Ktl-icon-tai-lieu

đề tự luyện số 5 môn lý

Được đăng lên bởi anny-97-ns
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luy n thi đ i h c KIT-1: Môn V t Lí ( Th y

ng Vi t Hùng)

LUY N T P T NG H P S
Giáo viên:

NG VI T HÙNG

luy n t p t ng h p s 5.

5

Các bài t p trong tài li u này đ c biên so n kèm theo bài gi ng “ luy n t p t ng h p s 5“ thu c khóa h c LT H
KIT-1 : Môn V t lí (Th y
ng Vi t Hùng) website Hocmai.vn đ giúp các B n ki m tra, c ng c l i các ki n th c đ c
giáo viên truy n đ t trong bài gi ng t ng ng.
s d ng hi u qu , B n c n làm tr c các bài trong tài li u này sau đó
theo dõi bài gi ng và l i gi i m t s bài hay và khó trong tài li u kèm theo.

Câu 1: M t v t dao đ ng đi u hoà trên qu đ o có chi u dài 40 cm. Khi v trí x = 10 cm v t có t c đ 20 2 cm/s.
Chu k dao đ ng c a v t là
B. T = 0,5 (s).
C. T = 0,1 (s).
D. T = 5 (s).
A. T = 1,2 (s).
Câu 2: M t con l c lò xo treo th ng đ ng dao đ ng đi u hoà v i chu k T = 1 (s). Ch n tr c to đ th ng đ ng h ng
xu ng, g c to đ
v trí cân b ng. Sau khi v t b t đ u dao đ ng đ c 2,5 (s), thì nó đi qua v trí x  5 2 cm theo
chi u âm v i t c đ 10 2 cm/s. V y ph ng trình dao đ ng c a v t là
A. x = 10sin(2 t + 3 /4) cm.
B. x = 10sin(2 t + /2) cm.
C. x = 10sin(2 t  /4) cm.
D. x = 10sin(2 t + /4) cm.


Câu 3: Hai ngu n song k t h p A và B dao đ ng theo ph ng trình u A  a1 cos 100 t   cm và
3



u B  a 2 cos 100 t   cm . iêm M cách các ngu n A, B l n l t 25 cm và 15 cm có biên đ dao đ ng c c đ i. Bi t
3

r ng, gi a M và trung tr c c a AB có 3 c c đ i khác. Tính t c đ truy n sóng?
A. 214,3 cm/s
B. 150 cm/s
C. 183,4 cm/s
D. 229,4 cm/s
Câu 4: M t con l c lò xo g m v t kh i l ng m = 100 (g), lò xo có đ c ng k = 100 N/m. Trong cùng m t đi u ki n
v l c c n c a môi tr ng thì bi u th c ngo i l c đi u hoà nào sau đây làm cho con l c dao đ ng c ng b c v i biên
đ l n nh t ? (cho g = 10 m/s2)
A. F = Focos(2 t + ) N.
B. F = Focos(20 t + /2) N.
C. F = Focos(10 t) N.
D. F = Focos(8 t) N.




Câu 5: Hai ngu n song k t h p A và B dao đ ng theo ph ng trình u A  a1 cos  t   và u B  a 2 cos  t   . Trên
3
6


đ ng th ng n i hai ngu n, trong s nh ng đi m có biên đ dao đ ng c c ti u thì đi m gân trung tr c c a AB nh t
cách trung tr c m t kho ng b ng
3
A.
và l ch v phía ngu n A
B. và l ch v phía ngu n B
4
8
và l ch v phía ngu n B
D.
và l ch v phía ngu n A
8
8
Câu 6: M t con l c đ n có chu k T = 1 s trong vùng không có đi n tr ng, qu l c có kh i l ng m = 10 g b ng kim
lo i mang đi n tích q = 10-5 C. Con l c đ c đem treo trong đi n tr ng đ u gi a hai b n kim lo i ph ng song song
mang đi n tích trái d u, đ t th ng đ ng, hi u đi ...
Luyn thi đi hc KIT-1: Môn Vt Lí ( Thy ng Vit Hùng)  luyn tp tng hp s 5.
Hocmai.vn Ngôi trng chung ca hc trò Vit
Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Trang | 1
Câu 1: Mt vt dao đng điu hoà trên qu đo có chiu dài 40 cm. Khi  v trí x = 10 cm vt có tc đ
20 2 cm/s.
Chu k dao đng ca vt là
A. T = 1,2 (s).
B. T = 0,5 (s). C. T = 0,1 (s). D. T = 5 (s).
Câu 2: Mt con lc lò xo treo thng đng dao đng điu hoà vi chu k T = 1 (s). Chn trc to đ thng đng hng
xung, gc to đ v trí n bng. Sau khi vt bt đu dao đng đc 2,5 (s), thì đi qua v trí
x 5 2
cm theo
chiu âm vi tc đ
102
cm/s. Vy phng trình dao đng ca vt là
A. x = 10sin(2t + 3/4) cm. B. x = 10sin(2t + /2) cm.
C. x = 10sin(2t /4) cm. D. x = 10sin(2t + /4) cm.
Câu 3: Hai ngun song kt hp A B dao đng theo phng trình
A1
u a cos 100t cm
3




B2
u a cos 100t cm
3




. iêm M cách các ngun A, B ln lt 25 cm và 15 cm có biên đ dao đng cc đi. Bit
rng, gia M và trung trc ca AB có 3 cc đi khác. Tính tc đ truyn sóng?
A. 214,3 cm/s B. 150 cm/s C. 183,4 cm/s D. 229,4 cm/s
Câu 4: Mt con lc lò xo gm vt khi lng m = 100 (g), lò xo đ cng k = 100 N/m. Trong cùng mt điu kin
v lc cn ca môi trng thì biu thc ngoi lc điu hoà nào sau đây làm cho con lc dao đng cng bc vi biên
đ ln nht ? (cho g = 10 m/s
2
)
A. F = F
o
cos(2t + ) N. B. F = F
o
cos(20t + /2) N.
C. F = F
o
cos(10t) N. D. F = F
o
cos(8t) N.
Câu 5: Hai ngun song kt hp A B dao đng theo phng trình
. Trên
đng thng ni hai ngun, trong snhng đim biên đdao đng cc tiu tđim gân trung trc ca AB nht
cách trung trc mt khong bng
A.
3
8
và lch v phía ngun A B.
4
và lch v phía ngun B
C.
8
và lch v phía ngun B D.
8
và lch v phía ngun A
Câu 6: Mt con lc đn có chu k T = 1 s trongng không có đin trng, qu lc có khi lng m = 10 g bng kim
loi mang đin tích q = 10
-5
C. Con lc đc đem treo trong đin trng đu gia hai bn kim loi phng song song
mang đin tích trái du, đt thng đng, hiu đin th gia hai bn bng 400 V. Kích thc các bn kim loi rt ln so
vi khong cách d = 10 cm ga chúng. Gi  là c hp bi con lc vi mt phng thng đng khi con lc  v trí cân
bng. giá tri góc  là
A. 26
0
34. B. 21
0
48'. C. 16
0
42'. D. 11
0
19'.
Câu 7: Con lc lò xo treo thng đng, gm xo đ cng k = 100 N/m vt nng khi lng m = 100 (g). Kéo vt
theo phng thng đng xung di làm lò xo dãn 3 cm, ri truyn cho nó vn tc
20 3 cm/s
hng lên. Ly g =
2
= 10 m/s
2
. Trong khong thi gian 1/3 chu k, quãng đng vt đi đc k t lúc bt đu chuyn đng
A. 5,46 cm. B. 6,00 cm
. C. 4,00 cm. D. 8,00 cm.
Câu 8: Trong dao đng điu hòa nhng đi lng dao đng cùng tn s vi li đ là
A. vn tc, đng nng và th nng. B. đng nng, th nng và lc kéo v.
C. vn tc, gia tc và đng nng. D. vn tc, gia tc và lc kéo v.
Câu 9: Trong mt dao đng điu hòa ca mt vt, luôn luôn có mt t s không đi gia gia tc và đi lng nào sau
đây ?
A. Li đ. B. Chu kì. C. Vn tc. D. Khi lng
 LUYN TP TNG HP S 5
Giáo viên: NG VIT HÙNG
Các i tp trong tài liu này đc biên son m theo bài ging “ luyn tp tng hp s 5
thuc khóa hc LTH
KIT-1 : Môn Vt (Thy ng Vit Hùng) website Hocmai.vn đ giúp các Bn kim tra, cng c li các kin thc đc
giáo viên truyn đt trong i ging tng ng.  s dng hiu qu, Bn cn làm trc c i trong tài liu này sau đó
theo dõi bài ging
li gii mt s bài hay và khó trong tài liu kèm theo.
đề tự luyện số 5 môn lý - Trang 2
đề tự luyện số 5 môn lý - Người đăng: anny-97-ns
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề tự luyện số 5 môn lý 9 10 335