Ktl-icon-tai-lieu

Địa lớp 10. Bài 15 : Thủy quyển

Được đăng lên bởi thuydung238
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1847 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên thực hiện: Đinh Thị Sen
Tháng 11 năm 2013

Bài 15:
Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh
hưởng tới chế độ nước sông.
Một số sông lớn trên Trái Đất

I. THUỶ QUYỂN
1. Khái niệm:
HƠI NƯỚC TRONG
KHÍ QUYỂN

NƯỚC TRONG
BIỂN, ĐẠI
DƯƠNG

NƯỚC TRÊN
LỤC ĐỊA

2. Tuần hoàn của nước trên Trái Đất

Vòng tuần hoàn nhỏ

Vòng tuần hoàn lớn

-

II. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ
ĐỘ NƯỚC SÔNG

Theo em chế độ mưa, băng
tuyết và nước ngầm ảnh
hưởng như thế nào tới chế
độ nước sông?

MÙA MƯA

MÙA KHÔ

II. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH TỚI CHẾ ĐỘ
NƯỚC SÔNG

Địa thế, thực vật và hồ
đầm ảnh hưởng như thế
nào tới chế độ nước sông?

SÔNG Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG

SÔNG Ở ĐỊA HÌNH MIỀN NÚI

Sông có dạng hợp lũ, nhiều phụ
lưu cấp nướcVì
vào
dòng
sao
ở chính

miền Trung

Mưa tập
trung, tốc
độ dòng
chảy lớn

Hệ thống núi ăn sát ra
nước
biển, độ dốc
lớn ta,

mực nước lũ
ở các sông
ngòi thường
lên rất
nhanh?

HỒ ĐẦM

Mùa mưa nước dâng lên, một
phần nước chảy vào Biển Hồ,
giảm lưu lượng nước cho sông
Mêkông
BIỂN
HỒ

Mùa khô, khi nước sông
Mêkông hạ xuống, nước trong
Biển Hồ chảy ra cung cấp
nước cho sông

III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
Sông I-ê-nit-xây

Sông Nin

Sông A-ma-dôn

Bản đồ tự nhiên thế giới

III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
Sông Nin

III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
Sông A-ma-dôn

III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
Sông Iênitxây

Phiếu học tập
Sông Nin

Nơi bắt nguồn
Hướng chảy
D. tích lưu vực
Chiều dài
Vị trí
Nguồn cung
cấp nước

Sông A-ma-dôn Sông Iênitxây

III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT
Sông Nin

Nơi bắt nguồn
Hướng chảy
D. tích lưu vực
Chiều dài
Vị trí
Nguồn cung
cấp nước

Từ hồ Victoria
Hướng B – N

2.881.000 Km2
6685 km
Nhất TG
Khu vực XĐ,
cận XĐ, nhiệt
đới Châu Phi

Mưa và nước
ngầm

Sông A-ma-dôn Sông Iênitxây
Dãy Andet

Dãy Xaian

Hướng T- Đ

Hướng B - N

7170000 km2

2580000 Km2

6437 km
Nhì TG

4102 km

Khu vực Xích
đạo, Châu Mỹ

Khu vực ôn đới
lạnh. Châu Á

Mưa và nước
ngầm

Băng, tuyết tan

CŨNG CỐ

1. Hoàn thành nội dung bảng sau
Nhân tố

Ảnh hưởng tới chế độ nước sông

Chế độ mưa
Băng tuyết
Nước ngầm
2. Nêu ví dụ minh họa về quan hệ giữa chế độ nước sông
với chế độ mưa
3. Ở lưu vực sông, rừng phòng hộ được trồng ở đâu? Vì
sao

Gi¸o viªn thùc hiÖn: §inh ThÞ Sen
21

...
Giáo viên thực hiện: Đinh Thị Sen
Tháng 11 năm 2013
Địa lớp 10. Bài 15 : Thủy quyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Địa lớp 10. Bài 15 : Thủy quyển - Người đăng: thuydung238
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Địa lớp 10. Bài 15 : Thủy quyển 9 10 689