Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀTHI HSG LỚP 12 QUẢNG TRỊ MÔN HÓA HỌC NĂM 2014

Được đăng lên bởi Hau Dancer
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1549 lần   |   Lượt tải: 4 lần
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 12 THPT
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Năm học: 2013 - 2014
Khóa thi ngày: 05/3/2014
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 2 trang)
Câu 1. (4,0 điểm)
1. Cho lần lượt các quặng sắt: hematit, xiđerit, manhetit, pirit sắt tác dụng với dung dịch HNO 3
đặc nóng dư, biết tạo sản phẩm khử duy nhất là NO2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra dạng ion.
2. Viết phương trình dạng ion trong các thí nghiệm sau (các phản ứng xảy ra hoàn toàn):
a) Đun nóng dung dịch NaHCO 3, để nguội rồi đem tác dụng lần lượt với dung dịch
Ba(NO3)2, AlCl3.
b) Dung dịch Na2S dư tác dụng lần lượt với dung dịch MgCl2, FeCl3.
c) Dung dịch NH3 dư tác dụng lần lượt với dung dịch ZnCl2, AlCl3.
3. Viết tất cả các phương trình phản ứng có thể xảy ra trong các trường hợp sau:
a) Cho khí Cl2 tác dụng với Ca(OH)2.
b) Sục khí H2S vào dung dịch hỗn hợp K2Cr2O7 và H2SO4 tạo kết tủa vàng.
4. X và Y là các nguyên tố thuộc phân nhóm chính, đều tạo hợp chất với hiđro có dạng RH (R
là kí hiệu của nguyên tố X hoặc Y). Gọi A và B lần lượt là hiđroxit ứng với hóa trị cao nhất của X và
Y. Trong B, Y chiếm 35,323% khối lượng. Trung hòa hoàn toàn 50 gam dung dịch A 16,8% cần 150
ml dung dịch B 1M. Xác định các nguyên tố X và Y.
Câu 2. (4,0 điểm)
1. Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng dạng ion để giải thích các thí nghiệm sau:
a) Hòa tan một mẩu K2Cr2O7 vào ống nghiệm bằng nước cất, sau đó thêm vào vài giọt
dung dịch Ba(OH)2.
b) Hòa tan một mẩu Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư, sau đó thêm vào lượng dư
dung dịch NaNO3.
2. Cho hỗn hợp A gồm Cu và Fe2O3 vào 400 ml dung dịch HCl aM thu được dung dịch B và
còn lại 1 gam Cu không tan. Nhúng thanh Mg vào dung dịch B, thấy khối lượng thanh Mg tăng thêm
4 gam so với khối lượng thanh Mg ban đầu và có 1,12 lít khí H 2 (đktc) thoát ra. Cho các phản ứng
xảy ra hoàn toàn. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, tính a và khối lượng Cu trong A.
3. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al, Al 2O3 và Al(OH)3 bằng một lượng vừa đủ
dung dịch H2SO4 20%. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 273,75 gam dung dịch Al 2(SO4)3
21,863% và 5,04 lít H2 (đktc). Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính giá trị m.
4. Dung dịch M(NO3)2 được chia thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hết với dung
dịch K3PO4, thu được kết tủa M3(PO4)2 có khối lượng khác khối lượng M(NO3)2 ban đầu là 13,65
gam. Điện phân phần 2 bằng dòng điện một chiều có cường độ là 2 ampe tới khi thấy...
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 12 THPT
Năm học: 2013 - 2014
Khóa thi ngày: 05/3/2014
Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 2 trang)
u 1. (4,0 điểm)
1. Cho lần lượt các quặng sắt: hematit, xerit, manhetit, pirit sắt tác dụng với dung dịch HNO
3
đặc nóng , biết tạo sản phẩm khduy nhất NO
2
. Viết các phương trình phảnng xảy ra dạng ion.
2. Viết phương trình dạng ion trong các thí nghiệm sau (các phản ứng xảy ra hoàn toàn):
a) Đun nóng dung dịch NaHCO
3
, để nguội rồi đem c dụng lần lượt với dung dịch
Ba(NO
3
)
2
, AlCl
3
.
b) Dung dịch Na
2
S dư tác dụng lần lượt với dung dịch MgCl
2
, FeCl
3
.
c) Dung dịch NH
3
dư tác dụng lần lượt với dung dịch ZnCl
2
, AlCl
3
.
3. Viết tất cc phương tnh phản ứng thxảy ra trong các trường hợp sau:
a) Cho kCl
2
tác dụng với Ca(OH)
2
.
b) Sục khí H
2
S o dung dịch hỗn hợp K
2
Cr
2
O
7
và H
2
SO
4
tạo kết tủa vàng.
4. X và Y là các nguyên tố thuộc pn nm cnh, đều tạo hợp chất với hiđro có dạng RH (R
là kí hiệu của nguyên tố X hoặc Y). Gọi A và B lần lượt là hroxit ứng với hóa trị cao nhất của X và
Y. Trong B, Y chiếm 35,323% khối lượng. Trunga hoàn toàn 50 gam dung dịch A 16,8% cần 150
ml dung dịch B 1M. Xác định các nguyên tố X và Y.
u 2. (4,0 điểm)
1. Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng dạng ion để giải thích các thí nghiệm sau:
a) Hòa tan một mẩu K
2
Cr
2
O
7
vào ống nghiệm bằng nước cất, sau đó thêm vào i giọt
dung dịch Ba(OH)
2
.
b) Hòa tan một mẩu Fe
3
O
4
bằng dung dịch H
2
SO
4
loãng, dư, sau đó thêm vào lượng
dung dịch NaNO
3
.
2. Cho hỗn hợp A gồm Cu và Fe
2
O
3
vào 400 ml dung dịch HCl aM thu được dung dịch B và
n lại 1 gam Cu kng tan. Nhúng thanh Mg vào dung dịch B, thấy khối lượng thanh Mgng tm
4 gam so với khối lượng thanh Mg ban đầu có 1,12t khí H
2
ktc) thoát ra. Cho các phản ứng
xảy ra hoàn toàn. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, tính a và khối lượng Cu trong A.
3. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al, Al
2
O
3
Al(OH)
3
bằng một lượng vừa đủ
dung dịch H
2
SO
4
20%. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 273,75 gam dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
21,863% và 5,04 lít H
2
(đktc). Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính giá trị m.
4. Dung dịch M(NO
3
)
2
được chia thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 c dụng hết với dung
dịch K
3
PO
4
, thu được kết tủa M
3
(PO
4
)
2
khối lượng khác khối lượng M(NO
3
)
2
ban đầu 13,65
gam. Điện phân phần 2 bằng dòng điện một chiều cường độ 2 ampe tới khi thấy khối lượng
catot không tăng thêm nữa thì dừng lại, biết hiệu suất quá trình điện phân là 100 %.
Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính thời gian đã điện phân.
u 3. (4,0 điểm)
1. Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO
3
loãng dư, thu được dung dịch X
1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm 2 khí N
2
O N
2
. Tỉ khối của Y so với H
2
18. cạn
dung dịch X, thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
2. Kim loại A phản ứng với phi kim B tạo hợp chất C màu vàng cam. Cho 0,1 mol hợp
chất C phản ứng với CO
2
(dư) tạo thành hợp chất D và 2,4 gam B. Hòa tan hoàn toàn D vào nước,
dung dịch D phản ứng hết với 100 ml dung dịch HCl 1M giải phóng 1,12 lít khí CO
2
(đktc).
Hãy xác định A, B, C, D và viết các phương trình phản ứng xảy ra. Biết C chứa 45,07% B
theo khối lượng, D không bị phân tích khi nóng chảy.
3. Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol este E (chỉ chứa một loại nhóm chức) cần dùng vừa đủ
100 gam dung dịch NaOH 12%, thu được 20,4 gam muối của một axit hữu 9,2 gam một
ancol. Xác định công thức cấu tạo cuả E biết rằng một trong hai chất (ancol hoặc axit) tạo thành
este là đơn chức.
1
ĐỀTHI HSG LỚP 12 QUẢNG TRỊ MÔN HÓA HỌC NĂM 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀTHI HSG LỚP 12 QUẢNG TRỊ MÔN HÓA HỌC NĂM 2014 - Người đăng: Hau Dancer
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐỀTHI HSG LỚP 12 QUẢNG TRỊ MÔN HÓA HỌC NĂM 2014 9 10 274