Ktl-icon-tai-lieu

Đề trắc nghiệm vật liệu học

Được đăng lên bởi nguyentrongthinhit
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1955 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mã đề: 001
Câu 1: Trong các phát biểu về đặc điểm của phương pháp gia công bằng nhiệt luyện, phát biểu nào sau đây là
sai?
A. Hình dạng và kích thước không thay đổi hoặc thay đổi rất ít ngoài ý muốn
B. Không nung nóng tới trạng thái có pha lỏng, luôn ở trạng thái rắn
C. Nhiệt luyện chỉ áp dụng được cho thép và gang
D. Kết quả của nhiệt luyện được đánh giá bằng biến đổi tổ chức tế vi và cơ tính
Câu 2: Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào là sai đối với dung dịch rắn?
A. Mạng tinh thể bị xô lệch nên độ bền, độ cứng cao hơn kim loại dung môi
B. Thành phần của các nguyên tố thay đổi trong phạm vi nhất định
C. Có kiểu mạng tinh thể của nguyên tố hòa tan
D. Có liên kết kim loại
Câu 3: Dạng sai hỏng nào sau đây không khắc phục được?
A. Nứt
B. Thoát các bon
C. Thép quá giòn
D. Độ cứng không đạt
Câu 4: Thành phần C trong Mactenxit:
A. Bằng thành phần C trong 
200-300 Khӱ 1 phҫn ӭng suҩt dѭ
B. Nhỏ hơn thành phần C trong 
450-600 Khѭ hoàn toàn ӭng suҩt dѭ
C. Lớn hơn thành phần C trong 
D. Có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng thành phần C trong  (tùy từng trường hợp)
Câu 5: Nhiệt độ ủ non (ủ thấp) là:
A. 600  700 0C
B. 200  300 0C
C. 450  600 0C
D. 200  600 0C
Câu 6: Trong các mục đích sau của ủ, mục đích nào không đúng?
A. Làm nhỏ hạt
B. Làm giảm độ cứng để dễ gia công cắt
C. Làm tăng độ dẻo dai, do đó tăng giới hạn đàn hồi
D. Làm đồng đều thành phần hóa học.
Câu 7: Thép các bon( %C = 0,2), để gia công cắt gọt cần áp dụng phương pháp nhiệt luyện nào?
A. Ủ đẳng nhiệt
B. Ủ hoàn toàn
C. Ủ không hoàn toàn
D. Thường hóa
Câu 8: Kim loại là những chất:
A. Có hệ số nhiệt độ của điện trở là dương
B. Có nhiệt độ nóng chảy cao và độ bền cao
C. Có cấu tạo tinh thể
D. Có tính dẻo, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt
Câu 9: Mọi quá trình tự phát trong tự nhiên xẩy ra theo chiều hướng với năng lượng dự trữ thay đổi như thế
nào?
A. Không thay đổi
B. Giảm
C. Tăng
D. Tăng hay giảm tùy thuộc vào từng trường hợp
Câu 10: Biến dạng nóng là biến dạng:
A. Ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ kết tinh lại
B. Ở nhiệt độ gần nhiệt độ nóng chảy
0
C. Ở nhiệt độ  500 C
D. Ở nhiệt độ cao
Câu 11: Khi nung nóng tới nhiệt độ A1, trong mọi thép bắt đầu có chuyển biến nào:
A. F + P  
B. F  
C. F + Xe  
D. P  
Câu 12: Trong các dạng thù hình của Fe, khối lượng riêng của dạng thù hình nào lớn nhất?
A. Fe
B. Fe
C. Cả ba dạng bằng nhau
D. Fe
Câu 13: Cho ô cơ bản như hình vẽ bên. Hỏi bán kính nguyên tử
bằng bao nhiêu?

a

A.

a 3
4

B.

a
2

C.

a 2
4

D.

a 3
2

Câu 14: Trong dung dịch rắn nguyên...
đ
ề: 001
Câu 1: Trong các phát biểu về đặc điểm của phương pháp gia công bng nhiệt luyện, phát biểu nào sau đây
sai?
A. Hình dạng và kích thước không thay đổi hoặc thay đổi rt ít ngoài ý muốn
B. Không nung nóng ti trạng thái có pha lỏng, luôn ở trng thái rn
C. Nhiệt luyện chỉ áp dụng được cho thép và gang
D. Kết quả của nhiệt luyện được đánh giá bằng biến đổi tổ chức tế vi và cơ tính
Câu 2: Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào là sai đối với dung dịch rắn?
A. Mạng tinh thể bị xô lệch nên độ bền, độ cứng cao hơn kim loi dung môi
B. Thành phần của các nguyên tố thay đổi trong phm vi nhất định
C. Có kiểu mạng tinh thể của nguyên tố hòa tan
D. Có liên kết kim loại
Câu 3: Dạng sai hỏng nào sau đây không khắc phục được?
A. Nứt B. Thoát các bon C. Thép quá giòn D. Độ cứng không đạt
Câu 4: Thành phần C trong Mactenxit:
A. Bằng thành phần C trong
B. Nhỏ hơn thành phần C trong
C. Lớn hơn thành phần C trong
D. Có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng thành phần C trong (tùy từng trưng hợp)
Câu 5: Nhiệt độ ủ non (ủ thấp) là:
A. 600 700
0
C B. 200 300
0
C C. 450 600
0
C D. 200
600
0
C
Câu 6: Trong các mục đích sau của ủ, mục đích nào không đúng?
A. Làm nhỏ hạt
B. Làm giảm độ cứng để dễ gia công cắt
C. Làm tăng độ dẻo dai, do đó tăng gii hạn đàn hồi
D. Làm đồng đều thành phần hóa học.
Câu 7: Thép các bon( %C = 0,2), để gia công cắt gt cần áp dụng phương pháp nhiệt luyn nào?
A. Ủ đẳng nhiệt B. Ủ hoàn toàn C. Ủ không hoàn toàn D. Thường hóa
Câu 8: Kim loại là những chất:
A. Có hệ số nhiệt độ của điện trở là dương
B. Có nhiệt độ nóng chảy cao và độ bền cao
C. Có cấu tạo tinh thể
D. Có tính dẻo, có ánh kim, dẫn điện và dẫn nhiệt tt
Câu 9: Mọi quá trình tự phát trong tự nhiên xẩy ra theo chiều ớng với năng lượng dự trữ thay đổi như thế
nào?
A. Không thay đổi B. Giảm
C. Tăng D. Tăng hay giảm tùy thuộc vào từng trưng hợp
Câu 10: Biến dạng nóng là biến dạng:
A. Ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ kết tinh li B. Ở nhiệt độ gần nhiệt độ nóng chảy
C. Ở nhiệt độ 500
0
C D. Ở nhiệt độ cao
Câu 11: Khi nung nóng tới nhiệt độ A
1
, trong mọi thép bắt đầu có chuyển biến nào:
A. F + P B. F C. F + Xe D. P
Câu 12: Trong các dạng thù hình của Fe, khối lượng riêng của dạng thình nào lớn nhất?
A. Fe B. Fe
C. Cả ba dạng bằng nhau D. Fe
Câu 13: Cho ô b
ản như hình vn. Hỏi bán kính nguyên t
b
ằng bao nhi
êu?
A.
4
3a
B.
2
a
C.
4
2a
D.
2
3a
Câu 14: Trong dung dịch rắn nguyên tố nào được gọi là dung môi?
A. Nguyên tố có bán kính nguyên tử lớn hơn B. Nguyên tố có nhiệt độ nóng chảy cao hơn
a
200-300 Khӱ 1 phҫn ӭng suҩt dѭ
450-600 Khѭ hoàn toàn ӭng suҩt dѭ
Đề trắc nghiệm vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề trắc nghiệm vật liệu học - Người đăng: nguyentrongthinhit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Đề trắc nghiệm vật liệu học 9 10 497