Ktl-icon-tai-lieu

đề toán 8

Được đăng lên bởi Hà Trung Hiền
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 8
NOÄI DUNG OÂN TAÄP NAÊM HOÏC 2012-2013
PHẦN ĐẠI SỐ
CHƯƠNG 1:
NHÂN ĐA THỨC
HẰNG ĐẲNG THỨC
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
CHIA ĐA THỨC
CHƯƠNG 2:
CỘNG TRỪ PHÂN THỨC

PHẦN HÌNH HỌC
CHƯƠNG 1:
HỆ THỐNG TỨ GIÁC
CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN
ĐƯỜNG TRUNG BÌNH
TRUNG TUYẾN ỨNG VỚI CẠNH HUYỀN CỦA TAM GIÁC VUÔNG
NHỮNG ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG CÁCH ĐỀU
CHƯƠNG 2:
ĐA GIÁC – ĐA GIÁC ĐỀU
CÔNG THỨC DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT; HÌNH VUÔNG; TAM GIÁC VUÔNG;
TAM GIÁC THƯ ỜNG
CỘNG TRỪ VÀ SO SÁNH DIỆN TÍCH DỰA TRÊN TAM GIÁC BẰNG NHAU.

PHẦN BÀI TẬP
PHẦN TRẮC NGHIỆM
1/ Tìm maãu thöùc chung cuûa hai phaân thöùc
A) 12(x-1)

B) 24(x-1)

C) 12(1-x)2

1
3  x  1

vaø

6
8 1  x 

2

.

D) - 24(x-1)2

2/ Tìm ñôn thöùc A vaø ñôn thöùc B ñeå bieåu thöùc 8x 3 + B + 1 + A trôû thaønh
laäp phöông moät toång
A) A= 6x vaø B= 12x 2
B) A = 6x 2 vaø B = 12x
C) A= 6x vaø B= 6x 2
D) Caû ba ñeàu sai
3/ Nhaân töû chung cuûa ña thöùc 6a 2b -12a2b2 +9a4b2 laø
A) 3ab
B) -6a2b
C) -3ab
D) 3a2b
4/ Hình thoi coù 2 ñöôøng cheùo baèng 6cm vaø 8cm thì caïnh baèng :
A) 10 cm B) 5 cm
C) 12,5 cm
D) 7 cm
5/ Nhöûng töù giaùc ñaëc bieät naøo coù 2 ñöôøng cheùo baèng nhau ?
A) Hình chöõ nhaät
B) Hình bình haønh
C) Hình thang caân
D) Hình thang caân vaø hình chöõ nhaät

6/ Hình bình haønh laø töù giaùc coù:
a) Hai ñöôøng cheùo caét nhau taïi trung ñieåm moãi ñöôøng
b) Caùc caëp caïnh ñoái song song
c) Hai caïnh ñoái baèng nhau
d) a vaø b ñuùng
7/ Khi phaân tích
a) (x – 1)2

x2 – 2x + 1 thaønh nhaân töû,
b) (x – 2)2
c) (x + 1) 2

d) (x + 2) 2

x2  6x  9
coù ñieàu kieän xaùc ñònh laø:
x3
b) x  3
c) x  4
d ) x  4

8/ Cho phaân thöùc A=
a ) x  3

9/ Söû duïng haèng ñaúng thöùc, cho ña thöùc x 3  3x 2  3x  1 baèng:
a) (x+1) 3
b) (x-1)3
c) x3+ 13
d) x3-13
10/ Hình chöõ nhaät laø hình vuoâng neáu:
a) Coù hai döôøng cheùo baèng nhau
b) Coù caùc caïnh ñoái baèng nhau
c) Coù hai caïnh keà baèng nhau
d) Taát caû ñeàu ñuùng
11/ Hình chöõ nhaät vaø hình thoi coù ñieåm gioáng nhau laø:
a) Hai ñöôøng cheùo baèng nhau
b) Boán caïnh ñeàu baèng nhau
c) Boán goùc ñeàu baèng nhau
d) Laø hình bình haønh
12/ Tích cuûa (x+2)(2-x) baèng :
a) x2 -4
b) 4-x2

c) x2-2x+4

13/ Giaù trò bieåu thöùc (x-1)(x2+x+1) tai x=-1 laø :
a) -2
b) 2
c) 1

d) Moät keát quûa khaùc

d) -1

14/ Cho (2x-3)(2x+1)+35 = 4x(x-5) thì giaù trò cuûa x laø :
1
1
a)
b) 
c) 2
d) -2
2
2
15/ Coù hay khoâng moät ña giaùc ñeàu n caïnh coù toång caùc goùc trong laø
12650 thì :
a) n=10
b) n=9
c) n=8
d) Khoâng coù
16/ Cho ABC trung tuy...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 8
NOÄI DUNG N TAÄP NAÊM HOÏC 2012-2013
PHẦN ĐẠI SỐ
CHƯƠNG 1:
NHÂN ĐA THỨC
HẰNG ĐẲNG THỨC
PHÂN TÍCH ĐA TH ỨC THÀNH NHÂN T
CHIA ĐA THỨC
CHƯƠNG 2:
CỘNG TRỪ PHÂN THỨC
PHẦN HÌNH HC
CHƯƠNG 1:
HỆ THỐNG TỨ GIÁC
CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN
ĐƯỜNG TRUNG BÌNH
TRUNG TUYẾN ỨNG VỚI CẠNH HUYỀN CỦA TAM GIÁC VUÔNG
NHỮNG ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG CÁCH ĐỀU
CHƯƠNG 2:
ĐA GIÁC – ĐA GIÁC ĐỀU
CÔNG THC DIỆN TÍCH H ÌNH CHỮ NHẬT; HÌNH VUÔNG; TAM GIÁC VUÔNG;
TAM GIÁC THƯ ỜNG
CỘNG TRỪ VÀ SO SÁNH DIỆN TÍCH DỰA TR ÊN TAM GIÁC BẰNG NHAU.
PHẦN BÀI TẬP
PHẦN TRẮC NGHIỆM
1/ Tìm maãu thöùc chung cuûa hai phaân thöùc
1
3 1x
vaø
2
6
8 1 x
.
A) 12(x-1) B) 24(x-1) C) 12(1-x)
2
D) - 24(x-1)
2
2/ Tìm ñôn thöùc A vaø ñôn thöùc B ñeå bieåu thöùc 8x
3
+ B + 1 + A trôû thaønh
laäp phöông moät toång
A) A= 6x vaø B= 12x
2
B) A = 6x
2
vaø B = 12x
C) A= 6x vaø B= 6x
2
D) Caû ba ñeàu sai
3/ Nhaân töû chung cuûa ña thöùc 6a
2
b -12a
2
b
2
+9a
4
b
2
laø
A) 3ab B) -6a
2
b C) -3ab D) 3a
2
b
4/ Hình thoi coù 2 ñöôøng cheùo baèng 6cm vaø 8cm thì caïnh baèng :
A) 10 cm B) 5 cm C) 12,5 cm D) 7 cm
5/ Nhöûng töù giaùc ñaëc bieät naøo coù 2 ñöôøng cheùo baèng nhau ?
A) Hình chöõ nhaät B) Hình bình haønh
C) Hình thang caân D) Hình thang caân vaø hình chöõ nhaät
đề toán 8 - Trang 2
đề toán 8 - Người đăng: Hà Trung Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề toán 8 9 10 982