Ktl-icon-tai-lieu

Địa lý Ninh Bình

Được đăng lên bởi ngahai1977
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 43 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò ®Þa lÝ tù nhiªn ninh b×nh
vÞ trÝ ®Þa lý, ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn
I/ VÞ trÝ ®Þa lý, ph¹m vi l·nh thæ vµ sù ph©n chia hµnh chÝnh
1. VÞ trÝ ®Þa lý - Ph¹m vi l·nh thæ
Ninh B×nh mét tØnh nhá n»m ë r×a phÝa nam t©y nam cña §ång b»ng
S«ng Hång PhÝa b¾c gi¸p huyÖn Thanh Liªm tØnh Hµ Nam víi chiÒu dµi 15 km;
phÝa t©y b¾c gi¸p 2 huyÖn Yªn Thuû L¹c Thuû tØnh Hoµ B×nh víi chiÒu dµi 66
km; phÝa nam vÞnh B¾c víi chiÒu dµi biÓn 16,5km; phÝa ®«ng ®«ng
b¾c gi¸p huyÖn ý Yªn, huyÖn NghÜa Hng tØnh Nam §Þnh, lÊy s«ng §¸y ranh
giíi víi chiÒu dµi 87 km; phÝa t©y vµ t©y nam gi¸p huyÖn Th¹ch Thµnh, thÞ x· BØm
S¬n, huyÖn Hµ Trung vµ huyÖn Nga S¬n tØnh Thanh Ho¸ víi chiÒu dµi 87 km.
To¹ ®é ®Þa cña tØnh Ninh B×nh: §iÓm cùc nam: 19
0
57' ®é b¾c (Cöa
§¸y, Kim §«ng, huyÖn Kim S¬n); ®iÓm cùc b¾c: 20
0
28' ®é b¾c (xãm c
Hång, XÝch Thæ, huyÖn Nho Quan); ®iÓm cùc t©y: 105
0
32'30" ®é kinh ®«ng
(nói §iÖn, rõng Cóc Ph¬ng huyÖn Nho Quan), ®iÓm cùc ®«ng: 105
0
53'20" ®é kinh
®«ng (bÕn ®ß Mêi, x· Xu©n ThiÖn, huyÖn Kim S¬n).
Ninh B×nh diÖn tÝch nhiªn 1.405,04 km
2
, d©n n¨m 1999
884.900 ngêi, mËt ®é 629,6 ngêi/km
2
(n¨m
2004 894.868 ngêi, mËt ®é 637 ng-
êi/km
2
).. So víi c¸c tØnh thµnh trong c¶ níc, vÒ diÖn tÝch tù nhiªn, Ninh B×nh thuéc
lo¹i tØnh nhá. Quy d©n thuéc lo¹i trung b×nh, t ®é d©n thuéc lo¹i cao
so víi níc, tuy nhiªn Ninh B×nh l¹i lµ tØnh cã mËt ®é d©n c tha nhÊt vïng §ång
b»ng S«ng Hång.
2. Sù ph©n chia hµnh chÝnh
Ninh B×nh xa thuéc ®Êt Nam giao, thêi B¾c thuéc Tîng quËn,
huyÖn C«ng quËn Cöu Ch©n, huyÖn C©u LËu quËn Giao ChØ råi huyÖn V¨n D-
¬ng thuéc Trêng Ch©u. Thêi §inh-Lª (986-1010), Ninh B×nh kinh ®« cña níc
§¹i Cå ViÖt. Thêi TrÇn, thuéc phñ Trêng An, thêi Lª S¬ Ninh B×nh cã 2 phñ Trêng
Yªn Thiªn Quan, thêi Trung Hng gäi Thanh Hoa ngo¹i trÊn. N¨m 1806
®æi ®¹o Thanh B×nh. N¨m 1821 ®æi ®¹o Ninh B×nh. N¨m 1829 ®æi trÊn
Ninh B×nh. thêi NguyÔn, s¸ch ghi chÐp ®îc ®Çy ®ñ chi tiÕt qu¸ tr×nh
thay ®æi vµ tªn c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh tõ cÊp tØnh ®Õn cÊp c¬ së ë mét sè thêi ®iÓm
cô thÓ.
N¨m Minh M¹ng 12 (1831), tØnh Ninh B×nh chÝnh thøc ra ®êi, sau khi
thªm huyÖn Kim S¬n (1829). §Õn n¨m 1937, Ninh B×nh cã 2 phñ 4 huyÖn 48 tæng
vµ 375 x· th«n (phñ t¬ng ®¬ng huyÖn vµ ®éc lËp víi nhau).
N¨m 1945, thÞ x· Ninh B×nh ra ®êi. Th¸ng 12/1949, tØnh Ninh B×nh thuéc
Liªn khu 3. Ngµy 27/1/51, t¸i lËp tØnh Ninh B×nh. Ngµy 27/12/1975, s¸p nhËp víi
tØnh Hµ Nam thµnh tØnh Hµ Nam Ninh.
Ngµy 26/12/1991, t¸i lËp tØnh Ninh B×nh trªn chia t¸ch tØnh Nam
Ninh, 7 ®¬n hµnh chÝnh: thÞ Ninh nh, thÞ Tam §iÖp, huyÖn Hoa L,
huyÖn Tam §iÖp, huyÖn Gia ViÔn, huyÖn Hoµng Long, huyÖn Kim S¬n. DiÖn tÝch
1386,77 km
2
, d©n sè 787.877 ngêi.
N¨m 1992 huyÖn Tam §iÖp ®îc t¸ch ra thµnh 2 huyÖn Yªn M« vµ Yªn
Kh¸nh, Ninh B×nh 2 thÞ x·, 6 huyÖn víi 125 11 phêng, thÞ trÊn. ThÞ
Địa lý Ninh Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Địa lý Ninh Bình - Người đăng: ngahai1977
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Địa lý Ninh Bình 9 10 71