Ktl-icon-tai-lieu

Đề trắc nghiệm môn kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi phuongloandn9999-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ
ĐỀ 1
1/ Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn nếu các doanh nghiệp mới gia nhập làm cho lượng cầu yếu tố
sản xuất tăng nhưng giá các yếu tố sản xuất không đổi thì đường cung dài hạn của ngành sẽ:
a Dốc xuống dưới
b Dốc lên trên.
c Nằm ngang.
d Thẳng đứng
2/ Tỷ lệ thay thế biên của 2 sản phẩm X và Y luôn không thay đổi, điều đó chứng tỏ rằng đường cong
bàng quan (đẳng ích ) của 2 sản phẩm có dạng
a Là đường thẳng dốc xuống dưới từ trái sang phải.
b Mặt lõm hướng về gốc tọa độ
c Mặt lồi hướng về gốc tọa độ.
d Không có câu nào đúng
3/ Phát biểu nào sau đây không đúng:
a Vấn đề lạm của nền kinh tế thuộc về kinh tế vĩ mô.
b Hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên là phải sản xuất ra những sản phẩm sao cho thỏa mãn nhu
cầu của xã hội và nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất.
c Sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế như thế nào thuộc về kinh tế học chuẩn tắc.
d Trên thị trường người mua và người bán tác động qua lại lẫn nhau nhằm xác định giá cả và chất
lượng sản phẩm.
4/ Nếu bột giặt TIDE giảm giá 10%, các yếu tố khác không đổi. lượng cầu bột giặt OMO giảm 15% thì
độ co giãn chéo của cầu theo giá là :
a 0,75
b - 1,5
c 1,5
d 3
5/ Khi giá bán nhỏ hơn chi phí trung bình, doanh nghiệp nên:
a Sản xuất ở mức sản lượng tại đó: P = MC
b Sản xuất ở mức sản lượng tại đó: MR = MC
c Ngừng sản xuất.
d Các câu trên đều có thể xảy ra.
6/ Mục tiêu đạt được sản lượng tối đa mà không bị lỗ của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn phải thỏa
mãn điều kiện:
a P = MC
b MR = MC
c TR = TC
d MR = 0
7/ Hàm tỗng chi phí sản xuất của một doanh nghiệp như sau: TC = Q 2 + 20 Q + 40.000, mức sản
lượng tối ưu của doanh nghiệp tại đó có chi phí trung bình::
a 220
b 420
c 120
d Các câu trên đều sai
8/ Độ dốc của đường đẳng lượng là:
a Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của 2 yếu tố sản xuất
b Tỷ số năng suất biên của 2 yếu tố sản xuất
c Cả a và b đều sai.
d Cả a và b đều đúng

9/ Gỉa sử sản phẩm X có hàm số cung và cầu như sau:Qd = 180 - 3P, Qs = 30 + 2P, nếu chính phủ
đánh thuế vào sản phẩm làm cho lượng cân bằng giảm xuống còn 78 , thì số tiền thuế chính phủ đánh
vào sản phẩm là
a 12
b 10
c 5
d 3
10/ Trên thị trường của sản phẩm X có 2 người tiêu thụ A và B với hàm số cầu:qA = 13000 - 10 P, qB =
26000 - 20P . Nếu giá thị trường là 1000 thì thặng dư tiêu dùng trên thị trường là
a 1.350.000
b 2.700.000
c 675.000
d Không có câu nào đúng
11/ Trường hợp nào sau đây làm đường cầu ti vi Samsung dịch chuyển về bên trái:
a Gía ti vi Samsung tăng.
b Gía ti vi Sony tăng.
c Thu nhậ...
TRC NGHIM KINH T VI MÔ
Đ 1
1/ Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn nếu các doanh nghiệp mới gia nhập làm cho lượng cầu yếu tố
sản xuất tăng nhưng giá các yếu tố sản xuất không đổi thì đường cung dài hạn của ngành sẽ:
a Dốc xuống dưới
b Dốc lên trên.
c Nằm ngang.
d Thẳng đứng
2/ Tỷ lệ thay thế biên của 2 sản phẩm X và Y luôn không thay đổi, điều đó chứng tỏ rằng đường cong
bàng quan (đẳng ích ) của 2 sản phẩm có dạng
a Là đường thẳng dốc xuống dưới từ trái sang phải.
b Mặt lõm hướng về gốc tọa độ
c Mặt lồi hướng về gốc tọa độ.
d Không có câu nào đúng
3/ Phát biểu nào sau đây không đúng:
a Vấn đề lạm của nền kinh tế thuộc về kinh tế vĩ mô.
b Hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên là phải sản xuất ra những sản phẩm sao cho thỏa mãn nhu
cầu của xã hội và nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất.
c Sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế như thế nào thuộc về kinh tế học chuẩn tắc.
d Trên thị trường người mua và người bán tác động qua lại lẫn nhau nhằm xác định giá cả và chất
lượng sản phẩm.
4/ Nếu bột giặt TIDE giảm giá 10%, các yếu tố khác không đổi. lượng cầu bột giặt OMO giảm 15% thì
độ co giãn chéo của cầu theo giá là :
a 0,75
b - 1,5
c 1,5
d 3
5/ Khi giá bán nhỏ hơn chi phí trung bình, doanh nghiệp nên:
a Sản xuất ở mức sản lượng tại đó: P = MC
b Sản xuất ở mức sản lượng tại đó: MR = MC
c Ngừng sản xuất.
d Các câu trên đều có thể xảy ra.
6/ Mục tiêu đạt được sản lượng tối đa mà không bị lỗ của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn phải thỏa
mãn điều kiện:
a P = MC
b MR = MC
c TR = TC
d MR = 0
7/ Hàm tỗng chi phí sản xuất của một doanh nghiệp như sau: TC = Q
2
+ 20 Q + 40.000, mức sản
lượng tối ưu của doanh nghiệp tại đó có chi phí trung bình::
a 220
b 420
c 120
d Các câu trên đều sai
8/ Độ dốc của đường đẳng lượng là:
a Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của 2 yếu tố sản xuất
b Tỷ số năng suất biên của 2 yếu tố sản xuất
c Cả a và b đều sai.
d Cả a và b đều đúng
Đề trắc nghiệm môn kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề trắc nghiệm môn kinh tế vi mô - Người đăng: phuongloandn9999-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề trắc nghiệm môn kinh tế vi mô 9 10 69