Ktl-icon-tai-lieu

Đề trắc nghiệm môn Hóa (có đáp án)

Được đăng lên bởi dropsofbitter
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑEÀ SOÁ 02
(Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt)
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = 1; He=4; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5 ; Ag = 108; Ba = 137; Cd= 112
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Câu 1: Trộn 5,6 gam bột sắt với m gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M
tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần
vừa đủ 2,8 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là A. 2,4
B. 3,6
C. 1,6
D. 3,08
Câu 2: Nung 2,52 gam boät saét trong oxi, thu ñöôïc 3 gam hoãn hôïp chaát raén X. Hoøa tan heát hoãn hôïp X trong dung dòch H2SO4 đặc (dö),
thoaùt ra V lít (ôû ñktc) SO2 . Giaù trò cuûa m laø
A. 0,224
B. 0,336
C. 0,84
D. 0,56
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam Cu bằng dd HNO3 loãng, toàn bộ lượng NO ( sản phẩm khử duy nhất) sinh ra được oxi hóa bởi oxi
thành NO2 rồi sục vào nước cùng với dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3. Tổng thể tích khí O2 đã phản ứng là
A. 3,36 lít
B. 4,48 lit
C. 2,24 lit
D. 1,12 lit
Câu 4: Đốt cháy 1,68 lit (đkc) hỗn hợp CH4, C2H4. Dẫn hết sản phẩm cháy vào 800 ml ddCa(OH)2 0,1M; thấy có 6 gam kết tủa. Vậy khối
lượng dung dịch sau so với dung dịch đầu A. Tăng 2,2 gam
B. Tăng 1,1 gam
C. Giảm 1,14 gam
D. giảm 0,8 gam
Câu 5: Khi cho Mg vào bình CO2 đốt nóng rồi để nguội, thì trong bình có chất rắn là:
A. Mg
B. MgO
C.MgO, C
D. MgCO3
Câu 6: Tổng hệ số cân bằng của phản ứng FeSO4 + ddhh ( KMnO4, H2SO4) là: A. 25
B.30
C.36
D.40
Câu 7: Thể tích dd NaOH 1M cần pứ hết 14,6 gam đipeptit được tạo bởi alanin và glyxin là:A.100 ml B.200ml
C.300ml
D. 400 ml
Câu 8: Đốt Al trong Cl2 dư rồi cho rắn thu được vào dung dòch Na2CO3 seõ thaáy:
A. Khoâng coù hieän töôïng

B. Coù keát tuûa traéng xuaát hieän

C. Coù khí không màu hoaùt ra

D. Coù keát tuûa vaø coù khí bay ra

Câu 9: X laø hôïp chaát höõu cô coù %C = 24,24, %H = 4,04, %Cl = 71,72. Khi cho X pứ với NaOH, thu được chất hữu cơ Y, đun Y với
H2SO4 đăc ,170oC thu được chất hữu cơ Z. Khối lượng mol phân tử Z có giá trị là: A.28
B.42
C.44
D.56
Câu 10: Đun nóng dd chứa 18 gam hh Glucozơ và fructozơ với Cu(OH)2 dư trong mối trường kiềm tới khi phản ứng hoàn toàn tạo thành m
gam kết tủa. Giá trị m là A....
ÑEÀ SOÁ 02
(Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt)
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố :
H = 1; He=4; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5 ; Ag = 108; Ba = 137; Cd= 112
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1: Trộn 5,6 gam bột sắt với m gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M
tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần
vừa đủ 2,8 lít khí O
2
(ở đktc). Giá trị của m là A. 2,4 B. 3,6 C. 1,6 D. 3,08
Câu 2: Nung 2,52 gam boät saét trong oxi, thu ñöôïc 3 gam hoãn hôïp chaát raén X. Hoøa tan heát hoãn hôïp X trong dung dòch H
2
SO
4
đặc (dö),
thoaùt ra V lít (ôû ñktc) SO
2
. Giaù trò cuûa m laø
A. 0,224 B. 0,336 C. 0,84 D. 0,56
Câu 3: a tan hoàn toàn 19,2 gam Cu bằng dd HNO
3
loãng, toàn bộ lượng NO ( sản phẩm khử duy nhất) sinh ra được oxi hóa bởi oxi
thành NO
2
rồi sục vào nước cùng với dòng khí O
2
để chuyển hết thành HNO
3
. Tổng thể tích khí O
2
đã phản ứng là
A. 3,36 lít B. 4,48 lit C. 2,24 lit D. 1,12 lit
Câu 4: Đốt cháy 1,68 lit (đkc) hỗn hợp CH
4
, C
2
H
4
. Dẫn hết sản phẩm cháy vào 800 ml ddCa(OH)
2
0,1M; thấy có 6 gam kết tủa. Vậy khối
lượng dung dịch sau so với dung dịch đầu A. Tăng 2,2 gam B. Tăng 1,1 gam C. Giảm 1,14 gam D. giảm 0,8 gam
Câu 5: Khi cho Mg vào bình CO
2
đốt nóng rồi để nguội, thì trong bình có chất rắn là:
A. Mg B. MgO C.MgO, C D. MgCO
3
Câu 6: Tng h s cân bng ca phn ng FeSO
4
+ ddhh ( KMnO
4
, H
2
SO
4
) là: A. 25 B.30 C.36 D.40
Câu 7: Thể tích dd NaOH 1M cần pứ hết 14,6 gam đipeptit được tạo bởi alanin và glyxin là:A.100 ml B.200ml C.300ml D. 400 ml
Câu 8: Đốt Al trong Cl
2
dư rồi cho rắn thu được vào dung dòch Na
2
CO
3
seõ thaáy:
A. Khoâng coù hieän töôïng B. Coù keát tuûa traéng xuaát hieän C. Coù khí không màu hoaùt ra D. Coù keát tuûa vaø coù khí bay ra
Câu 9: X laø hôïp chaát höõu cô coù %C = 24,24, %H = 4,04, %Cl = 71,72. Khi cho X p vi NaOH, thu được cht hu cơ Y, đun Y vi
H
2
SO
4
đăc ,170
o
C thu được chất hữu cơ Z. Khối lượng mol phân tử Z có giá trị là: A.28 B.42 C.44 D.56
Câu 10: Đun nóng dd chứa 18 gam hh Glucozơ và fructozơ với Cu(OH)
2
dư trong mối trường kiềm tới khi phản ứng hoàn toàn tạo thành m
gam kết tủa. Giá trị m là A. 3,6 B. 5,4 C.7,2 D. 14,4
Câu 11: Hòa tan a gam hỗn hợp Cu và Fe (trong đó Fe chiếm 30% về khối lượng) bằng 50 ml dd HNO
3
63%(D= 1,38 g/ml). Sau khi phản
ứng kết thúc, thu được chất rắn X cân nặng 0,75a gam, dung dịch Y và 6,104 lit hh NO, NO
2
(đkc). Cô cạn dung dịch thì số gam
muối thu được là: A. 37,575 B. 49,745 C. 62,100 D. 75,150.
Câu 12: Điện phân với điện cực trơ 200ml dd Cu(NO
3
)
2
C (mol/l) cho đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở catot thì dừng. Để yên dd đến khi khối lượng catot
không đổi, thấy khối lượng catot tăng 3,2 gam so với lúc chưa điện phân. Giá trị C là: A. 0,25 B. 0,75 C. 1,0 D.1,25
Câu 13: Nhuùng thanh kim loaïi M naëng 25g vaøo 200 ml dd CuSO
4
0,5M sau moät thôøi gian laáy thanh kim loaïi ra caân laïi thaáy naëng
25,69 gam M coù theå laø: A. Pb B. Ag C. Zn D. Al
Câu 14: Cho 20 gam hh 3 kim loại Ag, Fe, Cu vào ddHCl dư. Cô cạn dd thu được 27,1 gam chất rắn. Thể tích khí thoát ra
A. 2,24 lit B. 3,36 lit C. 4,48 lit D. 1,12 lit
Câu 15: Đốt cháy hh X có H
2
, ankan A, anken B. Đốt cháy 0,38 mol hh X thu 11,2 lit CO
2
(đkc) và 14,04 gam H
2
O. KLPT trung bình của hhX
có giá trị là: A.16,6 B.18,8 C.19,9 D.22,2
Câu 16:Cho 5,6 gam Fe tan hết trong ddHNO
3
, thu được 21,1 gam muối và V lit NO
2
thoát ra (đkc). Giá trị V là:
A. 11,2 B. 10,08 C. 8,4 D. 5,6
Câu 17: Những chất trong dãy nào sau đây đều tác dụng được với rượu etylic ?
A. HCl; HBr ;CH
3
COOH ; Natri, H
2
SO
4
đặc
C. HBr ; CH
3
COOH ; Natri ; CH
3
OCH
3
.
B. CH
3
COOH ; Natri ; HCl ; C
6
H
5
OH
D. HCl ; HBr ; CH
3
COOH ; NaOH
Câu 18: Dehidro hóa 8,8 g C
3
H
8
, hiệu suất 90% thu được hh A. KLPT trung bình của hh là:
A.26,56 B.34,4 C.15,55 D.23,15
Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C
3
H
6
, CH
4
, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH
4
), thu được 24,0 ml CO
2
(các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của X so với khí hiđro là
A. 25,8 B. 12,9 C. 22,2 D. 11,1
Câu 20: Cho 3,1 6 gam goàm Mg, Fe vaøo coác ñöïng dd CuCl
2
. Sau khi phaûn öùng xong ñöôïc ddY vaø raén Z. Theâm NaOH dö vaøo dd Y,
loïc keát tuûa nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc 2,1gam hoãn hôïp raén T. Vaäy raén Z vaø T laàn löôït laø
A. Cu; Mg; Fe vaø MgO; Fe
2
O
3
. B. Cu vaø MgO; Fe
2
O
3
.
C. Cu; Fe vaø MgO; CuO; Fe
2
O
3
D. Cu; Fe vaø MgO; Fe
2
O
3
.
Câu 21: Tô lapsan thuoäc loaïi tô A. polieste B. poliamit C. poliete D. vinylic
Câu 22: Cho hhA: 0,3 mol Mg, 0,2 mol Al pứ vừa đủ với HNO
3
; thu được ddB và 1,68 lit (đkc) hhG gồm 2 khí không màu (không hóa nâu
trong KK) có tỷ khối hơi so với hydro bằng 17,2. Khối lượng muối có trong ddB là:
A. 55,38 gam B. 87 gam C. 92,1 gam D. 94,6 gam
Đề trắc nghiệm môn Hóa (có đáp án) - Trang 2
Đề trắc nghiệm môn Hóa (có đáp án) - Người đăng: dropsofbitter
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề trắc nghiệm môn Hóa (có đáp án) 9 10 260