Ktl-icon-tai-lieu

Đề và lời giải môn Toán

Được đăng lên bởi Đỗ Duy Khánh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoá giải đề THPT Quốc Gia Môn Toán – Thầy Đặng Thành Nam – Mathlinks.vn!
!!!" !!!" ⎛ !!!" 1 !!!" ⎞ ⎛ !!!" 1 !!" ⎞ 1
1 !!!" !!"
a 2 3a 2
SM .DN = ⎜⎜SH + AB ⎟⎟⎟.⎜⎜ AB + CB ⎟⎟⎟ = AB 2 + AB .CB = a 2 − =
;
⎜⎝
⎟⎠ ⎜⎝
4
2 ⎟⎠ 4
8
4
4
.!!!!!!!!!!!!!
3a 2
!!!" !!!"
SM .DN
3
#
SM = a,DN = a 3 ⇒ cos(SM
,DN ) =
= 4 =
SM .DN a.a 3
4
Câu)6)(1,0)điểm).)Trong!không!gian!với!hệ!tọa!độ!Oxyz!cho!mặt!phẳng! (P ) : x + z −1 = 0 ;!

x −3 y − 4 z + 8
=
=
.!Gọi!A!là!giao!điểm!của!d!và!(P),!C!nằm!trên!(P)!và!B!
1
1
−4
! = 900 , BAC
! = 300 .!Tìm!toạ!độ!điểm!A,C!biết!B!có!hoành!độ!
nằm!trên!d!sao!cho! AB = 3 2, ACB
đường!thẳng d :

dương.!

Vì! A ∈ d ⇒ A(a + 3; a + 4; − 4a −8). !Thay!tọa!độ!đỉnh!A!vào!phương!trình!mặt!phẳng!(P)!suy!
ra! A(1; 2; 0). !Vì! B ∈ d ⇒ B (b + 3; b + 4; − 4b −8). !Ta!có!

⎡b = −1 ⎡⎢ B (2; 3; − 4) (tm x B > 0)
AB = 3 2 ⇔ (b + 2) + (b + 2) +16(b + 2) =18 ⇔ ⎢
⇔
.!
⎢b = −3 ⎢⎢ B 0; 1; 4
ktm )
(
)
(
⎣
⎣
2

2

2

3 2
3
. !Mặt! khác! d B,( P ) =
= BC .! Từ! đó! suy! ra! C! là! hình! chiếu!
2
2
⎛7
3
5⎞
vuông!góc!của!B!lên(P).!!Ta!có! C (2 + c; 3; − 4 + c ) ∈ ( P ) ⇒ c = ⇒ C ⎜⎜ ; 3; − ⎟⎟⎟. !
⎜
2
2 ⎟⎠
⎝2
⎛7
5⎞
Vậy! A(1; 2; 0), C ⎜⎜ ; 3; − ⎟⎟⎟ .!
⎜⎝ 2
2 ⎟⎠

Ta! có! BC = AB.sin 300 =

(

)

Câu)7)(1,0)điểm).!Trong!mặt!phẳng!toạ!độ!Oxy!cho!hình!chữ!nhật!ABCD!có!diện!tích!bằng!16!
⎛1 3⎞
và!đỉnh!A(3;1).!Gọi! M ⎜⎜ ;− ⎟⎟⎟ !là!điểm!thuộc!đoạn!BD!thoả!mãn! DM = 3BM .!Đường!thẳng!
⎜⎝ 2 2 ⎟⎠
CD!đi!qua!điểm!N(1;1).!Tìm!toạ!độ!các!đỉnh!B,D!biết! x D >−2 .!!
Đường!thẳng AD : a(x + 3) + b( y −1) = 0(a 2 + b 2 > 0) .!
Vì!CD!vuông!góc!với!AD!nên!
CD : b(x −1) −a( y −1) = 0 .!!
!
!

!
Do!!DM = 3BM nên! d(M ; AD) =

DM
3
DM
3
.AB = AB;d(M ;CD) =
.BC = BC .!
DB
4
DB
4

16
d(M ; AD).d(M ;CD) =16 ⇔ d(M ; AD).d(M ;CD) = 9 .!
9
7a / 2−5b / 2
−b / 2 + 5a / 2
Ta!có:! d(M ; AD) =
.!
;d(M ;CD) =
a2 + b 2
a2 + b 2
Vì!vậy!!
Suy!ra! S ABCD = AB.BC =

Hotline:)0976)266)202))
Chi)tiết:)Mathlinks.vn)!

Đăng)ký)nhóm)3)học)sinh)nhận)ưu)đãi)học)phí)))

5!

Khoá giải đề THPT Quốc Gia Môn Toán – Thầy Đặng Thành Nam – Mathlinks.vn!
7a / 2−5b / 2 −b / 2 + 5a / 2
.
=9
a2 + b 2
a2 + b 2
.!
⎡
a
=
−b
⇔ 36(a 2 + b 2 ) = (7a −5b)(5a −b) ⇔ ⎢
⎢a = −31b
⎣
+!Nếu! a = −b ⇒ a =1;b = −1 ⇒ AD : x − y + 4 = 0;CD : x + y − 2 = 0 .!
⎧x − y + 4 = 0 ⎪
⎧ x = −1
⎪
Toạ!độ!điểm!D!là!nghiệm!của!hệ! ⎪⎨
⇔⎪
⇒ D(−1;3) .!!!
⎨
⎪
⎪
⎪
⎩x + y − 2 = 0 ⎪
⎩y = 3
!!!" 4 !!!!"
Ta!có! DB = DM = (2;−6) ⇒ B(1;−3) .!
3
+!Nếu! a = −31b ⇒ a = 31;b = −1 ⇒ AD : 31x − y + 94 = 0;CD : x + 31y −32 = 0 .!
⎧
⎪
⎪ x = −1441
⎧31x − y + 94 = 0 ⎪
⎪
⎪
481 (l ) ....
Khoá gii đề THPT Quc Gia Môn Toán Thy Đặng Thành Nam Mathlinks.vn!
!"#$%&'()*+,-).--).*.)) /0&1)23)&456)7)489):%&4)&4;&)<=)>?%)489)@4A)))
B4%)#%C#()DE#4$%&2:FG&)!
"!
SM
! "!!
.DN
! "!!
= SH
! "!!
+
1
4
AB
! "!!
. AB
! "!!
+
1
2
CB
! "!
=
1
4
AB
2
+
1
8
AB
! "!!
.CB
! "!
= a
2
a
2
4
=
3a
2
4
;
SM = a,DN = a 3 cos(SM ,DN
#
) =
SM
! "!!
.DN
! "!!
SM .DN
=
3a
2
4
a.a 3
=
3
4
#!!!!!!!!!!!!!
BH=)-)IJK*)>%L6MF)$%&'(!)*+'(!(,-'!./,!*0!12-!34!5678!9*&!:;1!<*='(!
(P ) : x + z 1 = 0
>!
3?@'(!1*='(
d :
x 3
1
=
y 4
1
=
z + 8
4
#!A2,!B!CD!(,-&!3,E:!9F-!G!.D!HIJK!L!'M:!1%N'!HIJ!.D!O!
'M:!1%N'!G!P-&!9*&!
AB = 3 2, ACB
!
= 90
0
,BAC
!
= 30
0
#!$Q:!1&R!34!3,E:!BKL!S,T1!O!9U!*&D'*!34!
G?V'(#!
WQ!
A d A a + 3; a + 4; 4a 8
( )
.
!$*-7!12-!34!3X'*!B!.D&!<*?V'(!1%Q'*!:;1!<*='(!HIJ!PY7!
%-!
A 1; 2; 0
( )
.
!WQ!
B d B b + 3; b + 4; 4b 8
( )
.
!$-!9U!
#!
$-! 9U!
BC = AB.sin 30
0
=
3 2
2
.
!Z;1! )*[9!
d B, P
( )
( )
=
3
2
= BC
#! $\!3U! PY7! %-!L! CD! *Q'*! 9*,TY!
.Y+'(!(U9!9F-!O!CN'HIJ#!!$-!9U!
C 2+ c; 3; 4 + c
( )
P
( )
c =
3
2
C
7
2
; 3;
5
2
.
!
W]7!
A 1; 2; 0
( )
, C
7
2
; 3;
5
2
#!
BH=),)IJK*)>%L6MF!$%&'(!:;1!<*='(!1&R!34!567!9*&!*Q'*!9*^!'*]1!BOL_!9U!G,0'!1`9*!SM'(!ab!
.D!3X'*!BHcd>aJ#!A2,!
M
1
2
;
3
2
!CD!3,E:!1*Y49!3&R'!O_!1*&e!:f'!
DM = 3BM
#!g?@'(!1*='(!
L_!3,!hY-!3,E:!iHa>aJ#!$Q:!1&R!34!9[9!3X'*!OK_!S,T1!
x
D
> 2
#!!
g?@'(!1*='(
AD : a(x + 3) + b( y 1) = 0(a
2
+ b
2
> 0)
#!
WQ!L_!.Y+'(!(U9!./,!B_!'N'!
CD : b(x 1) a( y 1) = 0
#!!
!
!
!
_&!
!!
DM = 3BM
'N'!
d (M ;AD ) =
DM
DB
.AB =
3
4
AB;d (M ;CD ) =
DM
DB
.BC =
3
4
BC
#!
jY7!%-!
S
ABCD
= AB.BC =
16
9
d (M ;AD ).d(M ;CD ) =16 d(M ; AD).d(M ;CD ) = 9
#!
$-!9Uk!
d (M ;AD ) =
7a / 2 5b / 2
a
2
+ b
2
;d (M ;CD) =
b / 2+ 5a / 2
a
2
+ b
2
#!
WQ!.]7!!
Đề và lời giải môn Toán - Trang 2
Đề và lời giải môn Toán - Người đăng: Đỗ Duy Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề và lời giải môn Toán 9 10 598