Ktl-icon-tai-lieu

Địa lý thuỷ văn

Được đăng lên bởi tai-ha
Số trang: 177 trang   |   Lượt xem: 5111 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỊA LÝ THỦY VĂN
Nguyễn Văn Tuần - Nguyễn Hữu Khải

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2001
Từ khóa: phân vùng, phân cấp,phân khu, đới, miền, bản đồ phân vùng, bản đồ địa hình,
tài nguyên năng lượng, tài nguyên nước, cân bằng nước
Tài liệu trong Thư viện điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho
mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn
phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác
giả.

0

NGUYỄN VĂN TUẦN - NGUYỄN HỮU KHẢI

ĐỊA LÝ THỦY VĂN

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

1

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................... 4
MỞ ĐẦU ........................................................................................................................ 5
1. KHÁI NIỆM VỀ ĐỊA LÝ THỦY VĂN................................................................. 5
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN ĐỊA LÝ THUỶ VĂN. ..................... 5
3. LIÊN HỆ GIỮA ĐỊA LÝ THỦY VĂN VÀ CÁC MÔN KHOA HỌC KHÁC..... 6
4. Ý NGHĨA CỦA ĐỊA LÝ THỦY VĂN. ................................................................. 8
CHƯƠNG 1. CÁC NGUYÊN LÝ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG
ĐỊA LÝ THỦY VĂN .................................................................................................. 10
1.1. QUY LUẬT PHÂN HOÁ PHỔ BIẾN CỦA CẢNH QUAN ĐỊA LÝ ............. 10
1.1.1. Cảnh quan địa lý......................................................................................... 10
1.1.2. Quy luật phân hoá phổ biến của cảnh quan địa lý ..................................... 10
1.1.3. Quy luật phân hoá của các hiện tượng thủy văn ........................................ 17
1.2. CÂN BẰNG NƯỚC. ......................................................................................... 21
1.2.1. Cân bằng nước tự nhiên.............................................................................. 21
1.2.2. Cân bằng nước tổng hợp. ........................................................................... 24
1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................ 25
1.3.1. Phương pháp phân tích tổng hợp ............................................................... 25
1.3.2. Phương pháp bản đồ địa lý......................................................................... 26
1.3.3. Phương pháp viễn thám .............................................................................. 27
1.3.4. Công nghệ hệ th...
0
NXB Đại hc Quc gia Hà Ni 2001
T khóa: phân vùng, phân cp,phân khu, đới, min, bn đồ phân vùng, bn đồ địa hình,
tài nguyên năng lượng, tài nguyên nước, cân bng nước
Tài liu trong Thư vin đin t Đại hc Khoa hc T nhiên có th được s dng cho
mc đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n
phc v các mc đích khác nếu không
được s chp thun ca nhà xut bn và tác
gi.
ĐỊA LÝ THY VĂN
Nguyn Văn Tun - Nguyn Hu Khi
Địa lý thuỷ văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Địa lý thuỷ văn - Người đăng: tai-ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
177 Vietnamese
Địa lý thuỷ văn 9 10 738