Ktl-icon-tai-lieu

đề thi

Được đăng lên bởi Dave Lorenzo
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT
CHUYÊNĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 1 - NĂM 2013
Môn: TOÁN – Khối D; Thời gian làm bài: 180 phút

Câu

Đáp án
a) (1,0 điểm)
3
2
Câu 1. Khi m
2 hàm số trở thành y x 6x 9x 1.
(2,0
a) Tập xác định: R.
điểm) b) Sự biến thiên:
* Giới hạn tại vô cực: Ta có lim y
và lim y
x

x

* Chiều biến thiên: Ta có y' 3x 2 12x 9;
x
3
x
y' 0
; y' 0
x

1


x
Suy ra hàm số đồng biến trên mỗi
;
khoảng
* Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại
3, yCĐ 1,
x
x
* Bảng biến thiên:
3
x
1
y'
y

+

0

–

0

Điểm

.

0,5
3
; y' 0
1
3,

1;

3 x

1.

; nghịch biến trên

hàm số đạt cực tiểu tại

3; 1 .

1, yCT

3.

y

+

1
3

3

1

O

x

0,5

c) Đồ thị:
3

b) (1,0 điểm)
Ta có y' 3x 2 3(m 2) x 3(m 1), x R.
 x x1 1

m 1.
 x x2
1 và đạt cực tiểu tại
Chú ý rằng với m 0 thì x1 x2 . Khi đó hàm số đạt cực đại tại x1
1
3m
2
x2 m 1. Do đó y CĐ y( 1)
, yCT y(m 1)
(m 2)(m 1) 1.
2
2
3m 1
2
Từ giả thiết ta có 2.
6m 6 (m 2)(m 1) 2 0
(m 2)(m 1) 1 4
2 2
1 33
2
m 8) 0
m 1, m
(m 1)(m
.
2
1
33
Đối chiếu với yêu cầu m 0 ta có giá trị của m là m 1, m
.
2
y' 0

x

2

(m 2) x m 1 0

0, hay x
k .
Câu 2. Điều kiện: cos
2
x
(1,0
Khi đó phương trình đã cho tương đương với
điểm)
2
2
1 2 sin x
(tan x 1) sin
3(cos x sin x) sin x
x
2
(tan x
10,5

0,5

2

1) sin x 3

3(cos x
(tan x 1) sin
x

2


sin x) 6 sin 2 x

0,5
sin x
3 cos
3(cos x sin x) sin x
2x

(tan x 1) sin 2 3(cos x sin x) cos x
x
(sin x cos x)(sin 2 3cos 2 x) 0
x
(sin x cos x)(2 cos 2x 1) 0

0

2x


x


sin x cos x

1
cos 2 x

2

k

4
3

k ,k

0,5

Z.

Đối chiếu điều kiện ta có nghiệm
k ,x
4
x
2 x 0, 18 x 0
Câu 3. Điều kiện: 
2 x 18.
4
(1,0
4 18 x 0
điểm) Khi đó phương trình đã cho tương đương với
log 2 2 x log 2 (4 4 18 x )
2
Đặt t

4

x

4

4

3

k ,k

Z

0,5

18 x .
4

18 x . Khi đó 0
t

20 và phương trình trở thành

4

20 t
4 t
4 t 0

4
(4 t) 2
20 t
t 4
(t 2)(t 3 2t 2 5t

t 4
t 2.

t 2 0

t 4
4
t 2 8t 4 0
t
2)

0

0,5

Suy ra 4 18 x 2
x 2.
Kết hợp với điều kiện, ta có nghiệm của phương trình là x
Câu 4.
(1,0
điểm)

Đặt

3 e

t. Khi đó e

x

x

x

2tdt. Khi x

0 ⇒t

2, khi x

ln 6 ⇒ t

3.
0,5

3

3

Suy ra I

2

t
3 ⇒e
dx

2.

2tdt
t
2∫
2
2
2t
3t 1
2(t
3) 7
dt2

∫
2

3t
2∫

3

2

3

t
dt
1)(2t 1)

(t

3

2 ln t 1
2

Câu 5.
(1,0
điểm)

1
1 
2 ∫ 
dt
t 1 2t 1 
2

80
ln 2t 1
(2 ln 4 2 ln
(ln 7 ln 5) ln .
63
2
3)
Kẻ SK AB ⇒ hình chiếu CK AB
S
SKC 45 0.
⇒ (SAB), ( ABCD)
ABC
E

D
O

Gọi O

0

120 ⇒

B K

A...
www.MATHVN.com
1
www.DeThiThuDaiHoc.com
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG
THPT
CHUYÊN
ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 1 - NĂM
2013
Môn: TOÁN – Khối D; Thời gian làm bài: 180
phú
t
Câu Đáp án Điểm
a) (1,0 điểm)
Câu 1.
Khi m 2 hàm số trở thành y
x
3
6
x
2
9x 1.
(2,0
điể
m)
a) Tập xác định:
R
.
b) Sự biến thiên:
* Giới hạn tại vô cực: Ta có
lim y
x
lim y .
x
* Chiều biến thiên: Tay'
x
3x
2
3
12x 9;
x 3
0,5
y'
0
x
; y' 0
1
x
; y' 0
1
3 x 1.
Suy ra hàm số đồng biến trên mỗi
khoảng
; 3 , 1; ; nghịch biến trên 3; 1 .
* Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại
x
* Bảng biến thiên:
3, y
1, m số đạt cực tiểu tại
x
1, y
CT
3.
x
3
1
y
y' +
0
0
+
1
y
3
3 1
O
x
0,5
c) Đồ thị:
3
b) (1,0 điểm)
Ta có y'
3x
2
3(m
y
'
2)
x
0
3(m
x
2
1),
(m
x
R
.
2)
x m 1 0
x x
1
x x
2
1
m 1.
0,5
Chú ý rằng với m 0 thì
x
1
x
2
. Khi đó hàm số đạt cực đại ti x
1
1 đạt cực tiểu ti
x
2
m
1. Do đó y
y( 1)
3m
, y
CT
2
y(m 1)
1
(m
2
2)(m
1)
2
1.
Từ giả thiết ta có
2.
3m
2
1
(m
2
2)(m
1)
2
1 4
6m 6 (m 2)(m
1)
2
0
(m
1)(m
2
m 8) 0 m 1, m
1 33
.
2
0,5
Đối chiếu với yêu cầu m
0 ta có giá trị của m là m
1, m
1 33
.
2
Câu 2.
Điều kiện: cos
x
0,
hay
x k .
2
(1,0
Khi đó phương trình đã cho tương đương với
điểm)
(tan x
1)
s
i
n
2
x
1
2
s
i
n
2
x
2
3(cos x sin x
)
sin x
(tan x
đề thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi - Người đăng: Dave Lorenzo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
đề thi 9 10 607