Ktl-icon-tai-lieu

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM (các nguồn lực)

Được đăng lên bởi lamthanh99111
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 1213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM (các nguồn lực)
MỞ ĐẦU
VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC
1. Công cuộc đổi mới - cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội
- Bối cảnh. 30/04/1975: đất nước thống nhất, cả nước tập trung vào hàn gắn
vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập,
dân chủ và giàu mạnh. Nước ta đi lên từ một nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu,
chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Bối cảnh trong nước và quốc tế vào cuối
những năm 70 đầu 80 của thế kỉ XX diễn biến phức tạp... Tất cả những điều này đã
đưa nền kinh tế nước ta sau chiến tranh rơi vào tình trạng khủng hoảng kéo dài, lạm
phát luôn ở mức 3 con số
- Diễn biến. Công cuộc đổi mới được manh nha từ 1979, những đổi mới đầu
tiên từ lĩnh vực nông nghiệp với “khoán 100” và “khoán 10”, sau đó lan sang lĩnh
vực công nghiệp và dịch vụ. Đường lối Đổi mới được khẳng định từ Đại hội Đảng
CSVN lần thứ VI (1986), đưa nền kinh tế nước ta phát triển theo 3 xu thế: Dân chủ
hoá đời sống kinh tế - xã hội; Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần;
Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới
- Những thành tựu của công cuộc Đổi mới. Tính đến năm 2006, công cuộc
đổi mới đã qua chặng đường 20 năm. Thành tựu đã đạt được:
+ Đã đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài.
Lạm phát được đẩy lùi chỉ còn ở mức 2 con số
+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao: Cụ thể, vào thời kì từ 1975 – 1980 tốc độ
tăng GDP chỉ đạt (0,2%), năm 1988 (0,6%), năm 1995 (9,5%); Vào cuối 1997, mặc
dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính ở khu vực, nhưng năm 1999 tốc
độ tăng GDP vẫn đạt 4,8%, năm 2005 tăng lên 8,4%. Nếu tính trong 10 nước
ASEAN, giai đoạn 1987 – 2004 thì GDP của Việt Nam là 6,9%, chỉ sau Xingapo
(7,0%)
+ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa:
Cho tới đầu thập kỉ 90 (TK 20), trong cơ cấu GDP thì nông nghiệp chiếm tỉ trọng
cao nhất, công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng nhỏ; Đến 2005 tỉ trọng trong nông
– lâm - ngư chỉ còn 21,0%, công nghiệp – xây dựng tăng lên 41,0% và dịch vụ
38,0%
1

+ Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng có chuyển biến rõ nét: Đã hình thành các
vùng kinh tế trọng điểm; phát triển các vùng chuyên canh qui mô lớn; các trung
tâm công nghiệp và dịch vụ lớn. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi và biên giới, hải
đảo cũng được ưu tiên phát triển
+ Về xã hội: Công tác xoá đói giảm nghèo đã đạt được những thành tựu to
lớn, đời sống vật chất – tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét
Bảng 1....
ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM (các nguồn lực)
MỞ ĐẦU
VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC
1. Công cuộc đổi mới - cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội
- Bối cảnh. 30/04/1975: đất nước thống nhất, cả nước tập trung vào hàn gắn
vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập,
dân chủ giàu mạnh. Nước ta đi lên từ một nền kinh tế nông nghiệp chủ yếu,
chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Bối cảnh trong nước quốc tế vào cuối
những năm 70 đầu 80 của thế kỉ XX diễn biến phức tạp... Tất cả những điều này đã
đưa nền kinh tế nước ta sau chiến tranh rơi vào tình trạng khủng hoảng kéo dài, lạm
phát luôn ở mức 3 con số
- Diễn biến. Công cuộc đổi mới được manh nha từ 1979, những đổi mới đầu
tiên từ lĩnh vực nông nghiệp với “khoán 100” “khoán 10”, sau đó lan sang lĩnh
vực công nghiệp dịch vụ. Đường lối Đổi mới được khẳng định từ Đại hội Đảng
CSVN lần thứ VI (1986), đưa nền kinh tế nước ta phát triển theo 3 xu thế: Dân chủ
hoá đời sống kinh tế - xã hội; Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần;
Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới
- Những thành tựu của công cuộc Đổi mới. Tính đến năm 2006, công cuộc
đổi mới đã qua chặng đường 20 năm. Thành tựu đã đạt được:
+ Đã đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - hội kéo dài.
Lạm phát được đẩy lùi chỉ còn ở mức 2 con số
+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao: Cụ thể, vào thời từ 1975 1980 tốc độ
tăng GDP chỉ đạt (0,2%), năm 1988 (0,6%), năm 1995 (9,5%); Vào cuối 1997, mặc
dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính ở khu vực, nhưng năm 1999 tốc
độ tăng GDP vẫn đạt 4,8%, năm 2005 tăng lên 8,4%. Nếu tính trong 10 nước
ASEAN, giai đoạn 1987 2004 thì GDP của Việt Nam 6,9%, chỉ sau Xingapo
(7,0%)
+ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa:
Cho tới đầu thập kỉ 90 (TK 20), trong cấu GDP thì nông nghiệp chiếm tỉ trọng
cao nhất, công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng nhỏ; Đến 2005 tỉ trọng trong nông
lâm - ngư chỉ còn 21,0%, công nghiệp xây dựng tăng lên 41,0% dịch vụ
38,0%
1
ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM (các nguồn lực) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM (các nguồn lực) - Người đăng: lamthanh99111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM (các nguồn lực) 9 10 503