểm):
Xét trường hợp hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất gồm uran tự nhiên và graphit.
ν=2.41
Tiết diện phân hạch vi mô của U235 σf5=582b, và các tiết diện hấp thụ vi mô σu5=695b, σu8=2.7b
và σgraphit=0.0046b.
Nu5=0.00714, Nu8=0.997 và Nch/Nu=215.
Đối với môi trường đồng nhất, pđn=0.65 còn đối với môi trường không đồng nhất, xác suất tránh
hấp thụ cộng hưởng tăng 43%. Hệ số sử dụng neutron nhiệt giảm 4% đối với lò không đồng
nhất.
a. Tính hệ số sinh neutron η.
b. Tính hệ số sử dụng neutron nhiệt f đối với môi trường đồng nhất và không đồng nhất.
c. Nếu coi µ≈ 1, tính giá trị k∞ đối với môi trường đồng nhất và không đồng nhất .

Không sử dụng tài liệu

...
Đề thi kết thúc học kì I năm học 2009-2010
Môn Vật lý neutron và Lò phản ứng
Vật lý hạt nhân K51 B1 (2 đvht)
(Thời gian làm bài 60 phút)
Bài 1 (2 điểm):
Viết biểu thức của công thức 4 thừa số và giải thích ý nghĩa của từng thừa số.
Bài 2 (4 điểm):
Giả sử δk=0.0005
Thời gian sống của một thế hệ neutron tức thời là l5x10
-4
s.
Thời gian sống của một thế hệ neutron trễ: l=12.4s.
β=0.0064
Tính chu kỳ của lò phản ứng và từ đó nêu vài trò của neutron trễ trong lò phản ứng hạt nhân.
Bài 3 (4 điểm):
Xét trường hợp hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất gồm uran tự nhiên và graphit.
ν=2.41
Tiết diện phân hạch vi mô của U235 σ
f5
=582b, và các tiết diện hấp thụ vi mô σ
u5
=695b, σ
u8
=2.7b
σ
graphit
=0.0046b.
N
u5
=0.00714, N
u8
=0.997 và N
ch
/N
u
=215.
Đối với môi trường đồng nhất, p
đn
=0.65 còn đối với môi trường không đồng nhất, xác suất tránh
hấp thụ cộng hưởng tăng 43%. Hệ số sử dụng neutron nhiệt giảm 4% đối với lò không đồng
nhất.
a. Tính hệ số sinh neutron η.
b. Tính hệ số sử dụng neutron nhiệt f đối với môi trường đồng nhất và không đồng nhất.
c. Nếu coi µ 1, tính giá trị k
đối với môi trường đồng nhất và không đồng nhất .
Không sử dụng tài liệu
đề thi vật lý neutron - Người đăng: Xử Nữ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi vật lý neutron 9 10 547