Ktl-icon-tai-lieu

Đề Tin học trẻ thành phố Hà Tĩnh 2011

Được đăng lên bởi namhoanght
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH NĂM 2010
Sử dụng ngôn ngữ lập trình PASCAL thực hiện các bài tập sau:
Bài 1: Chất lượng sản phẩm:
Trong một nhà máy chế biến N loại sản phẩm lương thực, thực phẩm có số hiệ là
1, 2, … N (N là số nguyên dương và N <=100). Mỗi loại sản phẩm có không quá N
sản phẩm. Người ta phân loại tất cả các sản phẩm thành M mức chất lượng khác nhau
có số hiệu là 1, 2, … M (M là số nguyên dương và M<=N). Để đánh giá và nhìn nhận
lại quá trình sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo nhà máy cần phải biết được số lượng
sản phẩm ở từng mức chất lượng, đồng thời cũng cần phải biết mức chất lượng nào có
số lượng sản phẩm là nhiều nhất và số lượng sản phẩm nhiều nhất đó là bao nhiêu?
Hãy giúp ban lãnh đạo nhà máy giải đáp các yêu cầu trên.
Dữ liệu vào: Tệp văn bản SANPHAM.INP có cấu trúc:
- Dòng đầu tiên ghi hai số N và M.
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi M số tạo thành một bảng có kích thước N x
M. Giá trị của phần tử nằm trên dòng I, cột j của bảng này chính là số lượng
sản phẩm loại i có mức chất lượng j (1<=i<=N, 1<=j<=M).
- Các số nghi trên mỗi dòng cách nhau ít nhất một ký tự trống.
Dữ liệu ra: Tệp văn bản SANPHAM.UOT có cấu trúc:
- Trong M dòng đầu, dòng thứ d (1<=d<=M) ghi số lượng sản phẩm có mức
chất lượng theo dạng: “Mức chất lượng d có … sản phẩm”
- Dòng thức M+1 ghi hai số cách nhau ít nhất một ký tự trống là chỉ số của
mức chất lượng có nhiều sảm phẩm nhất và số lượng sản phẩm nhiều nhất
đó.
Ví dụ:
Với tệp SANPHAM.INP sau đây ta phải hiểu:
- Loại sản phẩm 1 có 1 sản phẩm có mức chất lượng loại 1, có 2 sản phẩm cứ
mức chất lượng loại 4, không có sản phẩm có mức chất lượng 2 và 3 (dòng
thức 2 và 3 của tệp)
- Loại sản phẩm 2 có 2 sản phẩm có mức chất lượng 2, có 1 sản phẩm mức
chất lượng 3, 1 sản phẩm có chất lượng 4, không có sản phẩm náo có chất
lượng loại 1 (dòng thứ 3 của tệp).
- Loại sản phẩm 3 có 2 sản phẩm có mức chất lượng 1, có 2 sản phẩm mức
chất lượng 1, 2 sản phẩm có mức chất lượng 4, không cvos sản phẩm nào có
mức chất lượng 2 và 3 (dòng thức 4 của tệp)
Tệp SANPHAM.INP
Tệp SANPHAM.OUT
34
Muc chat luong 1 co 3 san pham
1002
Muc chat luong 2 co 2 san pham
0211
Muc chat luong 3 co 1 san pham
2002
Muc chat luong 4 co 5 san pham
45
Bài 2: Xâu mở ngoặc, đóng ngoặc
Xét xâu S chỉ bao gồm các ký tự mở ngoặc “(” và đóng ngoặc “)” . Xâu S xác
định một cách đặt ngoặc đúng nếu thỏa mãn các điều kiện sau:
- Số ngoặc mở bằng số ngoặc đóng.
- Nếu duyệt từ trái sang phải, số lượng ngoặc mở luôn luôn lớn hơn hoặc
bằng số lượng ngoặc đóng.
Ví...
ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH NĂM 2010
Sử dụng ngôn ngữ lập trình PASCAL thực hiện các bài tập sau:
Bài 1: Chất lượng sản phẩm:
Trong một nhà máy chế biến N loại sản phẩm lương thực, thực phẩm có số hiệ
1, 2, N (N số nguyên dương N <=100). Mỗi loại sản phẩm không quá N
sản phẩm. Người ta phân loại tất c các sản phẩm thành M mức chất lượng khác nhau
số hiệu là 1, 2, M (Msố nguyên dươngM<=N). Để đánh giá nhìn nhận
lại quá trình sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo nhà máy cần phải biết được số lượng
sản phẩm ở từng mức chất lưng, đồng thời cũng cần phải biết mức chất lượng nào có
số lượng sản phẩm là nhiều nhất và số lượng sản phẩm nhiều nhất đó là bao nhiêu?
Hãy giúp ban lãnh đạo nhà máy giải đáp các yêu cầu trên.
Dữ liệu vào: Tệp văn bản SANPHAM.INP có cấu trúc:
- Dòng đầu tiên ghi hai số N và M.
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi M số tạo thành một bảng có kích thước N x
M. Giá trị của phần tử nằm trên dòng I, cột j của bảng này chính là số lượng
sản phẩm loại i có mức chất lượng j (1<=i<=N, 1<=j<=M).
- Các số nghi trên mỗi dòng cách nhau ít nhất một ký tự trống.
Dữ liệu ra: Tệp văn bản SANPHAM.UOT có cấu trúc:
- Trong M dòng đầu, dòng thứ d (1<=d<=M) ghi số lượng sản phẩm mức
chất lượng theo dạng: “Mức chất lượng d có … sản phẩm”
- Dòng thức M+1 ghi hai số cách nhau ít nhất một tự trống chỉ số của
mức chất lượng nhiều sảm phẩm nhất số lượng sản phẩm nhiều nhất
đó.
Ví dụ:
Với tệp SANPHAM.INP sau đây ta phải hiểu:
- Loại sản phẩm 11 sản phẩm có mức chất lượng loại 1, có 2 sản phẩm cứ
mức chất lượng loại 4, không sản phẩm mức chất lượng 2 3 (dòng
thức 2 và 3 của tệp)
- Loại sản phẩm 2 2 sản phẩm mức chất ợng 2, 1 sản phẩm mức
chất lượng 3, 1 sản phẩm chất lượng 4, không sản phẩm náo chất
lượng loại 1 (dòng thứ 3 của tệp).
- Loại sản phẩm 3 2 sản phẩm mức chất ợng 1, 2 sản phẩm mức
chất lượng 1, 2 sản phẩm có mức chất lượng 4, không cvos sản phẩm nào có
mức chất lượng 2 và 3 (dòng thức 4 của tệp)
Tệp SANPHAM.INP
Tệp SANPHAM.OUT
3 4
1 0 0 2
0 2 1 1
2 0 0 2
Muc chat luong 1 co 3 san pham
Muc chat luong 2 co 2 san pham
Muc chat luong 3 co 1 san pham
Muc chat luong 4 co 5 san pham
4 5
Bài 2: Xâu mở ngoặc, đóng ngoặc
Xét xâu S chỉ bao gồm c tự m ngoặc “(” đóng ngoặc “)” . Xâu S xác
định một cách đặt ngoặc đúng nếu thỏa mãn các điều kiện sau:
- Số ngoặc mở bằng số ngoặc đóng.
- Nếu duyệt từ trái sang phải, số ng ngoặc mở luôn luôn lớn hơn hoặc
bằng số lượng ngoặc đóng.
Ví dụ: Xâu “( ( ( ) ( ( ) ) ) )” xác định cách đặt ngoặc đúng.
Xâu “( ( ) ( ) ) ) ( ( ) )” là một cách đặt ngoặc sai (ở vị trí số 7)
Đề Tin học trẻ thành phố Hà Tĩnh 2011 - Trang 2
Đề Tin học trẻ thành phố Hà Tĩnh 2011 - Người đăng: namhoanght
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề Tin học trẻ thành phố Hà Tĩnh 2011 9 10 708