Ktl-icon-tai-lieu

Di truyền học quần thể

Được đăng lên bởi hungdv-c3ngasau
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1621 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Toán quần thể - sưu tầm và biên soạn
DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
NGUỒN ĐỀ THI BT – PT – CĐ – ĐH- 82 BÀI TẬP DI TRUYỀN KHÓ – BAI TẬP
KHÓ TỔNG HỢP
Công thức cần nhớ:
I.Quần thể nội phối (tự thụ phấn, tự phối)
Xét 1 gen gồm 2 alen A và a. Giả sử QT ban đầu có 100%Aa với n: số thế hệ tự phối.
 1
Tỉ lệ KG dị hợp qua n lần tự phối =  
 2

n

 1
1  
Tỉ lệ KG đồng hợp mỗi loại (AA = aa) qua n lần tự phối =
 2
2

n

*Chú ý: Nếu quần thể ban đầu không phải là 100% Aa mà có dạng: xAA + yAa + zaa = 1
qua n thế hệ tự phối thì ta phải tính phức tạp hơn. Lúc này, tỉ lệ KG Aa, AA, aa lần lượt là:
 1

n

n

 1
1  
AA = x +
 2 . y
2

n

Aa =   . y
 2

 1
1  
aa = z +
 2 . y
2

II.Quần thể ngẫu phối: ( Đinh luật Hacđi-Vanbec )
Ta có: xAA + yAa + zaa = 1 ; Nếu gọi p là tần số alen A, q là tần số alen a thì:
pA = x +

y
y
; qa = z +
2
2

* Khi xảy ra ngẫu phối, quần thể đạt trạng thái cân bằng theo định luật Hacđi-Vanbec. Khi đó
thoả mãn đẳng thức: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1, QT cân bằng  p + q = 1
 2 pq
* Để kiểm tra sự cân bằng của quần thể : p x q = 

 2
2

2

2

* Số kiểu gen ={ r ( r + 1 ) /2 } n ( r : số alen thuộc 1 gen (lôcut), n : số gen khác nhau, trong
đó các gen P.li độc lập). Nếu có nhiều locut thì tính từng locut theo công thức  nhân kết
quả tính từng locut.
III.Quần thể Người: ( 1 gen có 3 alen – Người có 4 nhóm máu: A, B, AB, O )
Gọi : p(IA); q(IB), r(i) lần lượt là tần số tương đối các alen IA, IB, IO . Ta có : p + q + r = 1
Nhóm máu
Kiểu gen
Tần số kiểu gen

A
I I + IA IO
p2 + 2 pr
A

A

B
I I + IB I O
q2 + 2 pr
B

B

AB
I IB
2pq
A

O
I IO
r2
O

IV. GEN TRÊN NST GIỚI TÍNH

GV: Đinh Văn Tiên

Trang 1

Toán quần thể - sưu tầm và biên soạn
Đối với 1 locus trên NST giới tính X có 2 alen sẽ có 5 kiểu gen: X A X A , X A X a , X a X a ,
X AY , X aY

Các cá thể cái có 2 alen trên NST X vì vậy khi xét trong phạm vi giới cái thì tần số các
kiểu gen X A X A , X A X a , X a X a được tính giống trường hợp các alen trên NST thường, có
nghĩa là tần số các kiểu gen ở trạng thía cân bằng Hacdi – Vanbec là:
p2 X A X A + 2pq X A X a + q2 X a X a = 1.
Các cá thể đực chỉ có 1 alen trên X nên tần số các kiểu gen ở giới đực p X AY + q X aY =1.
(Khi xét chỉ trong phạm vi giới đực).
Vì tỉ lệ đực : cái là 1: 1 nên tỉ lệ các kiểu gen trên mỗi giới tính phải giảm đi một nửa
khi xết trong phạm vi toàn bộ quần thể, vì vậy ở trạng thái cân bằng quần thể Hacdi –
Vanbec, công thức tính kiểu gen liên quan đến locus gen trên NST trên NST X ( vùng không
tương đ...
Toán qu n th - s u t m và biên so n ư
DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
NGUỒN ĐỀ THI BT – PT – CĐ – ĐH- 82 BÀI TẬP DI TRUYỀN KHÓ – BAI TẬP
KHÓ TỔNG HỢP
Công thức cần nhớ:
I.Quần thể nội phối (tự thụ phấn, tự phối)
Xét 1 gen gồm 2 alen A và a. Giả sử QT ban đầu có 100%Aa với n: số thế hệ tự phối.
Tỉ lệ KG dị hợp qua n lần tự phối =
1
2
n
Tỉ lệ KG đồng hợp mỗi loại (AA = aa) qua n lần tự phối =
1
1
2
2
n
*Chú ý: Nếu quần thể ban đầu không phải 100% Aa dạng: xAA + yAa + zaa = 1
qua n thế hệ tự phối thì ta phải tính phức tạp hơn. Lúc này, tỉ lệ KG Aa, AA, aa lần lượt là:
Aa =
1
2
n
. y AA = x +
1
1
2
2
n
. y aa = z +
1
1
2
2
n
. y
II.Quần thể ngẫu phối: ( Đinh luật Hacđi-Vanbec )
Ta có: xAA + yAa + zaa = 1 ; Nếu gọi p là tần số alen A, q là tần số alen a thì:
p
A
= x +
2
y
; q
a
= z +
2
y
* Khi xảy ra ngẫu phối, quần thể đạt trạng thái cân bằng theo định luật Hacđi-Vanbec. Khi đó
thoả mãn đẳng thức: p
2
AA + 2pqAa + q
2
aa = 1, QT cân bằng p + q = 1
* Để kiểm tra sự cân bằng của quần thể : p
2
x q
2
=
2
2
2
pq
* Số kiểu gen ={ r ( r + 1 ) /2 }
n
( r : s alen thuộc 1 gen (lôcut), n : số gen khác nhau, trong
đó các gen P.li độc lập). Nếu nhiều locut thì tính từng locut theo công thức nhân kết
quả tính từng locut.
III.Quần thể Người: ( 1 gen có 3 alen – Người có 4 nhóm máu: A, B, AB, O )
Gọi : p(I
A
); q(I
B
), r(i) lần lượt là tần số tương đối các alen I
A
, I
B
, I
O
. Ta có : p + q + r = 1
Nhóm máu A B AB O
Kiểu gen I
A
I
A
+ I
A
I
O
I
B
I
B
+ I
B
I
O
I
A
I
B
I
O
I
O
Tần số kiểu gen p
2
+ 2 pr q
2
+ 2 pr 2pq r
2
IV. GEN TRÊN NST GIỚI TÍNH
GV: Đinh Văn Tiên Trang 1
Di truyền học quần thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Di truyền học quần thể - Người đăng: hungdv-c3ngasau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Di truyền học quần thể 9 10 430