Ktl-icon-tai-lieu

Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi

Được đăng lên bởi DANG MINH LINH
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Di truyÒn sè lîng vµ chän gièng vËt nu«i Gi¸ trÞ, hiÖu qu¶ cña gen vµ sù ph©n chia...
19
Ch¬ng 2
gi¸ trÞ, hiÖu qu¶ cña gen,
sù ph©n chia ph¬ng sai di truyÒn
C¸c kh¸i niÖm gi¸ trÞ kiÓu h×nh, gi¸ trÞ kiÓu gen, gi¸ trÞ trung b×nh quÇn thÓ, hiÖu qu¶
trung b×nh cña gen, hiÖu qu¶ trung b×nh thay thÕ gen, gi¸ trÞ céng gép (gi¸ trÞ gièng) ®îc ®Þnh
nghÜa vµ tÝnh to¸n trªn c¬ së m« h×nh mét locus víi hai allen. Còng t¬ng tù nh vËy, c¸c kh¸i
niÖm ph¬ng sai céng gép, ph¬ng sai sai lÖch tréi, ph¬ng sai sai lÖch t¬ng t¸c ®îc ®Þnh
nghÜa vµ tÝnh to¸n. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n nµy cho phÐp chóng ta më réng ®Ó xem xÐt ®èi víi
c¸c tÝnh tr¹ng sè lîng do nhiÒu locus vµ nhiÒu allen chi phèi.
1. Gi¸ trÞ vµ trung b×nh quÇn thÓ
1.1. Gi¸ trÞ
Trong phÇn cÊu tróc di truyÒn quÇn thÓ, ta ®· sö dông hai kh¸i niÖm tÇn sè gen vµ tÇn
sè kiÓu gen ®Ó biÓu thÞ cho nh÷ng ®Æc tÝnh di truyÒn cña mét quÇn thÓ. §Ó biÓu thÞ ®Æc tÝnh
cña nh÷ng tÝnh tr¹ng sè lîng chóng ta sö dông kh¸i niÖm gi¸ trÞ, ®ã lµ c¸c sè ®o dïng ®Ó
®¸nh gi¸ c¸c tÝnh tr¹ng sè lîng. C¸c gi¸ trÞ thu ®îc khi ®¸nh gi¸ mét tÝnh tr¹ng ë con vËt
gäi lµ gi¸ trÞ kiÓu h×nh (gi¸ trÞ phenotyp) cña c¸ thÓ ®ã.
§Ó ph©n tÝch c¸c ®Æc tÝnh di truyÒn cña quÇn thÓ, ta ph©n chia gi¸ trÞ kiÓu h×nh thµnh
hai phÇn:
- Gi¸ trÞ kiÓu gen: do toµn bé c¸c gen mµ c¸ thÓ cã g©y nªn;
- Sai lÖch ngo¹i c¶nh: do tÊt c¶ c¸c yÕu tè kh«ng ph¶i di truyÒn g©y nªn sù sai kh¸c
gi÷a gi¸ trÞ kiÓu gen vµ gi¸ trÞ kiÓu h×nh.
P = G + E
trong ®ã, P : Gi¸ trÞ kiÓu h×nh
G : Gi¸ trÞ kiÓu gen
E : Sai lÖch ngo¹i c¶nh
Trong mét quÇn thÓ, sai lÖch ngo¹i c¶nh trung b×nh cña toµn bé c¸c c¸ thÓ sÏ b»ng 0,
do vËy gi¸ trÞ kiÓu h×nh trung b×nh sÏ b»ng gi¸ trÞ kiÓu gen trung b×nh. Nh vËy kh¸i niÖm
trung b×nh quÇn thÓ liªn quan tíi c¶ gi¸ trÞ kiÓu h×nh hoÆc gi¸ trÞ kiÓu gen. NÕu thõa nhËn
r»ng ngo¹i c¶nh kh«ng thay ®æi th× trung b×nh quÇn thÓ sÏ kh«ng thay ®æi qua c¸c thÕ hÖ khi
kh«ng cã biÕn ®æi do di truyÒn. NÕu mét sè c¸ thÓ cã kiÓu gen hoµn toµn gièng nhau ®îc
nu«i trong mét ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh b×nh thêng, sai lÖch ngo¹i c¶nh b»ng 0, do vËy gi¸ trÞ
kiÓu h×nh trung b×nh sÏ ®óng b»ng gi¸ trÞ kiÓu gen cña c¸ thÓ nµy, ®©y chÝnh lµ gi¸ trÞ kiÓu gen
cña mét c¸ thÓ. Trªn thùc tÕ ®iÒu nµy chØ x¶y ra trong hai trêng hîp: ®èi víi mét locus mµ
t¹i ®ã ngêi ta ph©n biÖt ®îc kiÓu gen th«ng qua sù kh¸c biÖt vÒ kiÓu h×nh vµ ®èi víi c¸c
dßng cËn huyÕt cao.
§Ó xem xÐt gi¸ trÞ kiÓu gen, ta xÐt mét locus víi hai allen A
1
vµ A
2
vµ c¸c gi¸ trÞ +a,
-a, d theo s¬ ®å sau:
Gi¸o tr×nh sau ®¹i häc Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp I Hµ Néi
Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi - Người đăng: DANG MINH LINH
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi 9 10 274