Ktl-icon-tai-lieu

Đề tổng hợp thi vào lớp 10

Được đăng lên bởi maikhoi-198-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các dạng toán ôn tập thi vào lớp 10

Trần Hồng Hợi - THCS Lê Đình Chinh

DẠNG 1: RÚT GỌN BIỂU THỨC
Phần 1: Kiến thức cần nhớ
1. Điều kiện để căn thức có nghĩa
A Có nghĩa khi A ≥ 0
2. Các công thức biến đổi căn thức
a.
b.

A
=
B

d.

A2 B = A B

A
B

A B = A2 B
A 1
=
B B

C
C ( A m B)
=
A − B2
A±B

m.

C
C( A m B )
=
A − B2
A± B

)= 2−

a

⎡2 − a ≥ 1
⎡ a ≤1
⎡a ≤ 1
M ≥1⇔ 2− a ≥1⇔ ⎢
⇔⎢
⇔⎢
⎣a ≥ 9
⎣ a − 2 ≥1
⎣ a ≥3
⎡0 ≤ a ≤ 1
Vậy M ≥ 1 ⇔ ⎢
⎣ a≥9

( AB ≥ 0; B ≠ 0)

k.

(

( a + 3) 2 − a

b) Để

( A < 0; B ≥ 0)

A
A B
=
B
B

a +3

=

a +3
Vậy với a ≥ 0 thì M = 2 - a

( B ≥ 0)

i.

3+ a

−a− a +6

M=

( A ≥ 0; B ≥ 0)

AB

− a −a+6

a) Rút gọn M
b) Tìm a để M ≥ 1
c) Tìm giá trị lớn nhất của M
Giải
a) ĐK: a ≥ 0

( A ≥ 0; B > 0)

A B = − A2 B

f.

Ví dụ 1: Cho M =

⎧ A, A ≥ 0
A2 = A = ⎨
⎩− A, A < 0
AB = A. B ( A ≥ 0; B ≥ 0)

c.

e.

Phần 2: Một số ví dụ và bài tập:

c) M = 2 - a ≤ 2 Vậy Max M = 2 ⇔ a = 0
Ví dụ 2: Cho biểu thức

( B > 0)

⎛ a − 25a
⎞ ⎛ 25 − a
a −5
a + 2⎞
⎟
− 1⎟⎟ : ⎜⎜
−
−
M = ⎜⎜
a + 5 ⎟⎠
⎝ a − 25
⎠ ⎝ a + 3 a − 10 2 − a
a) Rút gọn M
b) Tìm giá trị của a để M < 1
c) Tìm giá trị lớn nhất của M
Giải
a) ĐK: a ≥ 0; a ≠ 4; a ≠ 25

( A ≥ 0; A ≠ B 2 )
( A ≥ 0; B ≥ 0; A ≠ B )

⎡

M= ⎢
⎣

(

a

(

a −5

)(

)

⎤ ⎡
− 1⎥ : ⎢
a +5
⎦ ⎣

a −5

)

(

25 − a
a +5

)(

a −2

)

+

a −5
a −2

−

a + 2⎤
⎥
a + 5⎦

 1

Các dạng toán ôn tập thi vào lớp 10

M=
M=

−5
a +5

⎡ 25 − a + a − 25 − a + 4 ⎤
⎥
a +5 a −2
⎣
⎦
a +5 a −2 ⎞
5
⎟=
⎟
4−a
a +2
⎠

:⎢

⎛
.⎜⎜
a +5 ⎝
−5

(

Trần Hồng Hợi - THCS Lê Đình Chinh

(

)(

)(

)

)

Vậy với a ≥ 0; a ≠ 4; a ≠ 25 thì M =
b)Để M < 1 ⇔

5

a +2
5
5
5− a −2
<1 ⇔
−1 < 0 ⇔
<0
a +2
a +2
a +2
⇔ 3− a < 0
(Vì a + 2 > 0 )
⇔ a >3⇔ a >9

Vậy với a > 9; a ≠ 25 Thì M < 1
c)Để M đạt giá trị lớn nhất ⇔
nhất

5
a +2

lớn nhất ⇔ a + 2 nhỏ

⇔ a =0

Vậy với a = 0 thì M đạt giá trị lớn nhất
Bài 3: Rút gọn biểu thức
P=

x +1
x −1
2
−
−
( x ≥ 0; x ≠ 0)
2 x −2 2 x +2
x −1

Bài 4: Cho biểu thức
15 x − 11 3 x − 2 2 x + 3
P=
+
−
x +3
x + 2 x − 3 1- x
a) Rút gọn P

1
b)Tìm các giá trị của x sao cho P =
2
2
c) Chứng minh P ≤
3
2

Bài 5: Cho biểu thức
3a + 9a − 3
a +1
a −2
−
+
P=
a+ a −2
a + 2 1− a
a) Rút gọn P.
b) Tìm các giá trị nguyên của a để P nguyên.
Bài 6: Cho biểu thức
M=

x +1− 2 x x + x
+
x −1
x +1

a) Tìm x để biểu thức M có nghĩa. Rút gọn M

c) Với giá trị nào của x thì M < 1
Bài 7: Cho biểu thức
⎛
a
1 ⎞⎟ ⎛ 1
2 ⎞
⎜
⎟
−
:
+
P = ⎜⎜
⎜
⎟
⎟
a
−
1
a
−
1
a
−
a
a
+
1
⎝
⎠
⎝
⎠
a) Rút gọn P.
b) Tính giá trị P khi a = 3 + 2 2
c) T ìm các giá tr...
Các dng toán ôn tp thi vào lp 10 Trn Hng Hi - THCSĐình Chinh
http://violet.vn/honghoi
1
DNG 1: RÚT GN BIU THC
Phn 1: Kiến thc cn nh
1. Điu kin để căn thc có nghĩa
A Có nghĩa khi A 0
2. Các công thc biến đổi căn thc
a.
2
A
A = =
<
0 ,
0 ,
A A
A A
b. .
( 0; 0)AB A B A B=
c. ( 0; 0)
A A
A B
B
B
= >
d.
2
( 0)AB A B B=
e.
2
( 0; 0)A B A B A B=
2
(
0; 0)A B A B A B=− <
f.
1
( 0; 0)
A
AB AB B
B B
=
i. ( 0)
A A B
B
B
=
B
>
k.
2
2
( )
( 0; )
C C A B
A A B
A B
A
=
B
±
m
m.
2
( )
( 0; 0; )
C C A B
A B A B
A B
A
=
B
±
m
Phn 2: Mt s ví d và bài tp:
Ví d 1: Cho M =
a
aa
+
+
3
6
a) Rút gn M
b) Tìm a để 1
M
c) Tìm giá tr ln nht ca M
Gii
a) ĐK: a 0
M =
(
)
a
a
aa
a
a a
=
+
+
=
+
+
2
3
) 2 3(
3
6
Vy vi a 0 thì M = 2 - a
b) Để
9
1
3
1
12
12
12 1
a
a
a
a
a
a
aM
Vy
9
10
1
a
a
M
c) M = 2 - a 2 Vy Max M = 2
0 = a
Ví d 2: Cho biu thc
M =
+
+
+
5
2
2
5
10 3
25
:1
25
25
a
a
a
a
aa
a
a
aa
a) Rút gn M
b) Tìm giá tr ca a để M < 1
c) Tìm giá tr ln nht ca M
Gii
a) ĐK: a 0; a 4; a 25
M =
( )
( )( ) ( )( )
+
+
+
+
+
5
2
2
5
25
25
:1
55
5
a
a
a
a
aa
a
aa
a a
Đề tổng hợp thi vào lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tổng hợp thi vào lớp 10 - Người đăng: maikhoi-198-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề tổng hợp thi vào lớp 10 9 10 548