Ktl-icon-tai-lieu

Đề toán 12

Được đăng lên bởi hoasua2130
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi.

Môn Toán :

Câu I : ( 2 điểm ).
Cho hàm số y = x3 + ( 1 – 2m)x2 + (2 – m )x + m + 2 . (Cm)
1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 2.
2. Tìm m để đồ thị hàm số (Cm) có cực trị đồng thời hoành độ cực tiểu nhỏ hơn 1.
Câu II : ( 2 điểm ).
1. Giải phương trình:

sin 2 x  2 2(s inx+cosx)=5 .

2. Tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất :

2 x 2  mx  3  x.

Câu III : ( 2 điểm ).
2

1  x2
dx.
1. Tính tích phân sau : I  
x  x3
1
2. Tính z biêt:
Câu IV : ( 2 điểm ).

z3  1
 z i
z  2i

 x  1  2t

x y z
Trong không gian oxyz cho hai đường thẳng d1 :   ; d2  y  t
1 1 2
 z  1 t

và điểm M(1;2;3).
1.Viết phương trình mặt phẳng chứa M và d1 ; Tìm M’ đối xứng với M qua d2.
2.Tìm A  d1 ; B  d 2 sao cho AB ngắn nhất .
B. PHẦN TỰ CHỌN: ( 2 điểm ).
( Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu Va hoặc Vb sau đây.)
Câu Va.
1. Trong mặt phẳng oxy cho ABC có A(2;1) . Đường cao qua đỉnh B có phương trình x- 3y - 7 =
0 .Đường trung tuyến qua đỉnh C có phương trình
x + y +1 = 0 . Xác định tọa độ B và C . Tính diện tích ABC .

 1
3
  x
 x


6

2.Tìm hệ số x trong khai triển

n

biết tổng các hệ số khai triển

bằng 1024.

Câu Vb.
1. Giải bất phương trình :

2

51 x  51 x

2

> 24.

2.Cho lăng trụ ABC.A’B’C’đáy ABC là tam giác đều cạnh a. .A’ cách đều các điểm A,B,C. Cạnh bên
AA’ tạo với đáy góc 600. Tính thể tích khối lăng trụ.
______________ Hết ____________

...
Đ thi. Môn Toán :
Câu I : ( 2 điểm ).
Cho hàm số y = x
3
+ ( 1 – 2m)x
2
+ (2 – m )x + m + 2 . (C
m
)
1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 2.
2. Tìm m để đồ thị hàm số (C
m
) có cực trị đồng thời hoành độ cực tiểu nhỏ hơn 1.
Câu II : ( 2 điểm ).
1. Giải phương trình:
sin 2 2 2(sinx+cosx)=5x
.
2. Tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất :
2
2 3 .x mx x
Câu III : ( 2 điểm ).
1. Tính tích phân sau :
2
2
3
1
1
.
x
I dx
x x
2. Tính biêt: zzzzzzzzzzzzzz
3
1
2
z
z i
z i
Câu IV : ( 2 điểm ).
Trong không gian oxyz cho hai đường thẳng d
1
:
1 1 2
x y z
; d
2
1 2
1
x t
y t
z t
và điểm M(1;2;3).
1.Viết phương trình mặt phẳng chứa M và d
1
; Tìm M
đối xứng với M qua d
2
.
2.Tìm
1 2
;A d B d
sao cho AB ngắn nhất .
B. PHẦN TỰ CHỌN: ( 2 điểm ).
( Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu V
a
hoặc V
b
sau đây.)
Câu V
a
.
1. Trong mặt phẳng oxy cho
ABC
có A(2;1) . Đường cao qua đỉnh B có phương trình x- 3y - 7 =
0 .Đường trung tuyến qua đỉnh C có phương trình
x + y +1 = 0 . Xác định tọa độ B và C . Tính diện tích
.
2.Tìm hệ số x
6
trong khai triển
3
1
n
x
x
biết tổng các hệ số khai triển
bằng 1024.
Câu V
b
.
1. Giải bất phương trình :
2 2
1 1
5 5
x x
> 24.
2.Cho lăng trụ ABC.A
B
C
đáy ABC là tam giác đều cạnh a. .A
cách đều các điểm A,B,C. Cạnh bên
AA
tạo với đáy góc 60
0
. Tính thể tích khối lăng trụ.
______________ Hết ____________
Đề toán 12 - Trang 2
Đề toán 12 - Người đăng: hoasua2130
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề toán 12 9 10 995