Ktl-icon-tai-lieu

di truyền học

Được đăng lên bởi nanacnsh94
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1568 lần   |   Lượt tải: 1 lần
N
Ậ
u
L
U
Ể
i
T
I
ĐỀ TÀ

LOGO
1

NỘI DUNG CHÍNH

SAO CHÉP THEO KHUÔN

QUÁ TRÌNH SAO CHÉP DNA

CÁC NHÂN TỐ THAM GIA VÀO SAO CHÉP

SAO CHÉP DNA TRONG TẾ BÀO

SỬA SAI TRONG SAO CHÉP VÀ KHI KHÔNG SAO CHÉP

LOGO


Company Logo

I. SAO CHÉP THEO KHUÔN

LOGO

I. SAO CHÉP THEO KHUÔN

Cấu trúc Của chuỗi xoắn kép ADN
A phân tử DAN gồm
2 chuỗi polinucleotitd
liên kết với nhau bằng
liên kết hidro giữa
các bazo nito của các
nucleotit theo nguyên
tắc bổ sung: A liên
kết với T bằng 2 liên
kết hidro, G liên kết
với X bằng 3 liên kết
LOGO
hidro.
Liên kết Hiđrô

I. SAO CHÉP THEO KHUÔN

 2 chuỗi polinucleotit của
DNA xoắn quanh một
trục tưởng tượng. t¹o nªn
xo¾n kÐp ®Ịu vµ ging 1
cÇu thang xo¾n.

LOGO

I. SAO CHÉP THEO KHUÔN

Nguyên tắc chung
 * DNA sao chép theo khuôn.

1
Việc tổng
hợp theo
khuôn sẽ
chính xác
hơn.

2
Tiết kiệm
được
ezyme.

3
Đạt hiệu
quả nhanh

LOGO

I. SAO CHÉP THEO KHUÔN

Nguyên tắc chung
* Sao chép theo nguyên tắc bán bảo tồn (semiconservative) phân tử DNA mới được tổng hợp
gồm một mạch cũ làm khuôn và một mạch mới
tổng hợp
Quá trình tổng hợp DNA xảy ra đòi hỏi phải có “
mồi “ (primer)
* Quá trình tổng hợp xảy ra theo chiều 5’ – 3’.

LOGO

LOGO

I. SAO CHÉP THEO KHUÔN

Thí nghiệm chứng minh có sự tự nhân đôi
theo nguyên tắc bán bảo tồn

 Waston và Crick đã cho rằng nếu 2 mạch của phân
tử được tách ra do các liên kết hydro giữa các cặp
base bị đứt.
 Mỗi mạch sẽ làm khuôn cần thiết cho việc tổng hợp
mạch cặp mới tương tự với mạch cặp trước đó.
 A-T
 G-X

LOGO

I. SAO CHÉP THEO KHUÔN

Thí nghiệm chứng minh có sự tự nhân đôi
theo nguyên tắc bán bảo tồn
 Hai bản cũ của DNA được tách ra, mỗi cái làm
khuôn để tổng hợp mạch mới.
 Kết quả một phân tử DNA ban đầu tạo ra hai
phân tử con giống hệt nhau.
 Mỗi phân tử con đều mang 1 mạch cũ và 1 mạch
mới. Kiểu sao chép này gọi là bán bảo tồn
LOGO

I. SAO CHÉP THEO
KHUÔN

Thí nghiệm chứng minh có sự tự nhân đôi
theo nguyên tắc bán bảo tồn
 Meselson, Stahl (1958) đã chứng minh kiểu sao
chép bán bảo tồn.
 Nuôi E.coli nhiều thế hệ trên môi trường có
nguồn nitơ đồng vị nặng N15.
 Như vậy tất cả DNA của vi khuẩn đều mang
đồng vị nặng N15 thay cho N14 bình thường.
LOGO

I. SAO CHÉP THEO
KHUÔN

Thí nghiệm chứng minh có sự tự nhân đôi
theo nguyên tắc bán bảo tồn

 Sau đó tế bào được chuyển sang môi trường chỉ
chứa N14 nhẹ, mẫu các tế bào được lấy ra theo
những khoảng thời gian đều đặn và chiết tách
DNA.
 Bằng phương pháp ly tâm trên thang nồng độ
CsCl, các loại DNA nặng, nhẹ và lai ...
LOGO
1
Đ
T
À
I
T
i
U
L
u
N
di truyền học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
di truyền học - Người đăng: nanacnsh94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
di truyền học 9 10 973