Ktl-icon-tai-lieu

Di truyền học học viện quân y

Được đăng lên bởi Son Goku
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1585 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bộ môn Sinh học- Di truyền y học

Trình 1: Học phần 2

DI TRUYỀN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Ths: Đặng Thị Hồng

Bài23:CƠ SỞ PHÂN TỬ VÀ TẾ BÀO CỦA ĐẶC TÍNH DI TRUYỀN
Bài 24: QUÁ TRèNH THỰC HIỆN THễNG TIN DI TRUYỀN
Bài 25: CÁC QUI LUẬT DI TRUYỀN CỦA MENDEL VÀ NGOÀI MENDEL
VỀ CÁC GEN PHÂN LY ĐỘC LẬP

Bài 26: DI TRUYỀN GiỚI TÍNH, CÁC CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GiỚI TÍNH DO
DI TRUYỀN
Bài27: QUI LUẬT BIẾN DỊ

Bài 28. QUI LUẬT DI TRUYỀN QUẦN THỂ VÀ TIẾN HÓA SINH GiỚI
Bài 29. CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA ĐẶC TÍNH DI TRUYỀN NGƯỜI

Bài 30. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN Y HỌC

LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU
DI TRUYỀN VÀ DI TRUYỀN Y HỌC
Năm 1900: Di truyền học ra đời
Năm 1911: Thuyết Nhiễm sắc thể của Morgan
Năm 1953: Watson và Crick xác định được cấu trúc
của DNA.
Năm 1954: Davidson và Smith phát hiện vật thể dùi
trống ở bạch cầu đa nhân của nữ.
Năm 1956: Tijio và Levan đã xác định được 46 NST
bằng 2n của người từ TB thai người nuôi cấy
Năm 1959: một số bệnh di truyền được phát hiện.

LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU DI
TRUYỀN VÀ DI TRUYỀN Y HỌC
Năm 1960: Moorhead, đưa ra PP nuôi cấy TB bạch cầu ở
máu ngoại vi người 48- 72 giờ để làm tiêu bản NST người
Năm 1960: Hội nghị Denver thống nhất các tiêu chuẩn để
chia 46 NST người ra thành 7 nhóm.
Năm 1963: Hội nghị Luân đôn bổ sung một số đặc điểm
và kí hiệu của các nhóm của NST.
Năm 1966: Hội nghị Chicago, thống nhất các kí hiệu để
trình bày các dạng rối loạn số lượng và cấu trúc NST
Năm 1970: Pearson phát hiện vật thể Y chính là phần xa
của nhánh dài NST Y bắt màu huỳnh quang.
Năm 1970: KT nhuộm băng NST(chromome banding)

LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN
VÀ DI TRUYỀN Y HỌC
Năm 1972-1975: Hội nghị Pari đã bổ sung sự phân vùng
trên NST bằng kỹ thuật băng.
Năm 1974: Latt đã phát hiện sự trao đổi chromatit chị em
(SCEs : Sister chromatid exchanges).
Năm 1985: Các thuật ngữ, danh pháp về di truyền tế bào
người được công bố.
Năm 1987: Các gen có liên quan đến hoạt động thần
kinh và tập tính của người được xác định trên bản đồ gen
người.
Năm 1990: Liệu pháp gen thu đựơc kết quả tốt.
Năm 2000: Bộ gen người được giải mã gần như hoàn
toàn.

BÀI GiẢNG

CƠ SỞ PHÂN TỬ VÀ TẾ BÀO CỦA
ĐẶC TÍNH DI TRUYỀN

Nội dung
1.Acid Nucleic
1.1. Thành phần hóa học
1.2. Cấu trúc phân tử AND
1.3. Các thí nghiệm chứng minh AND là vật chất di
truyền
1.4. ARN
1.5. Tính chất của AND
1.6. Chức năng của AND
1.7. Chức năng của ARN
2. Nhiễm sắc thể

1. Acid Nucleic
Acidnucleic

ADN Acid
Deoxy
Nucleic

Company name

ARNAcid
Ribo
Nucleic


1. AXIT NUCLEIC
1.1.Thành phần hóa học
Axit nuc...


 !"#$"%& '
Ths: Đặng Thị Hồng
Di truyền học học viện quân y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Di truyền học học viện quân y - Người đăng: Son Goku
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Di truyền học học viện quân y 9 10 818