Ktl-icon-tai-lieu

Địa lý 6 Bài 22

Được đăng lên bởi toilaaitrongban-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án thực tập lớp 6C – THCS Ngô Quyền 2013-2014

Ngày soạn: 28/02/2014
Ngày dạy: 06/03/2014
TIẾT 26 BÀI 22 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
- HS nắm được vị trí và đặc điểm của các đường chí tuyến và vòng cực trên bề mặt
́
̀
Trái Đất.
- Tình bày được vị trí của các đai nhiệt, các đới khí hậu và đặc điểm của các đới khí
̀ Trái Đất.
hậu theo vĩ độ trên bề mặt
2. Ki năng:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích sơ đô, hình vẽ, tranh ảnh địa lí.
- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các mối quan hệ giữa các yếu tố Địa lí
trong tự nhiên.
3. Thái độ:
- Giáo dục thái độ yêu tự nhiên, bảo vệ môi trường, đăc biệt là bầu khí quyển.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY-HỌC
- Giáo án điện tử
- Máy-màn chiếu, máỵ vi tính
- Bản đồ liên quan đến bài học:
+ Biểu đồ khí hậu thế́ giới
+ Hình vẽ 58 tr,̣ 67 trong SGK (phóng to).
́
̀
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP
1. Kiểm tra bài cũ (3 phút)
̣
̉
́
Câu 1: Em hãy kể một vài hiện tương
́ ngưng̣ tu của hơi nươć trong không khí?
Câu 2: Giải thích vì sao có các hiện tương ngưng tu đó?

Giáo sinh thực tập: Hoàng Ngọc Hưng – SP Địa K38 – CĐSP Hà Nội

1

Giáo án thực tập lớp 6C – THCS Ngô Quyền 2013-2014

2. Bài mới (35 phút)
Vào bài: Trên bề mặt Trái Đất của chúng ta khí hậu mỗi nơi một khác, co nơi thì
mát mẻ, dễ chịu. Co nơi thì nong bức, ngột ngạt. Lại co nơi thì lạnh giá bao
trùm... Vì sao khí hậu các nơi trên Trái Đất của chúng ta lại khác nhau như vậy?
Thầy trò chúng ta cùng tìm câu trả lời thông qua tiết học ngày hôm nay:
Bài 22. Các đới khi hậu trên Trái Đất
Hoạt động của GV và HS

Ghi bảng

1. Các chí tuyến và vòng cực trên Trái
Hoạt động 1: Hoạt động cá nhân (2 đất
phút)
 Chí tuyến Bắc: 23027’B
? Dựa vào kiến thức đã học và hình
58 SGK trang 67 hãy cho biết:
- Đường chí tuyến Bắc, chí
tuyến Nam nằm ở vĩ độ nào?

 Chí tuyến Nam: 23033;N
 Vòng cực Bắc: 66033’B
 Vòng cực Nam: 66033’N

- Đường vòng cực Bắc, vòng
→ Là ranh giới giữa các đới khí hậu:
cực Nam nằm ở vĩ độ nào?
Nóng, lạnh, ôn hòa.
? Vai trò của các đường trên?
2. Sự phân chia bề mặt Trái đất ra các
đới khí hậu theo vĩ độ
Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân (3 a) Đới nóng (hay nhiệt đới)
- Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến
phút)
? Dựa vào H58, kể tên 5 đới khí chí tuyến Nam
̃ ́ ́
́
̣
̣
̣
hậu? (trong SGK và trên màn
chiếu)
- ́ Đăc điểm:
́
̣
+ Lượng nhiệt: góc chiếu ánh
sáng Mặt Trời tương đối lớn, thời
́
gian chiếu sáng trong
năm chênh
lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu
được tương đối nhiều nên quanh
năm nóng.
+ Gió thổi thường...
Giáo án thực tập lớp 6C – THCS Ngô Quyền 2013-2014




 !"#$%
 !"#$%
&'()
&*$+,-./-.
/0123#$%&'()
&!'!(
456+.2789:;<,*=,>6)
?/@A. BCD>EF+G E'6
1"#)
)#*+,
H1@A3#"#,$>1+<,7$+6$I.F)
-./012345
H1+J
K ,
L>M6#F $DN
 !
"#$%&'()'*+,-./01
63708-
9:";<=>%?@)A#B"C
2345657$89:9;<=>:9:<'?@
23+A<$#></<B<89:9;/@
Giáo sinh thực tập: Hoàng Ngọc Hưng – SP Địa K38 – CĐSP Hà Nội 1
Địa lý 6 Bài 22 - Trang 2
Địa lý 6 Bài 22 - Người đăng: toilaaitrongban-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Địa lý 6 Bài 22 9 10 640