Ktl-icon-tai-lieu

Đề trắc nghiệm môn Hóa học

Được đăng lên bởi nhinhinho811-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 134 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Thành phần chính của vôi sống có công thức hoá học là:
A

(A) CaO
(B) Ca(OH)2
(C) CaSO4
(D) CaCO3
2. Chất làm giấy quỳ tím ẩm hoá đỏ là:
D

(A) CaO
(B) Na2O
(C) CO
(D) SO2
3. Chọn dãy chất đều là oxit:
C

(A) NaCl ; CaCl2 ; MgCl2 ; FeCl2
(B) NaOH ; Ca(OH)2 ; Mg(OH)2 ; Fe(OH)2
(C) Na2O ; CaO ; MgO ; FeO
(D) Na ; Ca ; Mg ; Fe
4. Chọn dãy chất đều là oxit axit:
B

(A) CaO ; K2O ; Na2O ; BaO
(B) CO2 ; SO3 ; P2O5 ; N2O5
(C) CO ; CaO ; MgO ; NO
(D) CO ; SO3 ; P2O5 ; NO
5. Một hợp chất oxit của sắt có thành phần về khối lượng nguyên tố sắt so với
oxi là 7: 3. Vậy hợp chất đó có công thức hoá học là:
A

(A) Fe2O3
(B) FeO
(C) Fe3O4

(D) Fe(OH)2
6. Cho 140 kg vôi sống có thành phần chính là CaO tác dụng với nước thu được
Ca(OH)2.Biết vôi sống có 20% tạp chất không tác dụng với nước.Vậy lượng
Ca(OH)2 thu được là:
C

(A) 144 kg
(B) 147 kg
(C) 148 kg
(D) 140 kg
7. Các oxit tác dụng được với nước là:
D

(A) Al2O3, NO, SO2
(B) PbO2, K2O, SO3
(C) CaO, FeO, NO2
(D) BaO, K2O, Na2O
8. BaO tác dụng được với các chất nào sau đây:
C

(A) P2O5, CuO, CO
(B) H2O, NO, KOH
(C) H2O, H2CO3, CO2
(D) NaOH, SO3, HCl
9. Oxit nào sau đây có thể làm khô khí hidro clorua:
B

(A) CuO
(B) P2O5
(C) CO2
(D) CO
10. Các cặp chất tác dụng được với nhau là:
A

(A) Na2O và SO3, CaO và H2CO3
(B) PbO và H2O, BaO và SO2
(C) CuO và N2O5, P2O5 và KOH
(D) MgO và H2O, NaOH và CO2

...
1. Thành phần chính của vôi sống có công thức hoá học là:
A
(A) CaO
(B) Ca(OH)
2
(C) CaSO
4
(D) CaCO
3
2. Chất làm giấy quỳ tím ẩm hoá đỏ là:
D
(A) CaO
(B) Na
2
O
(C) CO
(D) SO
2
3. Chọn dãy chất đều là oxit:
C
(A) NaCl ; CaCl
2
; MgCl
2
; FeCl
2
(B) NaOH ; Ca(OH)
2
; Mg(OH)
2
; Fe(OH)
2
(C) Na
2
O ; CaO ; MgO ; FeO
(D) Na ; Ca ; Mg ; Fe
4. Chọn dãy chất đều là oxit axit:
B
(A) CaO ; K
2
O ; Na
2
O ; BaO
(B) CO
2
; SO
3
; P
2
O
5
; N
2
O
5
(C) CO ; CaO ; MgO ; NO
(D) CO ; SO
3
; P
2
O
5
; NO
5. Một hợp chất oxit của sắt có thành phần về khối lượng nguyên tố sắt so với
oxi là 7: 3. Vậy hợp chất đó có công thức hoá học là:
A
(A) Fe
2
O
3
(B) FeO
(C) Fe
3
O
4
Đề trắc nghiệm môn Hóa học - Trang 2
Đề trắc nghiệm môn Hóa học - Người đăng: nhinhinho811-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề trắc nghiệm môn Hóa học 9 10 460