Ktl-icon-tai-lieu

DI TRUYỀN LIÊN KẾT

Được đăng lên bởi tu-le1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 9075 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DI TRUYỀN LIÊN KẾT
Câu 1.Trường hợp dẫn tới sự di truyền liên kết là
A. các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết.
B. các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
C. các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể.
D. tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau.
Câu 2.Nhận định nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.
C. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp.
D. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.
Câu 3.Bằng chứng của sự liên kết gen là
A. Hai gen cùng tồn tại trong một giao tử.
B. Một gen đã cho liên quan đến một kiểu hình đặc trưng.
C. Các gen không phân ly trong giảm phân.
D. Một gen ảnh hưởng đến 2 tính trạng.
Câu 4.Sự di truyền liên kết gen không hoàn toàn đã:
A. Khôi phục lại kiểu hình giống bố mẹ.
B. Hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.
C. Hình thành các tính trạng chưa có ở bố mẹ.
D. tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.
Câu 5.Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số
A. Tính trạng của loài.
B. Nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài.
C. Nhiễm sắc thể đơn bội của loài.
D. giao tử của loài.
Câu 6.Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen B quả đỏ, gen b- quả trắng. Cho cây có kiểu gen

AB
ab
giao phấn với cây có kiểu gen
tỉ lệ kiểu hình ở F1
ab
ab
A. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng.
B. 3 cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ.
C. 1cây cao, quả trắng: 3cây thấp, quả đỏ.
D. 9cây cao, quả trắng: 7cây thấp, quả đỏ.
Câu 7.Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen B quả đỏ, gen b- quả trắng. Cho cây có kiểu gen

Ab
ab
giao phấn với cây có kiểu gen
tỉ lệ kiểu hình ở F1
aB
ab
A. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng.
B. 3 cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ.
C. 1cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ.
D. 9 cây cao, quả trắng: 7 cây thấp, quả đỏ.
Câu 8.Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen B quả đỏ, gen b- quả trắng. Cho cây có kiểu gen

Ab
Ab
giao phấn với cây có kiểu gen
. Biết rằng cấu trúc nhiễm sắc thể của 2 cây không thay đổi trong giảm phân, tỉ
aB
aB
lệ kiểu hình ở F1
A. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng.
B. 3 cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ.
C. 1cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ.
D. 1cây cao, quả trắng: 2 cây cao, quả đỏ:1 cây thấp, quả đỏ.
Câu 9.Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen B quả đỏ, ge...
DI TRUYỀN LIÊN KẾT
Câu 1.Trường hợp dẫn tới sự di truyền liên kết là
A. các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết.
B. các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
C. các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể.
D. tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau.
Câu 2.Nhận định nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.
C. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp.
D. Luôn tạo ra các nhóm gen liên kết quý mới.
Câu 3.Bằng chứng của sự liên kết gen là
A. Hai gen cùng tồn tại trong một giao tử. B. Một gen đã cho liên quan đến một kiểu hình đặc trưng.
C. Các gen không phân ly trong giảm phân. D. Một gen ảnh hưởng đến 2 tính trạng.
Câu 4.Sự di truyền liên kết gen không hoàn toàn đã:
A. Khôi phục lại kiểu hình giống bố mẹ. B. Hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.
C. Hình thành các tính trạng chưa có ở bố mẹ. D. tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.
Câu 5.Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số
A. Tính trạng của loài. B. Nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài.
C. Nhiễm sắc thể đơn bội của loài. D. giao tử của loài.
Câu 6.Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen B quả đỏ, gen b- quả trắng. Cho cây có kiểu gen
ab
AB
giao phấn với cây có kiểu gen
ab
ab
tỉ lệ kiểu hình ở F
1
A. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng. B. 3 cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ.
C. 1cây cao, quả trắng: 3cây thấp, quả đỏ. D. 9cây cao, quả trắng: 7cây thấp, quả đỏ.
Câu 7.Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen B quả đỏ, gen b- quả trắng. Cho cây có kiểu gen
aB
Ab
giao phấn với cây có kiểu gen
ab
ab
tỉ lệ kiểu hình ở F
1
A. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng. B. 3 cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ.
C. 1cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ. D. 9 cây cao, quả trắng: 7 cây thấp, quả đỏ.
Câu 8.Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen B quả đỏ, gen b- quả trắng. Cho cây có kiểu gen
aB
Ab
giao phấn với cây có kiểu gen
aB
Ab
. Biết rằng cấu trúc nhiễm sắc thể của 2 cây không thay đổi trong giảm phân, tỉ
lệ kiểu hình ở F
1
A. 1 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng. B. 3 cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ.
C. 1cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ. D. 1cây cao, quả trắng: 2 cây cao, quả đỏ:1 cây thấp, quả đỏ.
Câu 9.Một loài thực vật gen A quy định cây cao, gen a- cây thấp; gen B quả đỏ, gen b- quả trắng. Cho cây có kiểu gen
ab
AB
giao phấn với cây có kiểu gen . Biết rằng cấu trúc nhiễm sắc thể của 2 cây không thay đổi trong giảm phân, tỉ lệ
kiểu hình ở F
1
A. 3 cây cao, quả đỏ: 1 cây thấp, quả trắng. B. 3 cây cao, quả trắng: 1cây thấp, quả đỏ.
C. 1cây cao, quả trắng: 3 cây thấp, quả đỏ. D. 1cây cao, quả trắng: 2 cây cao, quả đỏ:1 cây thấp, quả đỏ
Câu 10.Khi lai hai hay nhiều cặp tính trạng, có quan hệ trội lặn; ít nhất một cơ thể đem lai dị hợp về 2 cặp gen, tỉ lệ
con lai giống với tỉ lệ của lai một cặp tính trạng của Men đen (100%; 1:2:1; 3:1; 1:1) các tính trạng đó đã di truyền
A. độc lập. B. liên kết hoàn toàn. C. liên kết không hoàn toàn. D. tương tác gen.
Câu 11.Cơ thể đem lai dị hợp 3 cặp gen trở lên nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng; nếu cơ thể đó tự thụ phấn
(hoặc tự giao phối) cho đời con 16 tổ hợp hoặc nếu kiểu gen đó lai phân tích cho tỉ lệ đời con 1:1:1:1...có thể suy ra cơ
thể dị hợp đó có hiện tượng di truyền
A. độc lập. B.tương tác gen. C.liên kết không hoàn toàn. D. liên kết hoàn toàn.
Câu 12.Khi cho lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản F
1
đồng tính biểu hiện tính
trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F
1
tự thụ phấn, F
2
thu được tỉ lệ 3:1, hai tính trạng đó đã di truyền
A. độc lập. B.liên kết hoàn toàn. C. liên kết không hoàn toàn. D. tương tác gen.
Câu 13 .Khi cho lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản F
1
đồng tính biểu hiện tính
trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F
1
lai phân tích, đời lai thu được tỉ lệ 1:1, hai tính trạng đó đã di truyền
A. độc lập. B. liên kết hoàn toàn. C. liên kết không hoàn toàn. D . tương tác gen.
DI TRUYỀN LIÊN KẾT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DI TRUYỀN LIÊN KẾT - Người đăng: tu-le1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
DI TRUYỀN LIÊN KẾT 9 10 345