Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÓAN LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2015 HAY

Được đăng lên bởi Nguyễn An Đông
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đây là tài liệu toán ôn thi đại học hay.
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ THI TH
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Môn thi: TOÁN; Khi A và khi A1
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thời gian phát đề
PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm s
.
1
1
x
x
y
a) Khot s biến thiên và v đồ th (C) ca hàm s.
b) Tìm những điểm trên trc tung mà t đó chỉ v được đúng một tiếp tuyến đến đồ th (C).
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình
.
2sin
1
2sin22cottan2
x
xxx
Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình
3log3)127(log)23(log
2
2
2
2
2
xxxx
).( Rx
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I
.
cos1
cossin
2
0
2
3
dx
x
xx
Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác đều cnh . nh chiếu vuông góc ca S trên mt
phng (ABC) điểm H thuc cnh AC sao cho AH
4
AC
. c giữa đường thng SB mt phng (ABC) bng 6 .
Tính th tích ca khi chóp S.ABC và tính khong cách giữa hai đường thng SABC theo .
Câu 6 (1,0 điểm). Cho các s thc x, y, z tha mãn điều kin
. Tìm giá tr nh nht ca biu thc
.
43
4
43
4
43
4
z
z
y
y
x
x
P
PHN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh ch được làm mt trong hai phn ( phn A hoc phn B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 đim). Trong mt phng vi h tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân ti A, cạnh đáy BC phương trình
,013yx
cnh bên AB có phương trình
,05yx
đường thng cha cnh AC đi qua điểm M
).1;4(
Xác
định tọa độ đỉnh C.
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian vi h ta độ Oxyz, cho điểm I
)1;3;2(
và đường thng
d
là giao tuyến ca hai
mt phng (P):
,020345 zyx
(Q):
.0843 zyx
Viết phương trình mặt cu tâm I cắt đường thng
d
tại hai điểm A, B sao cho AB
.40
Câu 9.a (1,0 đim). Tìm s phc
,z
biết:
.01
39
z
i
z
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 đim). Trong mt phng vi h tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD tâm I
)3;3(
AC BD. Điểm
3
4
;2M
thuộc đường thng AB N
3
13
;3
thuộc đường thng CD. Viết phương trình đường chéo BD biết đnh B
hoành độ nh hơn
.3
Câu 8.b (1,0 đim). Trong không gian vi h tọa độ Oxyz, cho hai đường thng
1
3
2
3
2
3
:
1
zyx
d
2
d
giao tuyến ca hai mt phng (P):
,012553 zyx
(Q):
.0655 zyx
Chng minh
1
d
2
d
ct nhau ti
mt giao điểm I. Tìm các đim A, B lần lượt thuc
,
1
d
2
d
sao cho tam giác IAB cân ti I và có din tích bng
.
6
1
Câu 9.b (1,0 điểm). Tìm s hng không cha
x
trong khai trin nh thc Niu-tơn của
,
2
1
4
3
n
x
x
biết rng:
.
7
6560
1
2
...
3
2
2
2
2
1
2
3
1
2
0 n
n
n
nnn
C
n
CCC
------------Hết------------
ĐỀ TÓAN LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2015 HAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÓAN LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2015 HAY - Người đăng: Nguyễn An Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐỀ TÓAN LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2015 HAY 9 10 619